Nexans resultat för 2010

Kraftig resultatförbättring under andra halvåret

  • Omsättningen i fasta metallpriser uppgick till 6 179 miljoner euro och den organiska tillväxten ökade med 0,4 procent
  • Markant försäljningsuppgång under andra halvåret (6,5 procent organisk försäljningstillväxt jämfört med andra halvåret 2009)
  • Rörelsemarginalen var 4,8 procent för helåret
  • Nettoresultatet uppgick till 82 miljoner euro
  • Nettoskulden kvar på samma nivå som föregående år, 144 miljoner euro, trots kraftigt höjda metallpriser
  • Föreslagen utdelning 1,10 euro per aktie
     

  

2011-02-14 – Nexans styrelse har godkänt räkenskaperna för 2010 vid ett sammanträde den 11 februari 2011 med Frédéric Vincent som ordförande.

Nettoomsättningen uppgick till 6 179 miljoner euro 2010 jämfört med 5 045 miljoner euro 2009. Räknat i fasta metallpriser uppgick omsättningen till 4 309 miljoner euro jämfört med 4 026 miljoner euro 2009.
Mätt i jämförbara enheter och fasta växelkurser ökade den organiska tillväxten något, +0,4 procent4). Andra halvåret kännetecknades av en nettoförbättring i samtliga koncernens verksamheter, med en organisk tillväxt om +6,5 procent jämfört med andra halvåret 2009.

Rörelseresulatet uppgick till 207 miljoner euro, vilket motsvarar 4,8 procent av omsättningen i fasta metallpriser, jämfört med 6,0 procent 2009. Med ett rörelseresultat om 5,6 procent under andra halvåret ökade lönsamheten väsentligt jämfört med första halvåret 2010 (4,0 procent). Ökningen beror på flera faktorer, bland annat en återhämtning av försäljningsvolymerna på koncernens marknader under andra halvåret. Återhämtningen gynnades även av att priserna stabiliserades i slutet av året. De första tecknen på ökad kontraktsaktivitet för undervattenskabel för högspänning ledde till väsentligt förbättrad lönsamhet inom detta verksamhetsområde under andra halvåret. Sammantaget kompenserade dessa faktorer för den negativa effekten av den kraftiga prishöjningen på plastråvara och oljederivat, särskilt inom de affärsområden där priserna förhandlas med fleråriga kontrakt.

Under 2009 påverkades rörelseresultatet positivt (+37 miljoner euro) av koncernens pågående arbete med att minska koncernens metallager. Lagerminskningen avspeglar Nexans ambitioner att fortsätta optimera sitt sysselsatta kapital mot bakgrund av de snabbt stigande råvarupriserna.

Nettoresultatet före skatt uppgick till 110 miljoner euro 2010, jämfört med 51 miljoner euro 2009. En omstruktureringskostnad om 67 miljoner euro bokfördes under perioden och avsåg huvudsakligen avvecklingen av två av koncernens anläggningar, en i Italien och en i Brasilien.

2010 års resultat påverkades positivt av en vinst (ej kassaflödespåverkande) om 89 miljoner euro till följd av de stigande metallprisernas effekt på varulagrets värde omvärderat till ett vägt genomsnittligt pris. För 2009 var samma effekt positiv, men lägre, 18 miljoner euro.

Årets skatt var 26 miljoner euro, motsvarande 24 procent av resultatet före skatt.

Netovinsten (koncernens andel)  var 82 miljoner euro 2010 (jämfört med 8 miljoner euro 2009). Exklusive omstruktureringskostnader, koppareffekt och kapitalvinster på avyttringar var nettovinsten 78 miljoner euro.

Styrelsen föreslår att årsstämman, som äger rum under första halvåret 2011, beslutar om en utdelning om 1,10 euro per aktie för 2010, vilket motsvarar en utdelning av cirka 40 procent av årets nettoresultat.

Koncernens nettoskult var 144 miljoner euro per 31 december 2010, jämfört med 141 miljoner euro ett år tidigare. Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten 2010, före bruttokostnaden för krediter och skatt (inklusive effekten av omstruktureringskostnader), uppgick till 268 miljoner euro jämfört med 258 miljoner euro föregående år. Koncernen har även fortsatt att investera i tillväxtländer (nya anläggningar öppnades i Qatar och Marocko) och inom marknadssegment med stark tillväxtpotential (högspänning). Det strukturerade arbetet med att minska rörelsekapitalet uppvägde den negativa effekten av stigande metallpriser under 2010, vilket sänkte rörelsekapitalbehovet till 16,5 procent av årets omsättning jämfört med 18,9 procent i slutet av 2009.

Frédéric Vincent, ordförande och koncernchef, säger i en kommentar till koncernens resultat för 2010: ”Den generella förbättringen på marknaderna under andra halvåret ledde till att Nexans kunde presentera ett resultat som överträffade förväntningarna på omsättningen och rörelsemarginalen något, och som var klart bättre än väntat vad gäller nettoskulden. I ett läge med kraftiga höjningar av råvarupriserna har vi lyckats upprätthålla våra marginaler och fortsatt att minska rörelsekapitalet. I slutet av året upplevde vi också ett uppsving för vår verksamhet inom undervattenskabel för högspänning då vi tecknade flera betydande kontrakt, till exempel för en länk mellan Malta och Sicilien och Estlink II-projektet. Detta befäster koncernens ledande ställning inom detta lovande marknadssegment.

Mot denna bakgrund känner vi oss optimistiska för 2011.
För 2011 som helhet räknar vi med att omsättningen fortsätter att förbättras och ökar med över 5 procent.

Detta skulle innebära en väsentlig ökning av rörelsemarginalen för 2011 och målet för helåret är 5,5 procent baserat på en marknad som kännetecknades av en väsentligt ökad aktivitet under fjärde kvartalet och kraftigt höjda råvarupriser.”

Länkar:

Kontakt:

Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com
Jean-Marc Bouleau Institutional Investors Relations
Tel + 33 (0)1 73 23 84 61
jean_marc.bouleau@nexans.com
Jean-Claude Nicolas Corporate Communication
Tel +33 (0) 1 73 23 84 51
jean-claude.nicolas@nexans.com
Pascale Strubel Corporate Communication Department
Tel + 33 (0)1 73 23 85 28
pascale.strubel@nexans.com
Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 23 700 anställda och en försäljning under 2010 på mer än 6 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se.