Finansiell information – Första kvartalet 2013

  • Aktiviteten minskade under första kvartalet med 3,4 % för nuvarande verksamheter, och med 5,6 % för jämförbara verksamheter, till följd av ett starkt jämförelsekvartal (första kvartalet 2012)
  • Stabil prisbild
  • Stark tillväxt inom havsbaserad transmission vilket är ett tecken på en gradvis återgång till det normala på operativ nivå
  • Implementering av åtgärder som syftar till att öka lönsamheten under 2014 och 2015 i linje med den strategiska inriktning som offentliggjordes i februari 2013.  

 

2013-04-25 – Nexans offentliggjorde i dag finansiell information för första kvartalet 2013 och redovisade en omsättning på 1,668 miljarder euro eller 1,130 miljarder euro mätt i fasta metallpriser. Motsvarande siffra för första kvartalet 2012 var 1,169 miljarder euro, vilket innebär en negativ organisk tillväxt med nästan 5,6 %.

I linje med företagets förväntningar blev det en betydande negativ organisk tillväxt under första kvartalet 2013. Detta förklaras av den kombinerade effekten av ett högt jämförelsetal samma period förra året och en försvagad världsekonomi under andra halvåret 2012. Därtill kom ogynnsamma väderförhållanden som försenat installation av infrastrukturkablar.

Denna nedgång resulterade i en tvär inbromsning (-8 %) i alla delar av företaget, i alla geografiska områden och inom alla verksamheter med undantag för högspännings-verksamheten. För samma verksamheter var detta en försämring om man jämför första kvartalet 2013 med fjärde kvartalet 2012, förutom för Europa som steg med 1,7 %. Koncernen har inte noterat några prissänkningar.

Högspänningsaktiviteten steg, mätt i konstanta verksamheter, med totalt 8,3 %, och sjökablar ökade med hela 22,3 % vilket signalerar en återgång till det normala i Norge. Starten är trögare för HS-markkabel men försäljningen väntas öka under andra kvartalet.

Bolaget räknar med att andra kvartalet 2013 blir betydligt bättre, särskilt när marknaden för markförlagda högspänningsprodukter återhämtar sig efter de ogynnsamma väderförhållandena (se ovan).

Slutligen genomför koncernen de operativa åtgärder som behövs för att öka lönsamheten under 2014 och 2015. I Europa arbetar Nexans med att ta fram en besparingsplan som kommer att kommuniceras till fackföreningarna under tredje kvartalet.

Länkar:

Kontakt:

Olsson Stefan VD
Tel 0325 - 801 56
Fax 0325 - 803 20
stefan.olsson@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för kraftöverföring och distribution, industri och installation. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät till energitillgångar (vindkraftsturbiner, solceller, olja och gas eller gruvdrift) och till transporter (skeppsbyggnad, flyg- och fordonsindustri, automation och järnvägar). Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, kundorientering, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 25 000 anställda och en försäljning under 2012 på 7,2 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.