Brand – kostnader och konsekvenser

Dödsolyckor

Varje år dör många människor eller skadas svårt vid bränder i byggnader.

     

I början av 2000-talet uppgick jordens befolkning till 6,3 miljarder och det rapporterades 7–8 miljoner bränder som ledde till 70 000 – 80 000 dödsfall och 500 000 – 800 000 personskador. 90 procent av dödsfallen orsakades av bränder i byggnader.
 (Källa: Center of Fires Statistics, CTIF, 2006)

Bränder har ett högt pris i människoliv. Runt en tredjedel av alla bränder startar i byggnader. I Europa låg medianen för dödsolyckor per 100 000 invånare på grund av brand nära ett (1) 2003 och 2004, vilket motsvarar 30 000 dödsfall per år.
(Källa: Europacable)
 

   Dödsolyckor

Ekonomiska kostnader

Förutom dödsfall och personskador orsakar bränder enorma ekonomiska förluster genom skador på egendom, förlorade affärs- och arbetstillfällen, försäkringspremier etc.
 
 

        
 
I Storbritannien kostade 70 stora industribränder mer än 275 miljoner pund. (Källa: UK Government: Fires in the home 2000 BCS)
 
I USA kostade skador på egendom på grund av bränder över 10 miljarder dollar 2001.
(Källa: P. Battrick, FM Global insurers, 1988–1997)
 
I en rapport från CTIF (International Association of Fire and Rescue Service) som kom för en tid sedan uppskattas "den totala ekonomiska kostnaden för bränder till en (1) procent av bruttonationalprodukten i de flesta utvecklade länder".
 
 
  Ekonomiska kostnader

 
 

Tät, svart rök och irriterande gaser är de främsta dödsorsakerna vid en brand.

Bränder är:

  • Heta: Rök och gaser sprider branden eftersom de håller en så hög temperatur.
  • Ogenomsiktliga: Svart, tät rök försämrar sikten och hörseln, vilket gör att man kan få svårt att orientera sig under en brandutrymning.
  • Mobila: Rök sprider branden till andra delar av byggnaden.
  • Eldfarliga: Då röken består av kol och obrända partiklar fungerar den som bränsle.
  • Giftiga: Att inandas även små mängder av skadliga gaser gör att människor blir dåsiga och får svårt att andas, vilket påverkar deras beteende under en utrymning.

        


Den vanligaste dödsorsaken vid en brandolycka är gas- eller rökförgiftning, vilket svarar för 44 procent av dödsfallen.
(Källa: British Department for Communities and Local Government 2005)


 
Varje år i Europa, skördar gas och rök vid bränder 30 000 liv.
(Källa: CTIF 2003-2004)

Statens räddningsverk (SRSA) konstaterar i en rapport om brandskydd att: "1950 var den genomsnittliga tiden från antändning till övertändning 15 minuter. 25 år senare var denna tid nere på 5 minuter och nu kan livshotande tillstånd inträffa efter 3 minuter. Den här förändringen beror på den ökade mängden plast i våra hushåll, inget annat."

 Rök

Mot bakgrund av ovanstående fakta är slutsatsen: för att rädda liv är det viktigast att försöka minska rök- och gasbildningen – det bidrar till en säkrare miljö både för räddningstjänst och boende, och ökar utrymningstiden.