Nexans halvårsresultat 2011

Bekräftad stark återhämtning, förbättrad rörelsemarginal

  • Nettoomsättning i fasta metallpriser: 2,287 miljarder euro, en organisk försäljningstillväxt med 8,2 procent jämfört med första halvåret 2010
  • Rörelsemarginalen var 5,1 procent jämfört med 4,0 procent per 30 juni 2010
  • Nettoskulden var 366 miljoner euro (jämfört med 277 miljoner euro per den 30 juni 2010) beroende på ökad aktivitet och höjda metallpriser
  • Årliga mål bekräftade: organisk försäljningstillväxt mellan 5 och 7 procent, rörelsemarginal runt 5,5 procent
  • Avsättning om 200 miljoner euro avseende EU-utredning om konkurrensbegränsande aktiviteter

 

2011-07-07 – Nexans styrelse, med Frédéric Vincent som ordförande, sammanträdde den 26 juli för att granska koncernens räkenskaper för första halvåret 2011.

Nettoomsättningen för första halvåret 2011 uppgick till 3,527 miljarder euro, jämfört med 2,955 miljarder euro samma period 2010. I fasta metallpriser uppgick omsättningen till 2,287 miljarder euro jämfört med 2,100 miljarder euro första halvåret 2010.
Med hänsyn tagen till valutakurser och jämförbara enheter uppgick den organiska försäljningstillväxten till 8,2 procent jämfört med samma period föregående år. Samtliga affärsområden i koncernen redovisade tillväxt, särskilt Industri och Installation. Samtliga geografiska områden hade också en positiv tillväxt med undantag för affärsområdet MERA (Mellanöstern, Ryssland och Afrika), som påverkades av politiska oroligheter i Nordafrika och Egypten.

Rörelseresultatet var 117 MEUR motsvarande 5,1 procent av nettoomsättningen i fasta metallpriser, att jämföra med 4,0 procent under första halvåret 2010. Koncernens rörelseresultat påverkades positivt av stigande volymer och marginaler, vilka förbättrats trots kraftiga prishöjningar på plast och komponenter, och trots de senaste händelserna i Nordafrika och Mellanöstern som har påverkat koncernens verksamhet i området..

Förlusten före skatt uppgår till 133 miljoner euro för första halvåret 2011, jämfört med en vinst på 5 miljoner euro första halvåret 2010. I detta resultat ingår en avsättning om 200 miljoner euro avseende EUs pågående utredning av konkurrensbegränsande aktiviteter inom kraftkablar för havs- och markförläggning, en omstruktureringspost på 13 miljoner euro, tillgångsnedskrivningar på 6 miljoner euro och en vinst på 21 miljoner euro (icke likviditetspåverkande) från en omvärdering av koncernens kopparlager.

Som ett resultat av detta var nettoförlusten (koncernens andel) 151 miljoner euro (jämfört med en förlust på 17 miljoner euro för första halvåret 2010).

Den totala nettoskulden uppgår till 366 miljoner euro per den 30 juni 2011 jämfört med 277 miljoner euro per den 30 juni 2010 och 144 miljoner euro per den 31 december 2010. Denna ökning förklaras främst av ökad aktivitet och prishöjningar på metaller.

UTSIKTER

Under första halvåret 2011 har återhämtningen som noterades under andra halvåret 2010 hållit i sig, särskilt när det gäller special- och installationskablar. Mot denna bakgrund förväntas försäljningen öka ytterligare under andra halvåret 2011, dock i en lägre takt, jämfört med första halvåret då aktivitetsnivån var betydligt högre än första halvåret 2010. Koncernen förutspår därför en organisk försäljningstillväxt på mellan 5 och 7 procent för helåret 2011.

Så länge koncernen kan kompensera sig för fortsatta prishöjningar på plastråvaror och komponenter, och så länge situationen i Mellanöstern och Europa inte förvärras, vilket skulle leda till sänkt aktivitetsnivå jämfört med första halvårets nivå, torde rörelsemarginalen förbättras ytterligare under andra halvåret för att sluta på cirka 5,5 procent för helåret.
Nettoskulden, mätt i fasta metallpriser och jämförbara enheter, förväntas minska till cirka 300 MEUR per 31 december 2011.

Frédéric Vincent, ordförande och koncernchef, säger i en kommentar till halvårsrapporten 2011:
– Det första halvåret var mycket uppmuntrande när vi ser till aktivitet och lönsamhet. Under detta halvår har koncernen påbörjat ett antal stora utvecklingsprojekt, dels inom högspänningssegmentet i Kina och USA och dels i specialkabelrörelsen, med bildande av ett joint ventureföretag för rälsfordonskablage i Marocko och en kapacitetsutökning i Kina. Förutom dessa projekt har koncernen tecknat ett avtal med sin huvudaktieägare, Madeco. Enligt detta avtal ska Madeco öka sitt aktieinnehav i Nexans.
Trots en osäker ekonomisk situation, särskilt i Europa med tanke på statsskuldskriserna i de sydeuropeiska länderna, förväntas försäljningen öka ytterligare under andra halvåret 2011. En ökning som förväntas leda till förbättrad rörelsemarginal, i nivå med koncernens mål, runt 5,5 procent för 2011
.


Nexans och dess dotterbolag Nexans France SAS erhöll ett meddelande om anmärkningar den 5 juli från EU-kommissionens generaldirektorat för konkurrens angående konkurrensbegränsande aktiviteter inom sektorn för havs- och markförlagda kraftkablar samt relaterade tillbehör och tjänster. Koncernen beslutade därför att göra en avsättning om 200 miljoner euro i sitt halvårsbokslut per den 30 juni 2011. Detta är en uppskattning, varför det slutliga ekonomiska utfallet kan komma att avvika.


Beloppet motsvarar, på det här stadiet av utredningen och med tillämpning av försiktighetsprincipen, de bötesbelopp som koncernen bedömer skulle kunna utdömas enligt EU-kommissionens riktlinjer, och den metod och de element som EU-kommissionen avser att använda som grund för dessa böter, samt de bestridanden som Nexans avser att göra.
Koncernen utreds även av konkurrensmyndigheterna i Australien, Sydkorea (utöver en utredning på den inhemska marknaden), USA, Brasilien och Kanada, inom samma verksamhetssektor. Koncernen kan på det här stadiet inte göra någon analys och gjorde därför ingen avsättning i räkenskaperna för dessa utredningar.


I sitt pressmeddelande från den 12 februari 2009, och i efterföljande meddelanden, har koncernen indikerat att en ogynnsam utgång i dessa rättsförfaranden, och deras konsekvenser, skulle kunna ha en mycket negativ inverkan på koncernens resultat och finansiella ställning.
 

Mer information:

Länkar:

Kontakt:

Fredrik Klasson VD och Ekonomichef
Tel 0325 - 801 14
Fax 0325 - 803 25
Fredrik.Klasson@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 23 700 anställda och en försäljning under 2010 på mer än 6 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se.