Finansiell information för tredje kvartalet 2010

Nexans behåller prognosen att nå en marginal på 4,5 % för hela året

  • Faktisk tillväxt på 2,8 % under tredje kvartalet
  • Bekräftad återhämtning inom infrastruktur för energiöverföring med låg och medelhög spänning och specialkablar
  • Stabilisering inom installationssektorn
  • Nettoskulden lägre trots högre kopparpriser

2010-10-28 – Nexans har idag presenterat en försäljning på 1 566 miljoner euro för tredje kvartalet 2010, motsvarande 1 094 miljoner euro vid konstanta priser på icke-ferrometaller*, vilket motsvarar en organisk tillväxt på 2,8 %**.
 
Den organiska föräljningsminskningen blev under årets första nio månader 2,6 %, att jämföras med en minskning på 5,3 % efter andra kvartalet. Denna trend reflekterar den allmänna återhämtningen inom gruppens olika verksamhetsområden under tredje kvartalet och pekar på att gruppen kommer att nå det uppsatta målet om en stabil försäljning under 2010.
 
Verksamheten med kabel för energiöverföring med låg och medelhög spänning har återhämtat sig efter sex kvartal i följd med nedåtgående trend.
 
Vändningen uppåt kan också ses inom installationssegmentet, där volymen ökat något, trots branschens fortsatta problem. Dessutom har gruppen inte sett någon ytterligare försämring av prisnivåerna under tredje kvartalet jämfört med första halvåret i Europa.

Industrisegmentet ligger kvar på ungefär samma nivå som under de två första kvartalen: försäljningen av fordonskablage har stigit med 55 % räknat på årsbasis, medan övriga segment rapporterat om en organisk tillväxt på 8 %. Marknaderna för telekominfrastruktur och LAN har fortfarande en bra trend, vilket ger ett positivt bidrag till de globala siffrorna.
 
Inom undervattenskabel för högspänning har gruppen vidtagit nödvändiga åtgärder, vilket lett till positiva effekter inom den verksamheten. Dessa åtgärder kommer att bidra till att verksamheten gradvis återgår till normal nivå med början undre fjärde kvartalet 2010. Säljdynamiken inom högspänningsverksamheten är alltjämt glädjande stark, med en orderstock i slutet av september på ungefär 18 månaders produktion.
 
Samtidigt fortsätter gruppen att anpassa den organisatoriska strukturen och produktionsanläggningarna till marknadens behov. Dessa omstruktureringsåtgärder kommer tillsammans med en uppgång att ge en bättre marginal än under första halvåret.
 
I skenet av ovanstående trender kan gruppen bekräfta målet på en driftmarginal på 4,5 % för 2010.
 
Gruppens nettoskuld sjönk under tredje kvartalet till mindre än 250 miljoner euro i slutet av september 2010. Den pågående insatsen för att minska behovet av driftkapital och säsongeffekten under tredje kvartalet har mer än kompenserat för de stigande kopparprisernas negativa effekten på skulden.
 

 (*) För att neutralisera effekterna av svängningarna på priserna för andra metaller än ferrometaller och därför mäta de underliggande säljtrenderna, baserar vi vår försäljningprognos på ett fast pris på koppar och aluminium.

(**) 2009 års försäljning baserad på jämförbar data gäller för fasta priser på andra metaller än ferrometaller, omräknade efter justering för jämförbar omfattning och valutakurser. Valutakursernas påverkan på försäljningen vid fasta priser på andra metaller än ferrometaller uppgick i slutet av september 2009 till 208 miljoner euro. Det finns ingen omfattningseffekt.

Länkar:

Kontakt:

Olsson Stefan VD
Tel 0325 - 801 56
Fax 0325 - 803 20
stefan.olsson@nexans.com
Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.