Frågor och svar om CPR

 1. Vad är avsikten med CPR?

  Byggprodukt förordning (CPR) syftar till att säkerställa tillförlitlig information om byggprodukter avseende prestanda. Detta uppnås genom att tillhandahålla ett "gemensamt tekniskt språk", som erbjuder enhetliga metoder för bedömning av byggprodukter. Metoderna är sammanställda i harmoniserade tekniska specifikationer. Gemensamt fackspråk ska tillämpas av:

  • Tillverkarna när de deklarerar utförandet av sina produkter, men också av:
  • Myndigheterna i medlemsstaterna när de fastställer krav och genom:
  • Användare (arkitekter, ingenjörer, konstruktörer, etc.) Vid val av produkter som är mest lämpliga för avsedd användning i byggnader – byggnadsverk.
 2. Vilka kablar omfattas av kraven i CPR?

  Kablar inom tillämpningsområdet för två harmoniserade produktstandards, dvs:

  • Kablar som är avsedda att användas för distribution av elektricitet och kommunikation i byggnader eller byggnadsverk och därmed omfattas av kraven när det gäller brandspridning.
  • Kablar som i framtiden är avsedda att användas för distribution av el, kommunikation, branddetektering och larm i byggnader och byggnadsverk, där det är viktigt att säkerställa kontinuiteten i kraft, signal och säkerhetsinstallationer.
 3. Vem anses vara tillverkare inom CPR?

  Tillverkare är det företag / person som släpper ut produkten på marknaden inom EU. Det kan vara den faktiska tillverkaren eller importören.

 4. Vad definierar regleringen av "Byggnadsverk"?

  Med hänvisning till kablar, är byggnadsverk föremål för reglering när det gäller säkerhet i händelse av en brand, inklusive syftet att begränsa uppkomst och spridning av brand och rök.

 5. Vad är en Declaration of Performance (DoP?

  DoP är en handling som upprättats av tillverkaren för varje produkt som omfattas av CPR:
  Identifierar produkten.
  Anger den avsedda användningen.
  Anger dess väsentliga egenskaper och kabelns Euroclass.

 6. Hur kommer CPR tillämpas i Europa? Vilka regler kommer att vara gemensamma för alla länder och vilka regler kommer att vara specifika för varje land?

  CPR bör tillämpas utan olika tolkningar av varje medlemsstat. Euro Klassificeringen är det gemensamma språket för att definiera vad som händer med kablarna vid en brand.
  Att bestämma vilken klass som ska gälla för en viss tillämpning är en nationell angelägenhet och kan variera mellan olika medlemsstater. Det breda utbudet av kombinationer av parametrar (klass + rök + surhet + droppar) ger medlemsstaterna stor flexibilitet.
  Det är inte alla medlemsstater som reglerar kablars brandpåverkan.

 7. Vad är grossistens ansvarar när det gäller tillämpningen av CPR?

  Grossisten bär ansvaret för att respektera CPR. Med andra ord ska de se till att produkten, när så krävs, bär CE-märkning och följer de dokument som krävs enligt CPR.

 8. När kan CE-märkning av kablar påbörjas?

  CE-märkningen gällande CPR kan starta efter vad som har fastställts av EC: 1 juli 2016.

 9. När kommer CE-märkningen vara obligatorisk enligt CPR?

  Hur lång övergångstiden är bestäms av publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning, EUT 2015 / C 378/03 från 13 november 2015. Övergångstidens längd är ett år och upphör, 1 juli 2017.

 10. Hur kommer de nationella bestämmelserna att anpassas till CPR?

  De länder som har nationella föreskrifter, måste anpassa dem och använda de nivåer som anges i CPR. Vilka nivåer som ska gälla är en nationell angelägenhet.

 11. Kommer de nuvarande brandspridningsklasserna fortsätta att gälla?

  Ja, men bara för projekt som ligger utanför ramen för CPR, såsom industriella tillämpningar, eller för tillämpningar utanför EU.

 12. Är Eca samma krav som den nuvarande F2 (IEC / EN 60332-1-2)?

  Ja det är det. Men för övriga klasser finns det inget direkt samband mellan befintliga F2 –F4 och CPR på grund av de olika testmetoderna, trots att testriggen är densamma. De olika monteringssätten och användningen av nya parametrar gör att testresultaten inte går att jämföra.

 13. Är det samma CPR-krav på kablar som har importerats från länder utanför EU?

  Kraven i CPR kommer att gälla så snart kabeln släpps på marknaden inom EU.

 14. Kommer alla europeiska kablar harmoniseras?

  Endast brandkraven kommer att harmoniseras. De nationella kabeltyperna förblir oförändrade förutom att de nya brandkraven enligt CPR ska uppfyllas. Detta kommer att förenkla arbetet för beställare och användare, som kan fortsätta använda de vanliga kabeltyperna.