Nexans helårsresultat 2011

Bättre resultat under andra halvan i en främjande miljö

  • Försäljning vid konstanta metallpriser: 4,594 miljarder euro
  • Organisk tillväxt på 6,5 %
  • Rörelsemarginal på 5,6% för hela året
  • Nettoskuld på 220 miljoner euro, ner jämfört med 30 juni 2011
  • Föreslagen utdelning på 1,1 euro per aktie 

2012-02-08 - Nexans årsredovisning för 2011 godkändes vid styrelsens möte den 7 februari 2012, med Frédéric Vincent som ordförande.

Nettoförsäljningen för 2011 uppgick till 6,920 miljarder euro, vilket ska jämföras med 6,179 miljarder euro 2010. Vid en jämförelseberäkning baserad på oförändrade priser på andra metaller än järnmetaller uppgick försäljningen till 4,594 miljarder euro, vilket ska jämföras med 4,309 miljarder euro 2010.

Baserat på oförändrade växlingskurser och omfattning, hade vi en tillväxt på 6,5 % för hela gruppen. Andra halvåret kännetecknades av en fortlöpande tillväxt i verksamheten för hela gruppen med en organisk tillväxt på 3,9 % respektive 5,9 % under tredje och fjärde kvartalen 2011 jämfört med samma period året innan.

Verksamhetsmarginalen uppgick till 256 miljoner euro, dvs 5,6% av försäljningen vid oförändrade priser på andra metaller än järnmetaller, vilket ska jämföras med 4,8 % 2010. Lönsamheten steg under årets andra hälft beroende på fortsatt stark tillväxt för låg- och mellanspänningskablar inom energi- och telekominfrastruktur, men också inom industri och bygg.

Den högre lönsamheten inom dessa segment motverkades av en lugnare utveckling inom kraftöverföring, som en följd av den politiska situationen i Mellanöstern, särskilt då Libyen, och senareläggningen av installationen av en undervattenskabel i Nordeuropa.

Verksamhetsförlusten för 2011 uppgick till 48 miljoner euro, vilket ska jämföras med ett verksamhetsöverskott på 195 miljoner euro 2010. Detta beror framför allt på omstruktureringskostnader, nedskrivningar och avsättning på 200 miljoner för en bot vi kan komma att drabbas av som en följd av invändningar från Europeiska kommissionens direktorat för fri konkurrens den 5 juli 2011, angående ett eventuellt konkurrenshämmande agerande.

Det finansiella nettot slutade på 106 miljoner euro, jämfört med 84 miljoner euro 2010 och skatten uppgick till 31 miljoner euro mot 26 miljoner euro 2010.

Som en följd av detta uppgick nettovinsten (för gruppen) 2011 till minus 178 miljoner euro. Motsvarande värde per den 31 december 2010 uppgick till plus 82 miljoner euro.

Styrelsen kommer att föreslå bolagsstämman, som kommer att hållas under första halvan av 2012, en utdelning på 1,1 euro per aktie för 2011.

Koncernens nettoskuld uppgick per den 31 december 2011 till 222 miljoner euro. Motsvarande värde året innan var 144 miljoner. Koncernen genererade kassaflöde från pågående verksamhet under 2011. Detta samtidigt som koncernen var inriktad på investering på marknader med hög potential, särskilt inom energiinfrastruktur, där vi praktiskt taget fördubblat vår kapacitet för extruderad undervattenskabel. Verksamhetstillväxten har genererat ett ökat behov av arbetande kapital sett i absolut värde, men uppvisade en relativ minskning mot slutet av året (17% av försäljningen per den 31 december 2011, jämfört med 18,4% per den 30 juni 2011).

När det gäller resultatet 2011 säger Frédéric Vincent, ordförande och VD, följande:
 – Trots en problemfylld makroekonomisk omgivning i Europa och Förenta staterna under årets andra hälft, fortsatte koncernens olika verksamheter att växa under tredje och fjärde kvartalen 2011. Detta har lett till att vi nu kan rapportera om resultat i linje med förväntningarna. Under 2011 har vi fortsatt vår expansion med strategiska initiativ, t ex överenskommelsen att förvärva en majoritetsandel av Shandong Yanggu Cables i Kina verksamhet med medel- och högspännigskabel.

– I skenet av detta går vi nu in, trots en osäker omvärld, i 2012 med förtroende för koncernens kapacitet att växa ytterligare, om den nuvarande ekonomiska situationen skulle bestå. Initiativ inom industriell rationalisering, koncernens omstrukturering till tillväxtområden och omorganisationen av den europeiska verksamheten kommer att ge ett positivt bidrag under 2012.

Ledningsorganisationen

Frédéric Michelland, ledamot i ledningsgruppen, verkställande direktör för administration och finans, kommer att ta över ansvaret för verksamheten inom högspännings- och undervattenskabel från och med den 2 april. Han fortsätter att ha ansvaret för Nord- och Sydamerika. Från och med den 2 april kommer han att ersättas av Nicolas Badré på den finansiella funktionen, för närvarande ställföreträdande finansiell chef, som kommer att rapportera till vår ordförande och VD men också ingå i ledningsgruppen från samma datum.

Länkar:

Kontakt:

Olsson Stefan VD
Tel 0325 - 801 56
Fax 0325 - 803 20
stefan.olsson@nexans.com

About Nexans

With energy as the basis of its development, Nexans, worldwide expert in the cable industry, offers an extensive range of cables and cabling systems. The Group is a global player in the infrastructure, industry, building and Local Area Network markets. Nexans addresses a series of market segments: from energy, transport and telecom networks to shipbuilding, oil and gas, nuclear power, automotives, electronics, aeronautics, material handling and automation. Nexans is a responsible industrial company that regards sustainable development as integral to its global and operational strategy. Continuous innovation in products, solutions and services, employee development and engagement, and the introduction of safe industrial processes with limited environmental impact are among the key initiatives that place Nexans at the core of a sustainable future. With an industrial presence in 40 countries and commercial activities worldwide, Nexans employs 24,500 people and had sales in 2011 of 7 billion euros. Nexans is listed on NYSE Euronext Paris, compartment A. For more information, please consult: www.nexans.com or www.nexans.com/fy2011