Nexans och AMSC lanserar strömbegränsare på den nordamerikanska elbolagsmarknaden

Detta mellanspänningssystem förväntas förbättra elnätens pålitlighet och drift och ge sänkta kostnader
Flera system har redan installerats i Europa med goda resultat

2012-12-05 - AMSC (NASDAQ: AMSC), en global leverantör av lösningar till ledande vind- och elkraftbolag, och Nexans, en världsledande expert i kabelindustrin, lanserade idag en supraledande strömbegränsare för mellanspänningssystem (SFCL), som är konstruerad för att klara många av de utmaningar som uppstår i dagens elnät med komplexa sammankopplingar och flera olika kraftproduktionskällor.

Nexans och AMSC lanserar strömbegränsare på den nordamerikanska elbolagsmarknaden Felströmmar, som orsakas av kortslutningar i elnätet, är ett växande problem för kraftnätsbolag över hela världen. Dessa skadliga felströmmar kan bero på en rad olika faktorer som blixtnedslag eller nedfallna kraftledningar. Stigande efterfrågan och elproduktion i kombination med allt mer förgrenade elnät har lett till att dessa felströmmar ökat betydligt. För att motverka detta har elbolagen länge haft komplicerade scheman, använt överdimensionerad utrustning och en rad olika strömbegränsarsystem, t.ex. kortslutningsdrosslar. De här metoderna har alla klara nackdelar, särskilt vad gäller kostnaderna.

Enligt en rapport från Electric Power Research Institute, ”utvärderar elbolag olika strömbegränsningsmetoder och överväger att gå över till nya FCL-teknologier som är bättre än befintliga metoder, förutsatt att dessa visar sig vara de mest kostnadseffektiva metoderna för strömbegränsning.”

Strrömbegränsare är en av de viktigaste komponenterna för utvecklingen av smarta nät. Den supraledarbaserade strömbegränsare som Nexans och AMSC nu kan erbjuda är ett kostnadseffektivt, snabbt (svarstid på mindre än två millisekunder) och automatiskt system som håller strömmarna på säkra, hanterliga nivåer. Systemet är passivt, vilket innebär att det större delen av tiden är inaktivt och ”omärkbart”, men kan känna av och sedan eliminera felströmmar för att förhindra skador på transformatorer, anslutningar och annan utrustning, och skydda elnätet. Tack vare det passiva systemet undviks förluster förknippade med normalt strömflöde och många andra begränsningar i traditionella lösningar. 

– Nexans har lång erfarenhet av att tillgodose kraftmarknadens behov av innovativa och tillförlitliga lösningar, säger Nexans teknikdirektör Jean-Maxime Saugrain.
– I många år har elbolag världen över tvingats installera underoptimerade lösningar för att hantera problemet med ökande felströmmar. Nu är den tiden förbi. Efter ett tiotal år av utveckling och provning i pilotinstallationer i Europa, ser vi fram emot att få introducera SFCL på den nordamerikanska marknaden i samarbete med AMSC.

AMSC och Nexans erbjuder SFCL-system upp till 36 kilovolt, vilket gör att de kan användas i de flesta eldistributionssystem. De här systemen erbjuder många fördelar. Genom att minska toppströmmen vid jordfel kan elbolagen:

  • kraftigt reducera sina kostnader för nätutrustning
  • uppskjuta eller undvika utbyte av utrustning
  • öka livslängden på sin utrustning
  • förbättra elnätsprestanda och drift
  • förenkla integrering av förnybara energikällor
  • förbättra operatörernas säkerhet
     

Elbolag som driver elnät i stadsområden står inför en utmaning med ökande belastning på näten. Ny- och utbyggnader av transformatorstationer kan bli onödigt kostsamma, och där sammankoppling av transformatorstationer skulle vara en lockande lösning är detta oftast omöjligt på grund av mängden felströmmar som skulle bli resultatet. Genom att begränsa felströmsnivåerna kan SFCL-lösningar övervinna detta hinder på ett kostnadseffektivt sätt och skapa säkra och pålitliga transformatoranslutningar som ger elbolagen och deras kunder ojämförligt pålitliga och tåliga elnät. Detta är bara en av många intressanta tillämpningsområden för SFCL-systemen från Nexans och AMSC.

Nexans har redan installerat SFCL-system i Tyskland och Storbritannien, och kommer att genomföra fler installationer av systemen i Europa.

 – Vi är mycket nöjda över att kunna utöka vårt produktsortiment och vår relation med Nexans genom lanseringen av SFCL-systemet, säger AMSC:s vd Daniel P. McGahn. Efter ett framgångsrikt samarbete för att installera supraledande kraftkablar och utveckla och testa SFCL-system, tror både AMSC och Nexans att tiden nu är mogen att börja dra nytta av den enorma potential som finns för dessa produkter på elbolagsmarknaden.

 Nexans och AMSC:s SFCL-system baseras på AMSC:s supraledare Amperium® som kan överföra cirka 200 gånger mer elström än kopparledare av liknande dimensioner. Denna ledare används i flera högeffektsapplikationer, däribland SFCL-system, kraftkablar, motorer och generatorer.

 AMSC kommer att svara för försäljning och marknadsföring av Nexans/AMSC:s SFCL-lösning på den nordamerikanska marknaden.   

Länkar:

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för kraftöverföring och distribution, industri och installation. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät till energitillgångar (vindkraftsturbiner, solceller, olja och gas eller gruvdrift) och till transporter (skeppsbyggnad, flyg- och fordonsindustri, automation och järnvägar). Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, kundorienterin, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 25 000 anställda och en försäljning under 2011 på 7 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se eller www.nexans.mobi.

About AMSC (NASDAQ: AMSC)

AMSC generates the ideas, technologies and solutions that meet the world’s demand for smarter, cleaner … better energy. Through its Windtec™ Solutions, AMSC provides wind turbine electronic controls and systems, designs and engineering services that reduce the cost of wind energy. Through its Gridtec™ Solutions, AMSC provides the engineering planning services and advanced grid systems that optimize network reliability, efficiency and performance. The company’s solutions are now powering gigawatts of renewable energy globally and enhancing the performance and reliability of power networks in more than a dozen countries. Founded in 1987, AMSC is headquartered near Boston, Massachusetts with operations in Asia, Australia, Europe and North America. For more information, please visit www.amsc.com.

AMSC, Amperium, Windtec and Gridtec are trademarks or registered trademarks of American Superconductor Corporation. All other brand names, product names, trademarks or service marks belong to their respective holders.