Certifierade kabeltrummor för en hållbar framtid

Nya kabeltrummor är tillverkade av PEFC™-cerifierad skog

PEFC logotypGrimsås den 1 november 2010 – Som ytterligare ett led i arbetet för en hållbar framtid introducerar Nexans, som det första kabeltillverkande företaget, så kallade gröna trummor. Alla nya kabeltrummor som företaget köper in är tillverkade av PEFC™-cerifierad skog och märkta med denna symbol.

I Sverige finns sedan många år tillbaka, kabeltillverkarna emellan, ett gemensamt system för återköp och omhändertagande av returtrummor. Nexans går nu ett steg längre i sitt miljöarbete. Som världens första kabeltillverkare introducerar Nexans användning av så kallade gröna trummor. Alla nya kabeltrummor som företaget köper in och använder i Europa är tillverkade av PEFC™-cerifierad skog och märkta med denna symbol.
 
PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) är världens största organisation för skogscertifiering. Målet är att främja ett uthålligt skogsbruk – miljömässigt, socialt och ekonomiskt – genom opartisk tredjepartscertifiering. I Sverige är 8,1 miljoner ha skogsmark certifierade enligt PEFC™*.  Produkter märkta med PEFC™ ger således förvissning om att trämaterialet kommer från ett hållbart skogsbruk.

Nexans använder ungefär 350 000 kabeltrummor varje år enbart i europeiska unionen. Genom att använda gröna trummor tar Nexans ytterligare ett aktivt steg i sitt arbete att introducera åtgärder för en hållbar utveckling i alla aspekter av företagets verksamhet.

– Inom Nexans är vi övertygade om att etiska principer är nyckeln till långsiktig och hållbar framgång. Därför är arbetet för en hållbar utveckling en av huvuddelarna i vår strategi, säger Stefan Olsson, VD på Nexans IKO Sweden AB.

Sedan början av 2010 klimatkompenserar Nexans alla sina affärsresor genom att stödja skogsåterplanteringsprojektet Unchindile-Mapanda i Tanzania. Nästan 18 000 hektar förstörd mark kommer att återplanteras med tall, eukalyptus och hotade lokala arter för att skydda den biologiska mångfalden.

– Förutom klimatkompenserade resor, har Nexans också försett ett antal mötesrum med videoutrustning i syfte att minska sina affärsresor. Mer allmänt omfattar Nexans politik för hållbar utveckling en rad andra initiativ; en ständig fokusering på säkrare produktionsmetoder, förbättrade kvalitetskontroller, minskning av mängden skrotmaterial och återvinning av kablar och material, sammanfattar Stefan Olsson. 

* Juni 2010, källa http://www.pefc.se/
 

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.