Nexans resultat för 2008

Förbättrad lönsamhet och stark positiv
kassaflödesposition

 • Nettoomsättning i fasta metallpriser 1): 4,776 miljarder euro
 • Organisk tillväxt för kabelverksamheten 2): + 6
 • Rörelseresultat 3): 427 miljoner euro (8,9 % av försäljningen i fasta metallpriser)
 • Stark finansiell ställning

2009-02-12 – Nexans styrelse, som sammanträdde den 11 februari 2009 med Gérard Hauser som ordförande, har godkänt räkenskaperna för 2008.

 • Nettoomsättningen 2008 uppgick till 6,799 miljarder euro jämfört med 7,412 miljarder euro 2007. Räknat i fasta metallpriser och växelkurser uppgick omsättningen till 4,776 miljarder euro jämfört med 4,689 miljarder euro 2007. Nettoomsättningen för 2008 inkluderar konsolidering av två förvärv som koncernen nyligen genomfört: Intercond och Madecos kabelrörelse.

  Den organiska tillväxten för kabelverksamheten uppgick till 6 %.

   
 • Rörelseresultatet uppgick till 427 miljoner euro, en ökning jämfört med 2007 trots den kraftiga ekonomiska nedgången under fjärde kvartalet 2008. Rörelse-marginalen, dvs. rörelseresultatets andel av omsättningen, steg från 8,5 procent till 8,9 procent i fasta metallpriser, vilket innebär en fortsatt förbättring av koncernens lönsamhet.

   
 • Resultat före skatt var 135 miljoner euro 2008 att jämföra med 281 miljoner euro 2007. Den kraftiga minskningen beror främst på en nedskrivning, i enlighet med IFRS redovisningsprinciper, för en kostnad på 165 miljoner euro som inte ingår i kassaflödet. Detta skapade en tillfällig differens mellan kostnaden för förbrukad koppar (baserad på genomsnittlig kostnad till följd av utbytbarheten i lagren) och den faktiska kopparkostnaden för kundorder. Tillämpning av samma redovis-nings¬¬princip ledde till en i efterhand ackumulerad intäkt (som inte ingår i kassaflödet) på 296 miljoner euro per den 31 december 2007, baserad på ökningen av kopparpriset. Nexans säkringsstrategier neutraliserar eventuell inverkan på rörelseresultatet (som avspeglar koncernens driftsmässiga resultat för perioden).

   
 • Som ett resultat därav uppgick koncernens nettoresultat till totalt 82 miljoner euro 2008, jämfört med 189 miljoner euro 2007.

   
 • Koncernens finansiella nettoskuld uppgick till 536 miljoner euro per 31 december 2008 jämfört med 290 miljoner euro 31 december 2007. Ökningen beror huvudsakligen på förvärven av Madecos kabelrörelse och Intercond. Koncernens finansiella nyckeltal är starka. Nexans genererade ett fritt kassaflöde om 291 miljoner euro 2008 jämfört med 275 miljoner euro 2007. Det fria kassaflödet har hållits uppe genom minskade rörelsekapitalsbehov oberoende av fallet på kopparpriset. 
 •  

Styrelsen kommer att föreslå en utdelning på 2 euro per aktie, samma som föregående år.

Nexans ordförande och koncernchef Gérard Hauser kommenterar resultatet för 2008: “Under 2008 har Nexans trots det svåra ekonomiska klimatet stadigt och framgångsrikt fortsatt sin omstrukturering. Denna har genomförts med hjälp av en geografisk omgruppering genom att slutföra integrationen av kabelrörelsen som förvärvades från Madeco, det marknadsledande kabelföretaget i Sydamerika. Dessutom har koncernen stärkt sin närvaro på specialkabelmarknaden för industriell utrustning genom förvärvet av italienska Intercond. Slutligen har vi genom det strategiska partnerskapet med japanska Sumitomo inlett ett nytt skede i vår telekomstrategi, med fokus på bredbandstillämpningar för hushåll.."

“Nexans uppnådde sina finansiella mål för 2008 med en organisk tillväxt på 6 % för kabelverksamheten och en rörelsemarginal på 8,9 %, och redovisar åter igen ett starkt positivt kassaflöde."

“När vi märkte att en lågkonjunktur närmade sig, vidtog vi ett antal åtgärder för att förbättra kassaflödet och kontrollera kostnaderna. Sedan 2001 har vi arbetat på att bygga upp en solid ekonomisk bas som gör det möjligt för koncernen att rida ut en storm och samtidigt skapa möjligheter för tillväxt på medellång sikt. Trots den rådande osäkerheten har vi valt att samla våra divisioner kring ett mål för rörelsemarginalen på 6 % för 2009, baserat på vår bedömning av situationen.”

1) Som ett komplement beräknar Nexans även omsättningen till konstanta priser på koppar och aluminium för att neutralisera effekten av varierande metallinköpspriser, och därmed mäta den underliggande försäljningsutvecklingen.
2) Kabelverksamheter och liknande produkter (tillbehör), exklusive elektriska ledare
3) Ett nyckeltal som koncernen använder för att mäta sitt driftsmässiga resultat.

Länkar:

Kontakt:

Olsson Stefan VD
Tel 0325 - 801 56
Fax 0325 - 803 20
stefan.olsson@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 23 500 anställda och en försäljning under 2008 på 6,8 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.