Finansiell information för första kvartalet 2011

  • Organisk försäljningstillväxt +13 procent jämfört med första kvartalet 2010
  • Verksamheten fortsatte på jämförbar nivå med fjärde kvartalet 2010 och uppnådde samma nivå som första kvartalet 2009
  • Marknadssituationen förbättrades inom alla affärsområden
  • Förbättrad lönsamhet tack vare återhämtning i volym

2011-04-27 Nexans offentliggjorde idag årets första kvartalsrapport och redovisade en omsättning på 1 754 miljoner euro för första kvartalet . Omsättningen i fasta metallpriser* uppgick till 1 129 miljoner euro, vilket motsvarar en organisk försäljningstillväxt om +13 procent** i fasta metallpriser och jämförbara enheter. Denna siffra motsvarar första kvartalet 2009 baserat på jämförbara data.

Den utveckling av företagets affärer och efterfrågan som noterades under andra halvåret 2010 bekräftades. Verksamheten i kraftnätssegmentet ökade med närmare 11 procent. Koncernen redovisade en mycket stark tillväxt inom den havsbaserade högspänningsrörelsen tack vare en återgång till normala projektnivåer. Tillväxten drogs dock delvis ned av den landbaserade högspänningsverksamheten där kontrakten i länderna runt Persiska viken försenats och kontrakten i Libyen har avbrutits. Vad gäller kraftdistribution gynnas Nexans av att stora projekt i Brasilien nu återupptagits och av en viss tillväxt i Europa och Nordamerika. Däremot minskar verksamheten i Mellanöstern. På koncernnivå har de politiska händelserna i området pressat ned den organiska tillväxten med runt 200 baspunkter.

Industrikablar redovisade den högsta organiska tillväxten (+20,1 procent) tack vare en fortsatt stark efterfrågan från fordonsindustrin och en stabil återhämtning för specialkablar i Europa och Asien.

Installationssegmentet är på god väg att återhämta sig, med en organisk tillväxt om +10 procent i alla geografiska områden förutom Mellanöstern.

Telekomverksamheten växte med 8 procent jämfört med första kvartalet i fjol.

Den 28 mars 2011 offentliggjorde Nexans att ett avtal med den chilenska koncernen Madeco slutförts. Avtalet kan leda till att Madeco förvärvar en stor aktiepost i Nexans genom att öka sitt ägande från 9 till 20 procent.

I slutet av mars 2011 var koncernens nettoskuld 307 miljoner euro jämfört med 144 miljoner euro per den 31 december 2010. Hälften av denna ökning förklaras av den mycket starka kopparprisökningen sedan början av 2011 och resterande del av försäljningsökningen under året. 


Hela pressmeddelandet finns på engelska i nedanstående pdf-fil.

Länkar:

Kontakt:

Olsson Stefan VD
Tel 0325 - 801 56
Fax 0325 - 803 20
stefan.olsson@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 23 700 anställda och en försäljning under 2010 på mer än 6 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se.