Resultat första halvåret 2012

  • Organisk tillväxt på 3,4 % exklusive Transmission, +0,2 %
  • Rörelsemarginal 3,6 %
  • Gradvis återgång till normal produktion av sjökabel (högspänning) 
  • Nettoskuld på 678 miljoner euro efter förvärvet av AmerCable och visst behov av säsongsbetonat rörelsekapital 
  • Ökning av rörelsemarginalen enligt förväntningar under andra halvåret 2012
     

2012-07-25 – Nexans styrelse sammanträdde den 24 juli 2012 under ledning av styrelseordförande Frédéric Vincent för att fastställa koncernens räkenskaper för första halvåret 2012.


Försäljningen första halvåret 2012 uppgick till 3,577 miljarder euro, vilket ska jämföras med 3,527 miljarder euro första halvåret 2011. Vid en jämförelseberäkning baserad på oförändrade priser på andra metaller än järnmetaller uppgick försäljningen till 2,398 miljarder euro, vilket ska jämföras med 2,287 miljarder euro första halvåret 2012, vilket är 0,2 % organisk tillväxt (3,4 % exkl Transmission).


Verksamhetsmarginalen uppgick till 87 miljoner euro, eller 3,6 % oav försäljningen vid oörändrade priser på andra metaller än järnmetaller, vilket ska jämföras med 5,1 % 2011. Skillnaden härrör främst till den försämrade lönsamheten för Transmissionsverksamheten medan lönsamheten för övriga verksamheter förbättrades något.


Rörelseresultatet första halvåret 2012 uppgår till 74 miljoner euro.
 

Rörelseresultatet under första halvåret 2011 var negativt, 81 miljoner euro, på grund av bland annat en reserv på 200 miljoner euro avseende EU:s utredning av konkurrensbegränsande aktiviteter inom kraftkablar för havs- och markförläggning.
 

Andra kvartalet 2012 präglades av en förbättring av Transmissionsverksamheten och stabilisering av koncernens övriga verksamheter i nivå med första kvartalet. Sammantaget en liten ökning jämfört med andra kvartalet 2011.


Det finansiella nettot uppgår till 56 miljoner euro jämfört med 51 miljoner euro under första halvåret 2011, och skatten uppgår till 5 miljoner euro jämfört med 19 miljoner euro för samma period ett år.


Som en följd av detta uppgick nettoresultatet (för koncernen) till13 miljoner euro för första halvåret 2012. Det är en nettoförlust på 151 miljoner euro per den 30 juni 2011 på grund av ovan nämnda reserv.


Koncernens nettoskuld uppgår till 678 miljoner euro per den 30 juni 2012, jämför t med 222 miljoner euro per den 31 december 2011. Ökningen härrör från förvärvet av AmerCable för 211 miljoner euro, säsongsbetonat kapitalbehov och uppskov i fakturering inom Transmissionsverksamheten.


Dessutom fortsatte under första halvåret de strategiska initiativen för att stärka koncernen. Integrationen av AmerCable har varit positiv och synergier har registrerats.


Byggandet av den nya högspänningsfabriken i USA kom igång under andra kvartalet enligt tidtabellen.
 

Slutligen framskred processen med inrättandet av ett joint venture med Yanggu i Kina under första halvåret och koncernen räknar med att slutföra denna operation under de kommande veckorna.
 

I en kommentar till halvårsresultatet säger styrelseordföranden och koncernchefen Frédéric Vincent:
– Efter ett första kvartal som kännetecknades av stora produktionssvårigheter för sjökablar (högspänning), förbättrades situationen markant under andra kvartalet med en gradvis återgång till normal produktion. De operativa svårigheterna under det första kvartalet krävde att vi genomförde en omfattande handlingsplan för att förbättra lönsamheten. Handlingsplanen bör möjliggöra för koncernen att återupprätta en regelbunden nivå på produktionen i slutet av 2012 och att återvinna förväntad lönsamhet för denna typ av verksamhet i slutet av 2013.

– Då den europeiska ekonomin fortsatt är osäker räknar koncernen med en svag organisk tillväxt i försäljningen för året. Rörelsemarginalen för andra halvåret 2012 bör öka betydligt med tanke på förbättringarna i Transmissionsverksamheten som noterats under andra kvartalet. Skulden vid årets slut bör hamna på en nivå nära den 30 juni, efter integrationen av det kinesiska förvärvet Shandong Yanggu och förutsatt att priserna på koppar är jämförbara med den 30 juni.

Länkar:

Kontakt:

Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com
Jean-Marc Bouleau Institutional Investors Relations
Tel + 33 (0)1 73 23 84 61
jean_marc.bouleau@nexans.com
Jean-Claude Nicolas Corporate Communication
Tel +33 (0) 1 73 23 84 51
jean-claude.nicolas@nexans.com
Pascale Strubel Corporate Communication Department
Tel + 33 (0)1 73 23 85 28
pascale.strubel@nexans.com
Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för kraftöverföring och distribution, industri och installation. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät till energitillgångar (vindkraftsturbiner, solceller, olja och gas eller gruvdrift) och till transporter (skeppsbyggnad, flyg- och fordonsindustri, automation och järnvägar). Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, kundorienterin, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 25 000 anställda och en försäljning under 2011 på 7 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se eller www.nexans.mobi.