EU-krav ger ny brandklassning

EU:s CPR-krav för kablar träder i kraft den 1 juli. Ett år senare är övergångstiden förbi. Hos Nexans blir det slutpunkten för en lång tids arbete för tydligare märkning och enhetlig brandklassning.

Under 1990-talet startade en diskussion om möjligheten att skapa en europeisk standard för märkning av kablar, enligt de tankar som fanns i EU:s byggdirektiv. Men ”direktivet”, som kan hanteras valfritt på nationell nivå, ersattes 2013 av en ”förordning”, en lag eller regel som alla EU-länder måste tillämpa. Den fick namnet CPR – Construction Products Regulation, eller Byggproduktförordningen på svenska.

I praktiken innebär det att alla kablar får en ”CE-märkning” som visar att produkten överensstämmer med grundläggande krav. CE-märkning enligt CPR-reglerna ska finnas på allt som ingår i byggnadsverk, hus, tunnlar och andra fastigheter. Principen är densamma som för CE-märkning enligt lågspänningsdirektivet eller för konsumentprodukter som leksaker eller husgeråd.
För tillverkare av kabel gäller CPR från den 1 juli 2016, sedan har tillverkarna ett år på sig att genomföra förordningens regler. Nexans har under många år förberett sig på det arbetet.

Olle Jarvid– I Grimsås har vi utvecklingsingenjörer med tillgång till ett eget material- och brandlaboratorium, nära utveckling, produktion och kunder. Det är en stor fördel vid utvecklingen av CPR-klassade kablar, inte minst för att vi vill att de nya kablarna ska vara lika smidiga och lättskalade som våra Easy-kablar är i dag. Det är en utmaning vi kan klara tack vare närheten mellan utveckling och produktion, säger Olle Jarvid, Senior Engineer vid Nexans Sweden och medlem av standardiseringsorganet Svensk elstandard och den europeiska branschorganisationen Europacable.
Med de nya reglerna har arbetet med kablars brandsäkerhet i vissa delar bytt fokus – där det tidigare fokuserade på brandspridning, ligger nu fokus mer på värme- och rökutveckling.
– CPR-kraven innebär en generell skärpning och kräver mer avancerad testning, med nya krav på hur vi mäter och redovisa värmeutveckling.

 

Är det stor skillnad mot de gamla kraven, eller handlar det bara om ny märkning?

– Kraven är inte riktigt jämförbara med dagens krav, eftersom vi får en ny klassningsskala att förhålla oss till, från A–F. Klass F brinner upp direkt, medan A innebär bästa skyddet.  E i den skalan liknar det gamla svenska minimikravet F2.

 


Vad ställer CPR för krav på tillverkarna?

Brandtest– För oss i Grimsås har det inneburit att vi fått bygga om vårt brandlaboratorium för att kunna mäta det som måste mätas inom ramen för CPR. Vi har också fått ta fram nya plastblandningar för att uppfylla nya krav. Målet är att kablarna ska upplevas som lika bra eller bättre vid installation, men vara säkrare om det uppstår en brand.

 

Kommer Nexans att få arbeta annorlunda?

– En viktig ändring är att tillverkarnas egna tester inte längre räcker som underlag för CE-märkning. Sluttester ska numera göras hos, eller under överinseende av, ackrediterade laboratorier.

 

Hur ser man att kablarna är CPR-märkta?

– Genom att de har en etikett med CE-märke och de nya brandklasserna på trumetiketter eller förpackningar.

 

Vad gör de grossister som har kablar från Nexans utan CE-märkning kvar i lager när övergångsperioden är slut den 1 juli 2017?

Brandtest–Grossisterna får sälja slut på sina lager.

 

Gäller samma sak för installatörer?

– Ja, de får göra slut på sina gamla kablar.

 

Kommer vissa kablar att försvinna?

 – Målsättningen för oss är att flertalet av PVC-kablarna ska utgå ur sortimentet och ersättas av sina halogenfria motsvarigheter, så att vi så fort som möjligt blir helt PVC-fria. Det är ett arbete som har pågått sedan 2009.

 

Vad har ni på Nexans lärt er under arbetet?

– Eftersom vi nu mäter på nya sätt, har vi fått nya kunskaper om hur kablar reagerar vid brand, framför allt kring värmeutveckling.

 

Omfattar reglerna kablar som tillverkats utanför Europa?

– Ja. Ansvaret för att kablarna märks enligt CPR-reglerna faller på den som tar in dem i EU.

 

Nexans tillverkar kablar i hela världen. Vem ansvarar för att Nexans kablar tillverkade utanför EU är korrekt märkta?

– Om det är vi som tar in dem i EU är vi ansvariga. Men om en grossist köper från en annan leverantör utanför Europa är grossisten ansvarig.

 

Hur har resonemanget gått i Sverige?

Brandtest– Nuvarande krav är brandspridningsklass F2. Men F2 innebar inga krav på halogenfria material utan enbart ett mått på brandspridning. Kommande brandklass på kabel i flerfamiljshus och offentliga lokaler blir klass D med tilläggskraven s2 d2, vilket innebär högre krav än dagens F2. De tillkommande kraven är förutom brandspridning även röktäthet och fallande brinnande droppar. Det innebär att enbart halogenfria kablar klarar kraven.

 

Skiljer sig den svenska användningen av kablar från andra europeiska länder?

– Ute i Europa, framför allt i Centraleuropa, har man fler kablar i lägre brandklasser, ofta med PVC-mantel.

 

Vilka är de stora vinnarna när CPR-standarden införs?

– Främst allmänheten. CPR-eglerna innebär större trygghet, och när det mäts på samma sätt i Europa ökar kunskaperna.

 

Finns det förlorare?

– Det skulle vara oseriösa tillverkare, som tidigare inte haft korrekt märkning.

 

När kommer Nexans första CPR-märkta kablar ut på marknaden?

– Planen är att de ska komma ut vid årsskiftet 2016/17.

 

Not: Texten avser den svenska marknaden och publicerades i maj 2016 i vår kundtidning Kabelvärden.