Service Elnät

Som ett komplement till vår tillverkning erbjuder vi på Nexans nätbolag och entreprenörer en del servicetjänster. Det gäller såväl montage och prov före drifttagning av nyförlagda kablar som analys av äldre kablar där isolation och kabelskärm statusbedöms som ett underlag för framtida åtgärder. För att utföra dessa tjänster krävs erfarna operatörer med ändamålsenlig utrustning, vilket vi på Nexans kan stå till tjänst med.

Service 1Mantelprovning
Mantelprovning är ett viktigt prov som utförs före drifttagning. Provet kontrollerar yttermantelns isolationsförmåga mot jord och säkerställer att kabeln inte skadats vid transporter eller förläggningsarbete och att eventuella skarvar är täta och inte har en läckström till jord. Vid eventuella mantelfel lokaliseras och repareras skadan i samband med provning och felsökning.

 

VLF-test (Very Low Frequency)
VLF-test är ett isolationsprov för PEX-isolerad kabel, där växelspänning med låg frekvens används. Metoden är inte förstörande vid god isolation men förstörande vid dålig. Detta för att försvagad isolering skall haverera vid testet under kontrollerade former och inte under drift med strömavbrott som följd. Testet ersätter isolationsprovning med likspänning (meggning). Det ger inget mätresultat utan visar bara att kabeln är OK eller inte.

Service 2

 

Tangens Delta mätning (Tan δ)
Tangens Delta mätning används för att kontrollera förekomsten av vattenträd (treeing) i PEX-isolerad kabel. Treeing är försvagningar i isoleringen som förr eller senare leder till haveri. Med en Tangens Delta mätning kan man bedöma isoleringens status och identifiera påverkade kablar, vilket kan användas som ett underlag för framtida utbyte.

 

Jordförbindelsekontroll
Provet innebär kontroll av kabelskärm och längsgående jordlina tillsammans med andra yttre jordförbindningar. Provet kallas även Ymermätning, skärmmätning eller returströmsmätning. Vid nyförläggning är det främst en metod som säkerställer jordlinans skick. På äldre kablar kan fukt under yttermanteln ge upphov till korrosion eller till och med avbrott i skärmen, vilket påverkar kabelns förmåga att hantera jordfelströmmar. Nexans kan även mäta och bedöma kabelskärmar som inte klarar ovanstående kontroll och föreslå åtgärder.

 

Dokumentation
Efter alla provningar skickas protokoll till anläggningsägaren.

 

Kabelfelsökning
Med stötgenerator, pulsekometer och annan felsökningsutrustning står Nexans väl förberedda för att lokalisera de flesta typer av kabelfel i mark.

 

Montage av kabeltillbehör
Nexans erbjuder montage av skarvar och avslut på mellan- och högspänningskabel. Både efter förläggning eller för leverans på speciellt anpassade trummor.

 

Tillståndskontroll av äldre kablar i 12-24 kV-näten.

Kablar man bör fokusera på är:

 

 

  • Kablar från 70-talet (yttre ledande skikt av grafit och ledande band).
  • Kabelsektioner som inte klarar jordförbindelsprovet.
  • Kablar med PVC-mantel (AXKJ).
  • Plöjda kablar där mantelprovning inte har genomförts.

 

 

 

Mätningar som utförs är:

 

 

  • Korroderad skärm.

 

 

Detektera förekomsten av punktvis korrosion, (metallisk förbindelse saknas).
  • Tangens Delta-mätning
Detektera förekomsten av treeing

 

Genomförd mätning ger normalt tre åtgärdsförslag:

  1. Kabeln OK = ingen åtgärd.
  2. Kabeln delvis åldrad = vidare utredning alt. ny kontrollmätning om 3 till 8 år.
  3. Kabeln har dåliga värden = planera utbyte.

 

Länkar:

Kontakt:

Eklund Stefan Service Elnät
Tel 0325 - 802 65
Fax 0325 - 803 22
stefan.eklund@nexans.com
Klarén Mats Produktchef Elnät
Tel 0325 - 80 170
Fax 0325 - 803 25
mats.klaren@nexans.com