Finansiell information för tredje kvartalet 2011

Företagets fortsatta utveckling under tredje kvartalet befäster trenden som rapporterats under första halvåret

Den organiska försäljningstillväxten var 3,9 procent under tredje kvartalet och 6,8 procent under de första nio månaderna 2011

2011-10-27 – Nexans offentliggjorde idag finansiell information för tredje kvartalet 2011 och redovisade en omsättning på 1 711 miljoner euro (i löpande metallpriser), eller 1 127 miljoner euro i fasta metallpriser, vilket motsvarar en organisk försäljningstillväxt på 3,9 procent.

För årets första nio månader var den organiska försäljningstillväxten 6,8 procent jämfört med 8,2 procent i slutet av juni 2011. Detta befäster de trender som rapporterades i koncernens samtliga verksamheter under första halvåret 2011.

Inom Energiinfrastruktur rapporterade distributionssegmentet (låg- och mellanspänningskablar samt tillbehör) en betydande förbättring under tredje kvartalet inom alla geografiska områden. Inom transmissionssegmentet (högspänning) kunde den markbaserade verksamheten börja dra nytta av återupptagna kontrakt i gulfstaterna från och med slutet av tredje kvartalet. Den senaste utvecklingen i Libyen innebär att verksamheten där kommer att återupptas under 2012. För den havsbaserade verksamheten är anbudsaktiviteten fortsatt hög och omsättningen för 2011 kommer att öka trots fördröjd intäktsredovisning avseende kablar som kräver ytterligare tester.
Överlag väntas årets aktivitetsnivå inom högspänningssektorn kunna bli jämförbar med förra årets.
En annan positiv trend som också bekräftas, är den positiva organiska försäljningstillväxten för industrispecialkablar som var närmare 10 procent under tredje kvartalet och runt 14 procent under de första nio månaderna. Bilkablagesegmentet fortsätter att växa starkt (+27 procent under de första nio månaderna). Övriga segment (transporter, resurser...) redovisade en organisk försäljningstillväxt på närmare 9 procent under samma period.
Installationssegmentet gynnades av den positiva marknadssituationen och redovisade en organisk försäljningstillväxt på nästan 7 procent för tredje kvartalet och 9 procent för de första nio månaderna 2011. Bilden är dock inte entydig: tillväxten var stark i Nordamerika, mer begränsad i Europa, Asien-Stillahavsområdet och Sydamerika och stabil i Mellanöstern.

Förutsatt att marknadsförutsättningarna håller i sig står koncernen fast vid målen för organisk försäljningstillväxt på mellan fem och sju procent samt en rörelsemarginal på cirka 5,5 procent, med ett större bidrag från industri- och installationsverksamheterna och i mindre utsträckning från infrastruktursegmentet.

Finansiell nettoskuld uppgick till 378 miljoner euro per den 30 september 2011 och är stabil jämfört med 30 juni 2011. Nexans bekräftar sitt mål att minska den finansiella nettoskulden till runt 300 miljoner euro i slutet av december 2011.

Kontakt:

Olsson Stefan VD
Tel 0325 - 801 56
Fax 0325 - 803 20
stefan.olsson@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 23 700 anställda och en försäljning under 2010 på mer än 6 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se.