Finansiell information för första kvartalet 2012

  • Fortsatt tillväxt i de olika segmenten och de geografiska områdena resulterade i en organisk tillväxt på 6,4 procent exklusive högspänningsverksamheten.
  • Fördröjningar i faktureringen inom högspänningsverksamheten, på grund av lägre produktionstakt än väntat för sjökabel (högspänning), och en fortsatt konkurrensutsatt situation för markkabel, påverkar marginalerna. De här faktorerna kommer att påverka rörelsemarginalen per den 30 juni 2012 som väntas ligga på cirka 3,5 procent vid halvårsskiftet.
  • Den organiska tillväxten var +0,6 procent för samtliga verksamheter jämfört med första kvartalet 2011.
  • Konsolidering av AmerCable per den 1 mars 2012; integrationsplan påbörjad.
  • Ny verksamhetssegmentering anpassad till koncernens nya organisation 

2012-04-25 Nexans offentliggjorde i dag finansiell information för första kvartalet 2012 och redovisade en omsättning på 1 752 miljoner euro, eller 1 169 miljoner euro i fasta metallpriser), vilket motsvarar en årlig ökning om +0,6 procent mätt i fasta växelkurser och jämförbara enheter. Som jämförelse var den organiska tillväxten 13 procent för första kvartalet 2011.

Från och med 1 januari 2012 har verksamhetssegmenteringen anpassats till koncernens organisation per affärsområde, som huvudsakligen syftar till att stärka närheten till våra kunder.

Verksamheten inriktad på kraftnät och telenät har slagits ihop och bildat verksamheten ”Transmission, Distribution och Operatörer”. Installation och LAN har inordnats i verksamheten ”Distributörer och Installatörer” (D&I). Segmentet ”Industri” är oförändrat medan segmentet ”Övrigt” nu även inkluderar elektriska ledare.

De tendenser som observerades på marknaden under 2011 har fortsatt under årets första månader. D&I-verksamheten har vuxit med närmare 9 procent jämfört med första kvartalet 2011.
För Industri är ökningen 6 procent och härrör främst från fordonsindustrin och olje- och gassektorn.
Verksamheten inom ”Transmission, Distribution och Operatörer” har minskat med 6 procent. Detta till följd av den samlade effekten av en stark tillväxt inom segmenten Distribution (mellanspänning) och Operatörer (+7%) och en minskning inom Transmissionssegmentet (högspänning). Den sistnämnda är främst hänförlig till en långsammare produktionstakt av sjökablar för högspänning än väntat. Vad gäller markkabel är den politiska situationen i Libyen ännu inte tillräckligt stabil för att återuppta det lokala installationsarbetet, vilket till viss del skulle ha kunnat kompenserat för situationen på sjökabelområdet. De ovannämnda faktorerna kommer att ha en negativ påverkan på uppdragets och koncernens lönsamhet per den 30 juni 2012.
Verksamheten inom ”Övrigt” (tidigare Elektriska ledare) har minskat med nästan 5 procent, då koncernens internförsäljning prioriterats på bekostnad av extern försäljning.

I slutet av mars 2012 var koncernens nettoskuld 566 miljoner euro jämfört med 222 miljoner euro per den 31 december 2011. Ökningen beror främst på förvärvet av AmerCable som slutfördes den 29 februari 2012, med ett entreprise value om 211 miljoner euro. Ökningen blev större än väntat då den säsongsmässiga ökningen av rörelsekapital sammanföll med betydligt högre råvarupriser under första kvartalet 2012 jämfört med fjärde kvartalet 2011.

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com
Olsson Stefan VD
Tel 0325 - 801 56
Fax 0325 - 803 20
stefan.olsson@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för kraftöverföring och distribution, industri och installation. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät till energitillgångar (vindkraftsturbiner, solceller, olja och gas eller gruvdrift) och till transporter (skeppsbyggnad, flyg- och fordonsindustri, automation och järnvägar). Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, kundorienterin, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 25 000 anställda och en försäljning under 2011 på 7 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se eller www.nexans.mobi.