Nexans resultat för 2012

Förbättrat rörelseresultat under andra halvåret trots det försämrade ekonomiska läget

  • Stabil försäljning 2012 mätt i konstanta verksamheter, metallpriser och växelkurser
  • Högspännings- och sjökabelverksamheten förbättrades under andra halvåret
  • Rörelsemarginalen för 2012 var 4,2 %
  • Nettoskulden var 606 miljoner euro den 31 december 2012
  • Föreslagen utdelning är 0,50 euro per aktie
  • Studie inledd av en plan för att genomföra kostnadsbesparingar på 70 miljoner euro över tid
  • Mål för rörelseresultatet 2015: 350–400 miljoner euro
     

 

2013-02-07 - Nexans årsredovisning för 2012 godkändes vid styrelsens möte den 6 februari 2013, med Frédéric Vincent som ordförande.

Nettoförsäljningen för 2012 uppgick till 7,178 miljarder euro jämfört med 6,920 miljarder euro 2011. Mätt i oförändrade metallpriser (exkl. järnmetaller) uppgick nettoförsäljningen till 4,872 miljarder euro jämfört med 4,594 miljarder euro 2011. Baserat på konstanta valutakurser och jämförbara enheter, var försäljningen oförändrad jämfört med 2011 (-0,3 %).

Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till 202 miljoner euro, vilket motsvarar 4,2 procent av nettoförsäljningen i konstanta metallpriser, jämfört med 5,7 procent föregående år. Som väntat var lönsamhetsnivån högre (4,7 %) under andra halvåret än under det första (3,6 %) tack vare en förbättrad situation för sjökabelverksamheten medan övriga rörelsegrenar rapporterade varierande resultat beroende på geografiskt område.

Rörelseresultatet efter omstruktureringskostnader och nedskrivning av tillgångar uppgick till 142 miljoner euro under 2012. Under 2011 var rörelseresultatet negativt, -43 miljoner euro, främst på grund av en avsättning för eventuella böter med anledning av ett s.k. meddelande om invändningar avseende konkurrensbegränsande handlingar, vilket Nexans erhöll från EU-kommissionens direktorat för konkurrensfrågor den 5 juli 2011.

Det finansiella nettot slutade på 112 miljoner euro jämfört med 110 miljoner euro 2011, och skattekostnaden uppgick till 5 miljoner euro jämfört med 31 miljoner euro 2011.

Nettoresultatet (koncernens andel) för 2012 uppgick till 27 miljoner euro jämfört med en förlust, -178 miljoner euro, under 2011.

Styrelsen föreslår att årsstämman, som kommer att hållas under första halvåret 2013, beslutar om en utdelning om 0,5 euro per aktie för 2012.

Koncernens nettoskuld var 606 miljoner euro per 31 december 2012, jämfört med 222 miljoner euro ett år tidigare. Denna förändring beror främst på förvärvet av Amercable i USA för 211 miljoner euro, och förvärvet av Shandong Yanggu i Kina uppgående till 127 miljoner euro. Dessa förvärv är i linje med koncernens tillväxtstrategi och AmerCable stärker Nexans ställning inom tillväxtsektorer såsom kablar till gruvutrustning och olje- och gasindustrin, medan Shandong Yanggu ger företaget en strategisk närvaro på Kinas snabbt växande marknad för energiinfrastruktur.

Den 26 november 2012 tecknade Nexans ett tilläggsavtal till avtalet från den 27 mars 2011 med sin huvudaktieägare, den chilenska Madeco-koncernen. Den viktigaste punkten i tilläggsavtalet är att Madeco tillåts höja sitt maximala aktieinnehav i Nexans från 22,5 % (såsom avtalades i det ursprungliga avtalet) till 28 % av Nexans aktiekapital och rösträtter, vilket ger Madeco möjlighet att konsolidera sin ställning som största delägare och långsiktig partner. Det nya avtalet löper till och med den 26 november 2022. Fram till den 26 november 2015 åtar sig Madeco att begränsa sitt aktieinnehav till 28 % av aktiekapitalet (standstill) och att behålla minst 20 % av bolagets aktier (lockup), eller 25 % när denna tröskel har uppnåtts.

Dessutom har koncernen stärkt sin finansiella ställning genom att emittera ett konvertibelt skuldebrev på 250 miljoner euro med förfallodag den 19 mars 2018, genom att höja lånebeloppet på den syndikerade krediten från 540 till 600 miljoner euro samt genom att höja taket för nettoskulden, som beräknas som en multipel av EBIDTA, från 3 till 3,5 för perioden 1 januari 2013 till 31 december 2014.

I en kommentar till årsrapporten 2012 säger Nexans ordförande och koncernchef Frédéric Vincent: 
– Under 2012 har vi genomfört flera strategiska åtgärder, till exempel förvärvet av AmerCable i USA och Yanggu i Kina, samt startat ett projekt för att uppföra en fabrik som ska tillverka högspänningsmarkkablar i South Carolina. Åtgärderna genomfördes trots ett försämrat konjunkturläge under andra halvåret 2012 och trots problem med att genomföra kontrakt för sjöförlagda högspänningskablar, vilket gjorde att resultatet för 2012 inte levde upp till våra förväntningar. Koncernen hade dock fortsatt kontroll över de viktigaste balansräkningsposterna.

– För 2013 är den ekonomiska situationen oklar i vissa delar av världen (Brasilien och Australien) och på vissa håll råder till och med lågkonjunktur (Europa). Högspänningsverksamheten kommer att förbättra sin lönsamhet, dock utan att nå upp till normal nivå. Då de åtgärdsprogram som redan sjösatts, eller som nu utreds, endast kommer att ge marginella effekter under 2013 räknar vi i dagsläget med i stort sett samma rörelseresultat som för 2012.

– Mot denna bakgrund önskar Nexans vidta åtgärder för att skydda och återställa sin konkurrenskraft, sänka sina kostnader och fortsätta effektiviseringen av sin organisation. Följaktligen har företaget inlett en studie av en plan som har till mål att genomföra kostnadsbesparingar på 70 miljoner euro i Europa framöver. Planen gäller högspänningskablar för markförläggning, specialkablar till industrin och administrativa strukturer i allmänhet. Koncernen kommer att diskutera frågan med de berörda arbetstagarorganisationerna under tredje kvartalet 2013.

– Styrelsen har vid styrelsemötet den 14 januari godkänt huvuddragen i den strategiska planen för 2013–2015 vad gäller marknader, produkter och industriell policy. Åtgärderna som ingår i denna strategiska plan är utformade med målsättningen, förutsatt att det ekonomiska klimatet är oförändrat, att höja koncernens rörelseresultat till 350–400 miljoner euro fram till 2015 och att i stort sett fördubbla avkastningen på sysselsatt kapital.

Länkar:

Kontakt:

Olsson Stefan VD
Tel 0325 - 801 56
Fax 0325 - 803 20
stefan.olsson@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för kraftöverföring och distribution, industri och installation. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät till energitillgångar (vindkraftsturbiner, solceller, olja och gas eller gruvdrift) och till transporter (skeppsbyggnad, flyg- och fordonsindustri, automation och järnvägar). Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, kundorientering, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 25 000 anställda och en försäljning under 2012 på 7,2 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.