Förvärv av AmerCable Holdings Inc. för 275 miljoner USD

2012-02-13 – Nexans, en världsledande expert inom kabelindustrin, gör en större investering inom de växande marknadssegmenten för kablar till gruvdrift, olje- och gasutvinning samt förnybar energi.
 
Nexans har avtalat att förvärva AmerCable Holdings Inc. (”AmerCable”), den största nordamerikanska producenten av gruv- och marina olje- och gaskablar samt andra industrikablar, bland annat för förnybar energi. Köpeskillingen uppgår till 275 miljoner USD (211 milj. euro).
 
Köpeskillingen, som betalas kontant vid transaktionens slutförande och finansieras genom Nexans egna medel, representerar en multipel av justerad EBITDA om cirka 9,5x (före koppareffekter och Quintana Energy Partners management fees).
 
AmerCable, som har sin bas i El Dorado, Arkansas, har cirka 400 medarbetare och tillverkar avancerade och uppdragskritiska kablar för krävande miljöer, särskilt för gruvindustrin, olje- och gasindustrin (på land och till havs) samt bolag som arbetar med förnybar energi. AmerCable erbjuder även en rad unika teknik- och supporttjänster till dessa branscher. Förutom en ledande position i Nordamerika (där företaget har 77 procent av sin försäljning) har AmerCable växande verksamheter i Kina, Latinamerika och Australien.
En stor andel av AmerCables intäkter kommer från återkommande affärer med nyckelkunder.
 
För räkenskapsåret 2011 uppgick AmerCables omsättning till 270 miljoner USD, vilket var en försäljningsökning på över 30 procent jämfört med föregående år. Företaget har konsekvent haft bland industrins högsta marginaler tack vare sin attraktiva produktmix.
 
AmerCables verksamhet kompletterar väl Nexans befintliga verksamheter  och ger Nexans en ny strategisk och operativ plattform i Nordamerika.
 
Frédéric Vincent, Nexans koncernchef kommenterade affären:
– Vi är mycket nöjda över att kunna välkomna AmerCable till vår koncern. Förvärvet av AmerCable ligger väl i linje med Nexans strategi att utveckla sin industridivison och utöka sin närvaro på marknader med höga tillväxtutsikter och en lönsamhet över marknadsgenomsnittet. Den globala gruvdriftsmarknaden förväntas gynnas av en stark global tillväxt, särskilt inom kolmarknaden i USA och Kina, och olje- och gasmarknaden förutspås växa till följd av ökade borrningsaktiviteter (både på land och till sjöss) och ökad komplexitet. Det är särskilt Nordamerikas övergång till en mer okonventionell olje- och gasproduktion som väntas öka efterfrågan på AmerCables produkter och tjänster. AmerCables etablering på gruv- och olje- och gasmarknaden kommer att dubblera Nexans verksamhet inom dessa segment och i hög grad komplettera Nexans befintliga verksamheter inom offshore- och sjökabel, med en total omsättning på närmare 350 miljoner euro.
 
Köpeskillingens slutliga belopp fastställs efter sedvanliga justeringar av nettoskuld- och rörelsekapitalnivåer när affären slutförs.
 
Transaktionen väntas slutföras den 29 februari 2012.

Länkar:

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 24 500 anställda och en försäljning under 2011 på 7 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se eller www.nexans.mobi.