2009 års resultat

Nexanskoncernen visar förmåga att anpassa sig i den ekonomiska krisen

  • Nettoförsäljning i fasta metallpriser: 4,026 miljarder euro
  • Organisk tillväxt i kabelverksamheten: minus 17,2 %
  • Rörelsemarginalsmålet på 6 % av försäljningen i fasta metallpriser nåddes
  • Nettoresultat på 8 miljoner euro eller 103 miljoner euro exklusive engångskostnader
  • Koncernens nettoskuld minskade med nästan 400 miljoner euro
  • Föreslagen aktieutdelning: 1euro per aktie

2010-02-10 – Nexans styrelse, med Frédéric Vincent som ordförande, sammanträdde den 9 februari 2010 för att godkänna räkenskaperna för 2009.

Nettoförsäljningen 2009 uppgick till 5,045 miljarder euro jämfört med 6,799 miljarder euro 2008. Räknat i fasta metallpriser uppgick omsättningen till 4,026 miljarder euro jämfört med 4,776 miljarder euro 2008.
Den organiska nedgången i kabelverksamheten blev 17,2 %. Andra halvåret var svårare än det första inom installationsområdet och vissa industriella marknader.

Rörelseresultatet uppgick till 241 miljoner euro, vilket är 6,0 % av försäljningen (i fasta metallpriser), jämfört med 8,9 % 2008. Den betydande minskningen av kostnader, företagsombildningar och prioriteringen att hålla marginalerna hellre än att titta på volymerna hjälpte delvis till att kompensera effekten av volymnedgången som var större än den förväntade. 

Rörelseresultatet förbättrades med 37 miljoner euro på grund av policyn att minska metallagret. Utvecklingen speglar Nexans ambition att fortsätta förbättra avkastningen på sysselsatt kapital. 

Resultatet före skatt var 51 miljoner euro 2009, ner från 135 miljoner euro 2008, till stor del beroende på omstruktureringskostnader på 119 miljoner euro. Omstruktureringarna ledde i vissa fall till nedläggning av anläggningar och berörde nästan 1 800 människor, varav omkring 1 000 av dem har lämnat Nexans vid årsslutet.

Resultatet 2008 påverkades av en negativ koppareffekt på 165 miljoner euro. 2009 blev denna effekt positiv, 18 miljoner euro, på grund av kopparprisets uppgång.

Som ett resultat av detta uppgick koncernens nettoresultat till totalt 8 miljoner euro 2009 (jämfört med 82 miljoner euro 2008). Exklusive omstruktureringskostnader, koppareffekt och realisationsvinster blev resultatet 103 miljoner euro.

Styrelsen kommer att föreslå bolagsstämman en utdelning med en euro per aktie för 2009, vilket utgör en fördelning på cirka 30 % av årets konsoliderade nettoresultat.

Nettoskulden uppgick till 141 miljoner euro per den 31 december 2009, jämfört med 536 miljoner euro ett år tidigare. Under 2009 genererade koncernen 258 miljoner euro från verksamheten (inklusive omstruktureringskostnader) jämfört med 453 miljoner euro 2008. Samtidigt minskade koncernens rörelsekapital med 261 miljoner euro. Tack vare ett betydande arbete av koncernen blev minskningen större än vad som krävs för verksamheten. 

Nexans ordförande och koncernchef Frédéric Vincent kommenterade resultatet för 2009:
– Nexans uppnådde sitt rörelsemarginalsmål trots ett ekonomiskt klimat som var mycket svårare än väntat. Andra halvåret försämrades aktiviteterna ytterligare vilket resulterade i en organisk nedgång på kabelsidan med 17,2 % på helåret. Att marginalen på 6 % uppnåddes visar på styrkan i koncernens ekonomiska modell och det stora engemanget bland Nexans enheter.

– Koncernen behåller sin position som en viktig aktör inom kablar för överföring och distribution och har utvecklat lovande produkter speciellt för förnyelsebar energi, järnvägstransporter och anläggnigar för uvinning av olja till havs. Allt detta är exempel på Nexans potential inom de marknadssektorer där vi arbetar.

– Detta är skälen till att vi tror på framtiden, även om början av 2010 fortfarande visar en ekonomi som kämpar för att återhämta sig. Vi förväntar oss därför att försäljningen första kvartalet 2010 ligger på samma nivå som fjärde kvartalet 2009 och lägre än första kvartalet 2009. Återgången till tidigare försäljningsvolymer, särskilt på installationsmarknaden och inom vissa industrisegment, är en förutsättning för att förbättra koncernens rörelsemarginal. Under 2010 kommer Nexans att fortsätta att koncentrera sig på tillväxt, den pågående effektiviseringen av tillverkningen och anpassningen av organisationen till de snabbt föränderliga marknaderna. Vi hänvisar till den engelska pdf-filen nedan och till höger för hela pressmeddelandet.

Länkar:

Kontakt:

Olsson Stefan VD
Tel 0325 - 801 56
Fax 0325 - 803 20
stefan.olsson@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.