Omstruktureringsplan ska öka Nexans lönsamhet

Paris La Défense, 9 november 2018 – Nexans presenterar en omstruktureringsplan som ska stödja förändringen av företagets modell för värdeskapande. Baserat på övergripande marknadstrender som beskriver de framtida tillväxtcyklerna för branschen ska denna nya plan hjälpa oss att bygga upp en unik positionering för Nexans och skapa värde för kunder och aktieägare.


Ledningen kommer till en början att fokusera på att revidera den operativa modellen och förenkla verksamheten och organisationen. Fokus kommer därefter successivt att inriktas på koncernens ompositionering.
Nexans VD Christopher Guérin kommenterar:
 – Ett förändrat tankesätt är nödvändigt. En genomgripande omarbetning av modellen för värdeskapande i våra verksamheter kommer att ge oss förutsättningar att utveckla nya tjänster, moduler och system. Nexans behöver snarare skalbarhet än tillväxt. Nexans ska ha det ekonomiskt mest fördelaktiga erbjudandet till sina kunder, ta till vara möjligheter på närliggande marknader och dra nytta av det faktum att våra marknader har mycket goda framtidsutsikter.

Nexans förändrar
 
Nexans står inför utmaningar ...
Omstruktureringen fortskrider. Även om hälften av koncernen redan har ställt om för tillväxt finns det fortfarande stor potential för förbättringar. Resterande delar av företaget kommer att struktureras om för att frigöra denna potential.
Ändrat tankesätt från volymökning till värdetillväxt. Att avancera i värdekedjan och stärka Nexans som tjänsteleverantör blir en viktig uppgift de närmaste åren.
Ökat ansvarstagande och anpassningsförmåga. Medarbetarnas engagemang på alla nivåer i kombination med förbättrad disciplin i utförandet ska göra Nexans organisation mer effektiv och flexibel.
 
... som Nexans kan dra fördel av
Beprövad och skalbar metod för omstrukturering. Nexans har internt utvecklat en metod – SHIFT – som varit effektiv för att vända verksamheten i Europa samt i Mellanöstern- och Afrikaregionen. Analysen är klar och SHIFT har redan introducerats på enheter med problem.
Erfarenhet av differentiering. Nexans har visat sin differentieringsförmåga genom att marknadsföra tjänster (till exempel inom byggnation och markanläggningar) och har med framgång utvecklat system för olika segment (till exempel vindturbiner).
Långsiktig marknadspotential. Nexans avancemang i värdekedjan har starkt stöd i de megatrender som kommer att hjälpa koncernen att erbjuda nya produkter och tjänster och att expandera på närliggande marknader.
 
 
Mål 2021
Fram till 2021 är Nexans ambition att, med nuvarande verksamhetsomfattning, uppnå:

  • en EBITDA[1] på 500 miljoner euro,
  • en avkastning på sysselsatt kapital (ROCE)[2] på 15,5 %,
  • ett ackumulerat fritt kassaflöde (före fusioner & förvärv och utdelningar) under perioden 2018–2021 som överstiger 200 miljoner euro.

 
Dokumentet där de aktuella utsikterna för 2018 presenteras är tillgängligt på Nexans webbplats www.nexans.com


Finansiell kalender
14 februari 2019: Nexans bokslutskommuniké för 2018

 

Om Nexans
Som en global ledare inom avancerade kabel- och uppkopplingslösningar tryggar Nexans tillgången till energi genom ett omfattande utbud av förstklassiga produkter och innovativa tjänster. I mer än 120 år har innovation varit ett signum för företaget och gjort det möjligt för Nexans att vara drivande i utvecklingen för en säkrare, smartare och effektivare framtid tillsammans med sina kunder.
Nexanskoncernen har som mål att underlätta energiomställningen och hanteringen av den exponentiellt växande datavolymen genom att stötta sina kunder inom fyra huvudsakliga affärsområden: Byggnader & Markanläggningar (inkluderar el-, vatten- och gasbolag, smarta elnät, e-mobilitet), Högspänning & Projekt (inkluderar havsvindparker, marina kraftlänkar, markburna högspänningsledningar), Tele & Data (inkluderar datatransmission, telenät, hyperskaliga datacenter, LAN) och Industri & Lösningar (inkluderar förnybar energi, transporter, olja och gas, automation m.m.).
Ansvarsfullt företagande, CSR, är en vägledande princip i Nexans affärsverksamhet och arbetsmetoder. 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Koncernens åtagande att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar ligger till grund för Nexans aktiva engagemang inom flera ledande branschorganisationer, däribland Europacable, The National Electrical Manufacturers Association (NEMA), International Cablemakers Federation (ICF) och CIGRE för att nämna några.
Nexans har mer än 26 000 anställda och industriell verksamhet i 34 länder och försäljningsverksamhet över hela världen. Koncernens nettoomsättning uppgick 2017 till 6,4 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på Euronext Paris (A-listan).

För mer information, besök www.nexans.se

Kontakt:
Investor relations Communication
Michel Gédéon
Tel : +33 (0)1 78 15 05 41
e-mail : michel.gedeon@nexans.com
  Paul Floren
Tel : + 33 (0)1 78 15 04 78
e-mail : paul.floren@nexans.com
 
Marième Diop
Tel : + 33 (0)1 78 15 05 40
e-mail : marieme.diop@nexans.com
Angéline Afanoukoe
Tel : + 33 (0)1 78 15 04 67
e-mail : angeline.afanoukoe@nexans.com

 
 


________________________________________
[1] Koncernens EBITDA definieras som rörelseresultatet före avskrivningar (se även prospektet, Registration document 2017). För beräkning av rörelseresultatet kan nämnas att den årliga avskrivningen är cirka 150 miljoner euro. Effekten av framtida tillämpning av IFRS16 har inte beaktats.
[2] Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE): 12 månaders rörelseresultat i procent av sysselsatt kapital vid periodens slut, omräknat enligt antitrust-bestämmelse (se även prospektet, Registration document 2017).