Regeringens bredbandsstrategi för Sverige

Regeringen presenterar en Bredbandsstrategi för Sverige som tydliggör politikens inriktning. En bredbandspolitik som är anpassad till dagens situation och de utmaningar landet står inför.

 

Här nedan kan du läsa en sammanfattning av regeringens bredbandsstrategi. Du hittar hela dokumentet nedan och till höger.

BredbandsstrategiSammanfattning av regeringens bredbandsstrategi

Genom bredbandsstrategin fortsätter regeringen arbetet med att förbättra konkurrensen och förutsättningarna för marknadens aktörer.

Det övergripande målet är att Sverige ska ha bredband i världsklass. En hög användning
av IT och Internet är bra för Sverige både vad gäller tillväxt, konkurrenskraft och
innovationsförmåga. Det bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Det hjälper
också till att möta utmaningar i form av en ökad globalisering, klimatförändringar och
en åldrande befolkning i ett glest bebyggt land. En förutsättning för att möta utmaningarna
är att det finns tillgång till bredband med hög överföringshastighet i hela landet.

Det innebär att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband
om minst 100 Mbit/s. Redan år 2015 bör 40 procent ha tillgång till bredband med
den hastigheten. Det är viktigt att svenska företag och hushåll i alla delar av landet kan
dra nytta av de möjligheter som tillgång till kraftfullt bredband ger. Då kan traditionella
arbetsmetoder förändras, nya tjänster och affärsmodeller utvecklas och nya beteenden
växa fram.

Alla hushåll och företag bör också ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska
samhällstjänster och service via bredband. När allt fler tjänster i samhället blir digitala
måste alla ges möjlighet att koppla upp sig. Det handlar om att ha en fungerande vardag.
Det är i grunden en demokrati- och rättighetsfråga.

Utgångspunkten är att elektroniska kommunikationstjänster och bredband tillhandahålls
av marknaden. Regeringen ska inte styra marknaden eller den tekniska utvecklingen.
Vår uppgift är att skapa goda förutsättningar för marknaden och undanröja hinder
för utvecklingen. Det handlar bl.a. om att se till att det finns en relevant reglering.
För att bidra till att målen uppfylls och ge marknaden förutsättningar för att driva verksamhet och investera i bredband i hela landet föreslår regeringen insatser inom flera områden.

Det handlar bl.a. om att ge bra förutsättningar för en fungerande konkurrens, en
delvis ny modell för frekvensförvaltning och främjande av investeringar i bredband i mer
glesbebyggda områden.

Det är viktigt att det s.k. telekompaketet antas och implementeras i svensk lagstiftning.
Kommunernas planeringsansvar tydliggörs genom att kopplingen till infrastruktur för
elektroniska kommunikationer stärks i Plan- och bygglagen. Regeringen avser att initiera
ett Bredbandsforum för samverkan och dialog om utbyggnad av bredband. Post- och
Telestyrelsen föreslås också få i uppdrag att bl.a. utreda hur lämpliga frekvensband
för elektroniska kommunikationer kan användas för ökad tillgänglighet i områden som
saknar tillgång till bredband eller har bredband med låg kapacitet och kvalitet. Nivån för
funktionellt tillträde till Internet inom de samhällsomfattande tjänsterna kommer också
ses över.

 

IT i människans tjänst - en digital agenda för Sverige

För att möta de utmaningar som finns både internationellt och nationellt vill regeringen ta till vara de möjligheter som digitaliseringen ger och har därför fattat beslut om It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige och föreslagit ett nytt mål för it-politiken, Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Länkar: