Marknadens utmaningar

Sedan 1970-talet har högspänningsledningar grävts ned i både stads-, landsbygds- och industriområden. I dagsläget gräver man ned allt fler sektioner av markledningar i spannet 60–550 kV.

Det är många faktorer som talar för nedgrävning: lagkrav, önskan om att minska exponeringen för elektromagnetiska fält, minskad skillnad mellan kostnader för mark- och luftledningar, en ny generation av säkra och pålitliga kablar, men även estetiska skäl.

Installation av markledningar för krafttransmission ställer stora krav på kabeltillverkaren som måste ha en bred kompetens för att tillgodose energibolags, entreprenörers och installatörers varierande och komplexa behov.

Aktuella utmaningar och problem på denna marknad är bland annat:Environment friendly

  • Växande efterfrågan på el och behov av att modernisera eller byta ut befintlig utrustning
  • Integration av förnybar energi, avstånd mellan producenter och konsumenter
  • Överbelastade områden och begränsad ledningsrätt
  • Elnätets effektivitet och driftsäkerhet
  • Avreglering driver på behovet av fler kraftförbindelser och nätövervakning
  • Krav på högsta möjliga säkerhetsnivå och miljövänligare produkter