Nexanskoncernens helårsresultat ligger i linje med kommunikationen i november 2018

Försäljning på 6,490 miljarder euro i löpande metallpriser. Försäljningen i fasta metallpriser stabil på 4,409 miljarder under 2018.

Helarsresultat 2018 Nexanskoncernen
 

 • Försäljning på 6,490 miljarder euro i löpande metallpriser. Försäljningen i fasta metallpriser1 stabil på 4,409 miljarder2 under 2018. Negativ organisk tillväxt ( 0,8 procent)3 för koncernen som helhet men positiv (+4,2 procent) för kabel- och trådverksamheten4
 • EBITDA5 blev 325 miljoner euro (jämfört med 411 miljoner euro 2017), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 188 miljoner euro (272 miljoner euro 2017)
 • En utdelningsbar vinst på 14 miljoner euro mot 125 miljoner euro 2017, med hänsyn tagen till 53 miljoner i omstruktureringskostnader och engångsintäkter från fastighetsaffärer som uppvägdes av nedskrivning av tillgångar med motsvarande belopp
 • Operativt kassaflöde på 153 miljoner euro, jämfört med 277 miljoner euro 2017, vilket i stort återspeglas i minskningen av EBITDA. Å andra sidan påverkades det operativa kassaflödet positivt av förbättrat rörelsekapital om 149 miljoner euro
 • Koncernens nettoskuld var 330 miljoner euro, i nivå med nettoskulden per den 31 december 2017
 • Orderstocken för projekt överstiger 1,25 miljarder euro per den 31 december 2018
 • Likviditet och långsiktig finansiering stärktes med ett femårigt obligationslån på 325 miljoner euro i augusti 2018 och förlängning av den revolverande krediten på 600 miljoner euro fram till 2023. Inlösen av de konvertibla skuldebreven på 275 miljoner euro med förfall den 2 januari 2019
 • Föreslagen utdelning är 0,30 euro per aktie
 • En plan för det nya Nexans lanserades i november 2018

      o Ny verkställande kommitté på plats
      o Alla initiativ enligt planen har nu lanserats och de rådgivande organen inrättats
      o Det europeiska omstruktureringsprojektet presenterades för      arbetstagarrepresentanterna den 24 januari 2019
 

Paris, 14 februari 2019 – Nexans har idag publicerat sin årsredovisning för året som avslutades den 31 december 2018, godkänd av styrelsen vid styrelsemötet den 13 februari 2019 under Georges Chodrons ordförandeskap.
 

2018 i sammandrag
EBITDA uppgick 2018 till 325 miljoner euro, en minskning med 86 miljoner euro från 411 miljoner euro föregående år. Minskningen berodde delvis på en negativ valutaeffekt på 12 miljoner euro, men också på en minskning av bidraget från High Voltage & Projects på 45 miljoner euro och från Telecom & Data på 8 miljoner euro.
Orderingången var stark under årets sista månader och försäljningen under andra halvåret var i paritet med den under första halvåret. EBITDA för perioden ökade trots detta med 19 miljoner euro, en ökning med +12,3 procent. Förbättringen berodde huvudsakligen på Building & Territories verksamhet, där största bidraget var strömförsörjningskabel för lågspänning till byggmarknaden, som gick mycket bra under andra halvåret i alla geografiska områden.
Trots minskningen av EBITDA förblev nettoskulden stabil tack vare en förbättring på 149 miljoner euro i rörelsekapitalet, som framför allt berodde på förskotten för erhållna order mot slutet av året.

Nexans CEO Christopher Guérin kommenterade gruppens resultat så här:
"Koncernens EBITDA på 325 miljoner för 2018 ligger i linje med prognosen från november och återspeglar ett tufft år, dock med en gradvis förbättring under årets andra hälft. Nettoskulden ligger kvar på 330 miljoner euro, i första hand tack vare betydande förskottsbetalningar för ett stort antal projektbaserade order sent på året.
Efter att ha fastställt vår strategiska plan presenterade vi långtgående förändringar som är väsentliga för starten av New Nexans.
Genom införandet av vår nya verkställande kommitté i december påbörjade Nexans sin pågående ombildning med fokus på att skapa tillväxt på valda marknader, öka avkastningen på sysselsatt kapital och förbättra kassaflödet.
Ytterligare åtgärder meddelades i januari 2019 avseende en plan för omorganisation och omstrukturering i Europa.
De tre initiativen som presenterades i november 2018 – kostnadsreduceringar, verksamhetsförändringar och tillväxtanpassning – har därför inletts.
Av dessa skäl inleder vi 2019 med övertygelsen om att dessa åtgärder ska börja visa resultat innan året är slut och ge en tydlig ökning av EBITDA."

 

Ett år med många framgångar för koncernens olika affärsområden

Inom energiinfrastruktur vann Nexans flera större kontrakt under året, de flesta under andra halvåret. Bland årets kontrakt kan nämnas ett kontrakt värt flera miljoner euro för Ørsteds vindparker Borssele 1 och 2 utanför Nederländernas kust, ett kontrakt för en havskabelförbindelse i den grekiska ögruppen Kykladerna värt 111 miljoner euro, ett kontrakt avseende en exportkabel till Hornsea 2-vindparken i Storbritannien värt över 150 miljoner euro samt ett kontrakt på 100 miljoner euro för att stärka stamnätet på Filippinerna.
Koncernen ökade också sitt fokus på inspektions-, underhåll- och reparationstjänster (Inspection, Maintenance & Repair, IMR) genom att inrätta ett särskilt IMR-team. Teamet består av IMR-experter som ska stötta projekt som rör högspänd havskabel och uppkopplingslösningar runt om i världen, och som också ska ha en jourservice. Det tvååriga kontrakt på mer än 190 miljoner euro som koncernen nyligen tilldelades av ett världens största energibolag – avseende leveranser av låg- och mellanspänningskablar till bolagets eldistributionsnät i Europa och Latinamerika – är ett illustrativt exempel på en rad kommersiella framgångar inom kraftkabelsegmentet.


Inom telekom- och IT-sektorn tilldelades Nexans ett kontrakt värt 65 miljoner euro från svenska myndigheter. Kontraktet omfattar leveranser av optokabellösningar för att uppgradera kommunikationssystemen i det svenska järnvägsnätet. Atens kommun utsåg Nexans till leverantör av ett toppmodernt bredbandsnät till sitt historiska stadshus, med energibesparingar på upp till 45 procent.
Nyligen tecknade Nexans även ett ramavtal värt flera miljoner euro med en statsägd internet- och molntjänstoperatör i Kina. Koncernen ska under 2019 leverera avancerade förterminade koppar- och optokabelsystem till kundens ”hyperskaliga” datacenterprojekt i Kina och utomlands. Nexans produkter är perfekta att använda i utvecklingen av hyperskaliga datacenter och en effektiv lösning på världens kraftigt växande dataöverföringsvolymer.

I industrisegmentet har Nexans och Marais Laying Technologies Australia, ett dotterbolag i Tesmec-koncernen, inlett ett samarbete i ett konsortium som ska erbjuda en komplett datorkabelservice till Australiens största landbaserade vindkraftpark, Stockyard Hill. Kontraktet ger intäkter på 12 miljoner euro till konsortiet. Vindkraftparken, med en kapacitet på 530 MW, kommer att ha 149 turbiner och producera el till omkring 390 000 hushåll samtidigt som den bidrar till att minska koldioxidutsläppen med cirka två miljoner ton per år.

Vidare har koncernens CSR-initiativ lett till högre rankning av organisationer som Carbon Disclosure Project (CDP), ISS Oekom, Sustainalytics och MSCI.

Ovanstående framgångsexempel belyser hur Nexans idag arbetar för att bidra till att tillgodose världens växande energi- och databehov – och hur koncernen mobiliserar sina medarbetare för att uppnå detta mål.


II – Detaljerad verksamhetsöversikt 2018
Omsättningen för 2018 uppgick till 6,490 miljarder euro i löpande metallpriser och 4,409 miljarder euro i fasta metallpriser, vilket motsvarade en negativ organisk tillväxt på  0,8 procent jämfört med 2017.

EBITDA uppgick till 325 miljoner euro jämfört med 411 miljoner euro 2017, vilket motsvarade 7,4 procent av omsättningen i fasta metallpriser jämfört med 9,0 procent föregående år.

Omsättningen i de olika geografiska områdena kan beskrivas enligt följande:

 • I Europa, exklusive högspänningsprojekt (-21,3 procent) och fordonskablage (+4,3 procent), ökade omsättningen med 2,0 procent tack vare kraftig efterfrågan på kraftkablar från byggmarknaden och på låg- och mellanspänningskabel från kraftoperatörer.
 • I Nordamerika var omsättningen stabil inom segmentet LAN-kablar och system, men ökade i alla övriga segment, vilket ledde till en total ökning om 15,6 procent jämfört med samma period föregående år och en positiv effekt på resultatet.
 • I Sydamerika steg omsättningen med 1,2 procent under året. Nedgången under första halvåret om -3,1 procent uppvägdes av organisk tillväxt under andra halvåret om 5,6 procent, främst beroende på en återhämtning för luftledningsverksamheten i Brasilien.
 • Omsättningen i Asien-Stillahavsområdet var stabil (+0,2 procent), med en stark försäljningsutveckling i Australien och Nya Zeeland som uppvägde den svaga försäljningsvolymen i Sydkorea.
   
 • I Mellanöstern/Afrika ökade omsättningen i alla länder (+5,2 procent) förutom i Libanon där 2017 utgör ett ovanligt högt jämförelseår.
   
  Nyckeltal för 2018  
  (i miljoner euro) i fasta metallpriser (exklusive järn)
    2017 2018
  Omsättning 4 571 4 409
  EBITDA 411 325
  EBITDA-marginal (% av omsättningen) 9,0 % 7,4 %
  Nettoresultat 125 14

   

  Omsättning per affärsområde    
    2017 2018  
  (i miljoner euro) i fasta metallpriser
  (exkl. järn)
  i fasta metallpriser
  (exkl. järn) 
  Organisk tillväxt
  Building & Territories   1 757 1 742 + 4,5 %
  High Voltage & Projects  885 683 - 2,3 %
  Telecom & Data  512 496 - 1,8 %
  Industry & Solutions  1 126 1 160 + 2,7 %
  Övrig verksamhet  290 329 + 19,6%
  Summa koncernen 4 571 4 409 - 0,8 %


   

  EBITDA per affärsområde
  (i miljoner euro) 2017 2018  
  Building & Territories  126 120  
  High Voltage & Projects 118 68  
  Telecom & Data  62 44  
  Industry & Solutions 89 86  
  Övrig verksamhet 16 7  
  Summa koncernen 411 325  

   


1 För att neutralisera effekten av variationer i priserna på andra metaller än järn, och därigenom mäta den underliggande försäljningstrenden, beräknar Nexans också omsättningen till fasta priser för koppar och aluminium.
2 Jämförelsesiffrorna för 2018 avser försäljning till fasta priser på andra metaller än järn, justerade för valutaeffekter och förändring i konsoliderade enheter. Växelkurser påverkade försäljningen vid fasta metallpriser negativt med -129 miljoner euro och förändring i konsoliderade enheter hade en positiv inverkan om 2 miljoner euro.
3 Organisk tillväxt definieras som skillnaden mellan (i) normal försäljning under aktuell period det aktuella året (år Y) beräknad med fast metallpris (exkl. järn) och (ii) normal försäljning under samma period föregående år (år Y-1), beräknad med fasta metallpriser (exkl. järn) och växelkurser år Y samt baserat på konsoliderade enheter år Y.
4 Kabel- och trådverksamheten omfattar alla verksamheter utom High voltage & Projects (högspänning och projekt).
5 Konsoliderad EBITDA definieras som rörelsemarginal före av- och nedskrivningar. 

Kontakt:

Marieme Diop Investor relations
Tel +33 (0)1 78 15 05 40
marieme.diop@nexans.com
Michel Gédéon Financial communication
Tel +33 (0)1 78 15 05 41
michel.gedeon@nexans.com
Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 (0)1 78 15 04 67
angeline.afanoukoe@nexans.com
Paul Floren Press relations
Tel +33 (0)1 78 15 05 40
paul.floren@nexans.com