Nexans EcoCalculator
Optimera ditt kabelval


En hållbar utveckling är inte längre bara ett önsketänkande – nu har du möjlighet att agera för att minska miljöpåverkan från de kablar som installeras, skydda människor och samtidigt förbättra lönsamheten i projekt.

Nexans EcoCalculator hjälper dig att välja den bästa kabellösningen för att minska energiförluster och CO2utsläpp. Samtidigt förbättrar du människors säkerhet vid en eventuell brand.

Beräkningarna baseras på de internationella standarderna IEC 60287 och IEC 60228. EcoCalculator fokuserar enbart på energiförluster under användningen, och inte i tillverkningsstadiet. C:a 90 procent av en elkabels miljöpåverkan uppkommer i användningsstadiet enligt LCA analyser, utförda av Nexans research center i Lyon.

Programvaran tar även hänsyn till och beräknar den extra investering som det optimerade kabelvalet medför.Fördelarna vid respektive symbol är:

Minska Co2-utsläpp: Nexans EcoCalculator räknar ut hur mycket du sänker koldioxidutsläppen genom att använda den optimerade lösningen. Minskningen beräknas i kg CO2-ekvivalenter. Den specifika energimixen beaktas.
Spara energi: Nexans EcoCalculator räknar ut hur mycket energi du sparar genom att använda den optimerade föreslagna lösningen. Besparingen beräknas i KWh och pengar under den installerade kabelns användningsperiod.
Rädda liv: Nexans EcoCalculator gör beräkningen enbart med halogenfria kablar. Vid en eventuell brand avger halogenfria kablar mindre rök vilket förbättrar möjligheterna vid utrymning. Räddningspersonalens arbete underlättas tack vare låg rökbildning och minskade utsläpp av farliga gaser. Vid släckning av branden uppkommer ingen aggressiv saltsyra, till skillnad mot en brand av PVC material.