RoHS-direktivet

RoHS och CERoHS är ett EU-direktiv som syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och flamskyddsmedlen PBB och PBDE i elektrisk och elektronisk utrustning med mindre farliga alternativ eller alternativ teknik. Listan över förbjudna ämnen kommer att utökas under 2014.

RoHS är en förkortning av engelska restriction of hazardous substances, som i sin tur är en kortform av direktivets rubrik restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. På svenska har direktivet namnet "begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter".

Från 2013 har direktivet införlivats i svensk lagstiftning med Förordning (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning samt Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Från 2013 används CE-märket för att visa att en produkt uppfyller RoHS.

I och med uppdateringen av RoHs-direktivet (s k RoHS2) omfattas metallisk kabel <250 V (optokabel undantaget) av kraven med start 2017.

 

Kabel från Nexans Sweden
All kabel saluförd av Nexans Sweden uppfyller kraven i RoHS.

Kontakt:

Hedebark Andersson Annika Miljöchef
Tel 0325 - 802 62
Fax 0325 - 803 20
annika.hedebark@nexans.com