Ekonomisk information för tredje kvartalet 2009

  • Kabelverksamheten är fortsatt ner i slutet av september, enligt samma trend som under det första halvåret (-17,2 % jämfört med -16,4 %)
  • Marknadssegmentet energi-infrastruktur fortsätter att stå stabilt: stora kontrakt tecknades under det tredje kvartalet
  • Fortlöpande åtgärder för att sänka kostnaderna
  • Ytterligare minskning av nettoskulden
  • Målet att nå en rörelsemarginal på ca 6 % på årsbasis ligger fast

2009-10-22  – Idag tillkännagav Nexans sina försäljningssiffror för det tredje kvartalet 2009 som uppgick till 1 267 miljoner euro mätt i löpande metallpriser och 988 miljoner euro räknat i fasta metallpriser, vilket motsvarar en organisk nedgång i kabelverksamheten på 18,9 %.
Under årets första nio månader är den organiska nedgången i kabelverksamheten -17,2 %, jämfört med -16,4 % efter det första halvåret. Den här försämringen kan hänföras till den kombinerade effekten av fortsatt låg aktivitet i marknaden jämfört med föregående år (försäljningen den 30 september 2008 var + 7,2 %) och något ökande försäljningsminskning under det tredje kvartalet 2009 jämfört med det andra kvartalet samma år. Den här situationen uppstod genom en viss nedgång i försäljningen av installationskabel i Europa och ”Asia/Pacific området” kopplat till en tillfällig nedgång i utfaktureringen av högspänningskontrakt, vilket bör vara genomfört vid årsslutet.
 

Siffrorna från det tredje kvartalet 2009 speglar en situation som är ganska lik det första halvårets, utan vare sig någon klar försämring eller förbättring att tala om. Hur som helst finns det flera positiva faktorer som bör nämnas:
 

  • en tydlig förbättring i utsikterna när det gäller kontrakt för undervattensförläggning av umbilical-kabel (BP-kontrakt) och högspänningskontrakt för vindkraftsparker, när finansieringen av dessa har bekräftats. Ett tydligt bevis är Belwind-kontraktet (39 miljoner euro) och andra kommande stora kontrakt på samma område,
  • priserna fortsätter att vara stabila, vilket är en viktig faktor för att vi skall uppnå våra mål,
  •  en uppgång på området för kablage till bilindustrin, vilket resulterar i bättre lönsamhet tack vare en lägre kostnadsbas.
     

Koncernen fortsätter att anpassa sin struktur och produktionskapacitet utifrån rådande marknadssituation. Efter de kraftåtgärder som vidtogs under det första halvåret i Tyskland, Kanada och Centraleuropa, har koncernen successivt flyttat fokuseringen av sina strukturåtgärder till Europa under det andra halvåret.


Koncernens konsoliderade nettoskuld uppgick till 275 miljoner euro i slutet av september, vilket speglar en stadig förbättring under året, trots prisökningen på koppar och aluminium under det tredje kvartalet. Koncernen har därmed visat sin förmåga att kunna stärka sin finansiella ställning även i kristider.


Mot den här bakgrunden, och trots ett tufft ekonomiskt klimat som kommer att leda till en organisk nedgång i kabelförsäljningen sannolikt runt 15 % vid årsslutet, bör koncernen kunna prestera en rörelsemarginal på ca 6 % på årsbasis, vilket ligger i linje med nuvarande resultatnivå. En förutsättning för att nå en rörelsemarginal om 6 % är att priserna fortsätter att vara stabila under det sista kvartalet och att kontrakten som avser högspänningskabel för undervattens- och markförläggning verkställs enligt plan. 

Länkar:

Kontakt:

Fredrik Klasson VD och Ekonomichef
Tel 0325 - 801 14
Fax 0325 - 803 25
Fredrik.Klasson@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.