Finansiell information – första kvartalet 2010

  • Bekräftelse på att verksamheten under årets tre första månader har kunnat hållas stabil även i ett besvärligt marknadsläge.
  • En ökning förväntas under andra kvartalet 2010.
  • Rörelsemarginalen väntas ligga runt 4 procent vid kommande halvårsskifte. 
  • Rörelsemarginalen för 2010 högre än den som förväntas per 30 juni.

2010-04-22 Nexans offentliggjorde i dag siffrorna för första kvartalet 2010 och redovisade en omsättning på 1 350 miljoner euro, eller 971 miljoner euro i fasta metallpriser* , vilket är en minskning med 11,1 procent mätt i fasta växelkurser och jämförbara enheter.

Efter fyra kvartal med negativ tillväxt 2009 stabiliserade sig försäljningen under de första månaderna 2010 på en nivå nära fjärde kvartalet 2009, särskilt i Europa och Nordamerika, medan den steg med närmare 10 procent i region MERA (Mellanöstern, Ryssland och Afrika).

Affärsområde Energy drabbades hårt av ogynnsamma väderförhållanden under första kvartalet har både specialkablar till industrin och LAN-kablar gått bättre jämfört med fjärde kvartalet 2009, vilket bekräftar de positiva signalerna från slutet av förra året. Utvecklingen för affärsområde Building är fortfarande svag i ett läge med sjunkande marknadspriser.

Den kraftiga kopparprisökningen till trots, var koncernens nettoskuld 197 miljoner euro den 31 mars 2010, jämfört med 362 miljoner euro den 31 mars 2009.

Under första kvartalet slutförde koncernen omstruktureringsarbetet som påbörjades under andra halvåret 2009, särskilt i Frankrike, vilket bidragit till att sänka koncernens break-even, samt fortsatte att effektivisera sina produktionsanläggningar. De fasta kostnaderna har minskat med 6 procent, räknat i fasta växelkurser, jämfört med slutet av mars 2009. Koncernen har även introducerat en rad marknadsförings- och tillverkningsåtgärder som bör bidra till en strukturell förbättring av den operativa lönsamheten.
 

2010 FIRST-QUARTER CONSOLIDATED SALES

 

Q1 2009

Q1 2010

 

Organic growth
Q1 2010
vs. Q1 2009

Organic growth
Q1 2010
vs. Q4 2009

(in millions of euros)

At constant metal prices**

At constant metal prices**

 

Energy

- Infrastructure

- Industry

- Building

444

196

238

410

201

199

 

-12.8%

3.3%

-22.4%

-8.5%

9.5%

1.4%

Telecoms

- Infrastructure

- LAN

48

55

40

56

 

-19.3%

2.8%

-8.2%

3.0%

Other

5

6

 

N/S

N/S

Sub-total: Cable businesses

986

912

 

-11.5%

-2.1%

Electrical wires

57

59

 

-4.7%

20.4%

Group total

1,043

971

 

-11.1%

-1.0%

UTSIKTER

Som förväntat har det första kvartalet varit besvärligt (men stabilare än fjärde kvartalet 2009), vilket kommer att påverka lönsamheten negativt under första halvåret 2010.

Vi räknar med avsevärt högre aktivitet under andra kvartalet då de ogynnsamma väderförhållandena nu är över och vi ser konkreta tecken på en återhämtning i industrisektorerna, för LAN-kablar, och även på den nordamerikanska installationskabelmarknaden.

Mot bakgrund av detta förutser koncernen en negativ organisk tillväxt på 4–5 procent och en rörelsemarginal kring 4 procent den 30 juni 2010. Försäljningen väntas fortsätta stiga under andra halvåret samtidigt som rörelsemarginalen förbättras.
 


* Som ett komplement beräknar Nexans även omsättningen till konstanta priser på koppar och aluminium för att neutralisera effekten av varierande metallinköpspriser, och därmed mäta den underliggande försäljningsutvecklingen.
 

Länkar:

Kontakt:

Fredrik Klasson VD och Ekonomichef
Tel 0325 - 801 14
Fax 0325 - 803 25
Fredrik.Klasson@nexans.com

Om Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.