Nanoteknik

Nanorevolution hos kablar

Bättre makroegenskaper hos kompositer

Nanopartiklar, nanooxider, nanorör och nanolera ger högre prestanda hos traditionella material, exceptionell mekanisk hållbarhet, enastående elektrisk konduktivitet och förmåga att motstå brand.
Nanokompositer definieras som material av en liten del,
ungefär 5 % av fillervikten, med minst en dimension under 100 nm. Denna mindre del nanoarmering kan en betydlig effekt på kompositens egenskaper vad gäller elektrisk och termisk ledningsförmåga, optiska och dielektriska egenskaper, värmebeständighet och mekaniska egenskaper såsom styvhet och beständighet mot slitage och skada.

Förhållandet mellan yta och volym ökar när partikelstorleken minskar. I vissa fall kan vi då minska mängden råmaterial och ändå bibehålla egenskaperna.

Det första exemplet på användning i kabel var användningen av nanolera för att höja brandsäkerheten i höljet på brandsäker kabel. Nanobaserade material kan vid brand få betydligt lägre temperatur tack vare en gasbarriäreffekt. Dessutom bildar de ett mycket stabilt, keramiskt hölje, i strukturen liknande bränd lera. Sådana nanokompositer används för att öka brandsäkerheten hos ALSECURE®- och PREMIUM®-produkterna.

I ett annat exempel används nanorör av kol (CNT) i halvledarämnen. För att optimera dispersionen hos kolnanorören och undvika bildning av agglomerat har vi utvecklat en metod för CNT-processer. Vi har inom ramarna för GENESIS-programmet och i samarbete med LMOPS-laboratoriet också utvecklat metoder för att kvantifiera CNT-spridningen.

nano1
Electron microscope image of morphological structure
of well-dispersed polyethylene-clay composites
nano2
Micrograph showing nano silicon dioxide dispersion
in cross-linked polyethylene