Nexans har tilldelats ett kontrakt av DONG Energy för leverans av kablar till Danmarks största havsbaserade vindpark

Ordern som är värd 30 miljoner euro inkluderar kablar, tillbehör och installation

Nexans har tilldelats ett kontrakt av DONG Energy för leverans av kablar till Danmarks största havsbaserade vindpark2011-02-24 – Nexans, global expert inom kabelindustrin, har tilldelats ett kontrakt av DONG Energy, med bas i Fredericia, Danmark, för att leverera undervattenskablar och tillbehör till Anholt havsvindpark. Ordern, som är värd cirka 30 miljoner euro, inkluderar även installation och idrifttagning av kablarna. Omkring 160 km mellanspänningskabel (34 kV) krävs för att koppla samman de 111 vindturbinerna med varandra och därefter vidare till den havsbaserade transformatorstationen. Kablarna tillverkas med tre ledarareor för olika överföringsbehov. Tillverkningen kommer att ske på Nexans anläggning i Hannover, Tyskland, och leveransen är planerad till andra kvartalet 2012.

Vindparken kommer att svara för runt fyra procent av den danska elförbrukningen

Anholt havsvindpark ligger i Kattegatt, cirka 20 km utanför den danska kusten, mellan Djursland och ön Anholt. Totalt 111 vindturbiner som producerar 3,6 MW ström vardera (sammanlagt 400 MW) placeras ut över en yta om 88 km². Operatören, DONG Energy vill starta elproduktionen i vindparken redan i slutet av nästa år. Anläggningen kommer att producera kraft motsvarande årsförbrukningen i cirka 400 000 hushåll. I framtiden kommer vindparken därmed att svara för runt fyra procent av den totala elförbrukningen i Danmark och också bidra till att landet kan uppnå sina klimatmål. Danmark vill öka andelen förnybara energikällor i sin energimix till 30 procent till år 2020.

– Detta nya projekt illustrerar än en gång Nexans ställning och kompetens på kraftnätsmarknaden, säger Francis Krähenbühl, Nexans chef för Centraleuropa.
– Orderns storlek – i själva verket den största enskilda order som hittills placerats i Hannoverfabriken – och det faktum att det är tredje ordern vi får från DONG Energy om leverans av undervattenskablar och installation i en havsvindpark, är ett kvitto på att våra produkter håller en hög kvalitet och är konkurrenskraftiga.

Nexans är en global aktör i den havsbaserade vindparkssektorn

Som global aktör i den havsbaserade vindparkssektorn kan koncernen erbjuda alla typer av kablar och tjänster: innerkablar för turbiner, interna vindparkskablar med mellanspänning, exportkablar med högspänning och specifika installationstjänster. Nexans har på senare tid deltagit i flera högprofilsprojekt inom denna sektor. I december 2009 vann företaget ett kraftkabelkontrakt för havsbaserade vindparken London Array, värt 100 miljoner euro. Kontraktet omfattade leverans av exportkablar med högspänning för havsförläggning som ska ansluta världens största vindpark till det brittiska elnätet. Dessutom är Nexans leverantör av 85 km havsförlagd mellanspänningskabel och tillbehör till Lincs, Centricas havsvindpark utanför Englands östkust. När det gäller installationstjänster anlitade EnBW i januari 2011 Nexans Capjet för att skydda högspänningskablarna till Tysklands första kommersiella havsvindpark genom att gräva ner dem i havsbotten.


Mer information om Anholt Offshore Wind Farm finns på
www.anholtoffshorewindfarm.com

DONG Energy

DONG Energy uppför en ny vindpark med en produktionskapacitet på 400 MW halvvägs mellan Danmarks östkust och ön Anholt. Kablarnas längd är totalt cirka 160 km och kommer att koppla samman vindturbinerna med varandra och därefter vidare till den havsbaserade transformator-stationen. Kablarna kommer att tillverkas vid Nexans anläggning i Hannover. (Foto: DONG Energy)

Anholt Offshore Wind Farm

I likhet med Walney havsvindpark (se foto) kommer Anholt havsvindpark att använda ett stort antal vindturbiner (3,6 MW effekt vardera) för kraftproduktion. (Foto: DONG Energy)

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation.
Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid.
Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 23 700 anställda och en försäljning under 2010 på 6 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se.