Nexans lösningar

Nexans sakkunskap bidrar till att utveckla elnäten

boatNexans har de specialistkunskaper som behövs för att koppla samman stora vindturbiner och vindparker med lokala och regionala nät, både på land och till havs. När det gäller mellan- och högspänningskablar erbjuder vi nyckelfärdiga lösningar, med allt från förkvalificering, konstruktion, specialiserad produktion, logistik, installation och termineringar fram till avtestning och kontroller före idrifttagning. Detta innefattar även alla tillbehör som är avgörande för en stabil eldistribution.

För havsbaserade installationer levererar och lägger vi mellanspänningskablar mellan vindturbiner och transformatorplattformen, men också mellan- eller högspänningsledningar till transformatorstationen på land. Vi tillhandahåller också termineringar på vindkraftverk och transformatorplattformar. På land erbjuder vi kablar för markförläggning samt all nödvändig anslutningsutrustning. Nexans har ett komplett sortiment av transmissions- och distributionskablar samt blanklinor för att mata ut lokal strömproduktion i elnäten.

Förutom att tillhandahålla ett komplett utbud av kraftkablar, ledare och tjänster, är vi även experter på den telekomutrustning som behövs för att driva vindparker, däribland styr- och datakablar samt LAN-kablar av fiber eller koppar.

 

Innovativa teknologier

  • Global leverantör av kablar för mark- och havsförläggning, luftledningar och data-/telekomsystem
  • Nära samarbete med konsulter, elbolag, installatörer och entreprenadföretag
  • Stark kompetens inom marin verksamhet baserad på olje- och gasutvinning samt erfarenhet av kabeldragning för telekommunikation
  • Oöverträffad erfarenhet av installation och anslutningar, både på land och till havs, med hjälp av avancerad utrustning, specialutvecklad programvara för luftledningar och flexibla kabellösningar
  • Komplett utbud av tillbehör: skiljbara anslutningsdon, kall- och värmekrympbara skarvar och termineringar för olika kabeltyper

Länkar: