Sjökabelförläggningen av Fenno-Skan 2 påbörjad

KartbildGrimsås den 28 juni 2011 – Tidigt på morgonen den 21 juni påbörjades arbetet med att förlägga den 20 mil långa sjökabel som kommer att möjliggöra utökad elförsörjning mellan Sverige och Finland. Vid stamnätsstationen i Dannebo strax utanför Forsmarks kärnkraftverk fanns specialfartyget C/S Nexans Skagerrak på plats för landtagning av Nexans 500 kV likströmskabel.

Svenska Kraftnät och finska Fingrid Oyj bygger, i ett gemensamt projekt, ut den befintliga likströmsförbindelsen mellan Sverige och Finland, med ytterligare en kabel, Fenno-Skan 2. Den nya förbindelsen kommer att gå i samma sträckning som befintlig kabel, mellan Dannebo i Sverige och Rauma i Finland. Nexans tilldelades 2008 totalentreprenadkontraktet värt ca 1,4 miljarder kronor gällande tillverkning och förläggning av sjökabeln, en 500 kV likströmskabel med kapacitet på 800 megawatt. Den 20 mil långa sjökabellänken har tillverkats i två oskarvade längder vid Nexans produktionsenhet i Halden, Norge.

Den 21 juni påbörjades kabelförläggningen av de första 10 milen. Tidigt på morgonen började arbetet med att flotta den 15 centimeter grova sjökabeln från förläggningsfartyget C/S Nexans Skagerrak in till Dannebos strand för att anslutas till den luftledning som står färdig mellan Dannebo och stationen Finnböle. Efter avslutad landtagning fortsätter förläggningen till havs över Östersjön halvvägs till Finland, där de två kabeldelarna om ungefär en månad svetsas ihop efter en liknande landtagning samt förläggning från finska kusten. Skarvningen görs från C/S Nexans Skagerrak, som först måste plocka upp den första kabeldelen från 110 meters djup mitt ute på Östersjön.

Genom den nya likströmsförbindelsen mellan Sverige och Finland beräknas kraftöverförings-kapaciteten mellan de två länderna öka med 40 procent. Projektet innebär att den nordiska elmarknaden förbättras. Förbindelsen kommer också att minska förlusterna i de nordiska stamnäten och förbättra säkerheten i elsystemen. Fenno-Skan 2 beräknas vara i drift under slutet av 2011.

Samarbete mellan Svenska Kraftnät och Fingrid Oyj
C/S Nexans SkagerrakProjektet Fenno-Skan 2, den nya elförbindelsen över Östersjön mellan Finland och Sverige, drivs av Svenska Kraftnät och finska Fingrid Oyj. Projektet följer tidplanen och förbindelsen kommer att tas i drift i slutet av december i år.

Nexans tilldelades 2008 totalentreprenadkontraktet gällande tillverkning och förläggning av sjökabeln, en 500 kV likströmskabel med kapacitet på 800 megawatt. Den 20 mil långa sjökabellänken har tillverkats i två oskarvade längder vid Nexans produktionsenhet i Halden, Norge. Förläggningen sker med specialfartyget C/S Nexans Skagerrak. Fartyget tar maximalt 7000 ton. Kabeln väger 58 kg per meter vilket gör att 10 mil väger närmare 6000 ton. Totalt ska alltså nästan 12000 ton kabel läggas ut. C/S Nexans Skagerrak är ett av världens största specialfartyg i sitt slag.

Fenno-Skan 2
Den befintliga elförbindelsen mellan Sverige och Finland byggs ut med ytterligare en kabel – Fenno-Skan 2. Utbyggnaden är ett svar på elmarknadens behov. Den nya sjökabeln kommer att öka kapaciteten att överföra el mellan Sverige och Finland med cirka 40 procent, och integrera den nordiska elmarknaden ännu mer än idag. Elförbindelsen kommer att bidra till att skillnaderna mellan de finska och svenska elpriserna som uppstår emellanåt minskar. Förbindelsen kommer också att minska de elektriska överföringsförlusterna i det nordiska elnätet och förbättra driftsäkerheten. Fenno-Skan 2 är ett av fem projekt som rekommenderades av Nordel. Totala kostnaden för hela projektet är 300 M€, varav den svenska delen är ca 1,7 miljarder kr.

Fakta om sjökabeln

  • Spänning:  500 kV  (500 000 volt)
  • Kapacitet:  800 MW  (800 megawatt)
  • Diameter:  ca 15 cm
  • Vikt:  ca 60 kg per meter
  • Längd, totalt, Dannebo–Rauma: 200 km, varav 198 km i havet och 2 km på land

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 23 700 anställda och en försäljning under 2010 på mer än 6 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se.