Nexans resultat för 2013

Den besvärliga ekonomiska situationen har tyngt resultatet. Första effekterna av de strategiska åtgärderna.

  • Rörelsemarginalen var 171 miljoner euro eller 3,6 % av nettoomsättningen i fasta metallpriser. Justerat för jämförelsestörande poster uppgick rörelsemarginalen till 141 miljoner euro eller 3 % av nettoomsättningen.
  • Årets resultat (koncernens andel) var en förlust på 333 miljoner euro och avspeglar avsättningar och kostnader för omstruktureringskostnader samt nedskrivning av nettotillgångar på totalt 310 miljoner euro. Vid årsstämman har Nexans styrelse, mot bakgrund av ovanstående, för avsikt att rekommendera att ingen utdelning ska utgå för 2013.
  • Nettoskulden var 337 miljoner euro, inklusive påverkan från en nyemission på 284 miljoner euro i november 2013. Exklusive denna påverkan var nettoskulden i nivå med föregående år.
  • De första effekterna av de påbörjade strategiska åtgärderna för att anpassa och omforma koncernen har noterats.
  • Rörelsemarginalen förväntas öka under 2014.
  • Planen för 2015 har reviderats med hänsyn till det aktuella marknadsläget: en viktad genomsnittlig årlig tillväxt 2014–2015 på 4,5–5,5 % av nettoomsättningen i fasta metallpriser, och för 2015 en rörelsemarginal på 5,1–5,7 % och en avkastning på sysselsatt kapital på över 9 %.
  • Nexans styrelse uppmanar att den strategiska planen genomförs med beslutsamhet. Styrelsen uttrycker enhälligt sitt förtroende för ledningsgruppens förmåga att genomföra planen under ledning av Frédéric Vincent.

 

2014-02-11 – Nexans årsredovisning för 2013 godkändes den 10 februari 2014 vid ett styrelsemöte med Frédéric Vincent som ordförande..

 

Nettoomsättningen för 2013 uppgick till 6,711 miljarder euro jämfört med 7,178 miljarder euro 2012. I fasta metallpriser uppgick nettoomsättningen till 4,689 miljarder euro jämfört med 4,872 miljarder euro 2012, en organisk minskning med 2,1 %[1]. Denna minskning beror på en kombination av flera faktorer:

  • Fortsatt stark tillväxt för koncernens verksamhet inom havsbaserad transmission (+ 13 %) och framsteg på tillväxtmarknaderna från och med andra halvåret 2013 (+ 2 %).
  • Den kraftiga nedgången i Europa, särskilt i Frankrike, inom kablar till distributörs- och installatörssegmentet och till stora elbolag.
  • Ett pressat ekonomiskt klimat i Nordamerika (Kanada) och Australien. 

Under fjärde kvartalet ökade dock koncernens nettoomsättning något, både jämfört med tredje kvartalet 2013 (+ 1,1 %) och fjärde kvartalet 2012 (+ 0,5 %).

Rörelsemarginalen (rörelseresultat före avskrivningar, jämförelsestörande poster, finansnetto och skatter) uppgick till 171 miljoner euro (202 miljoner euro 2012), inklusive den positiva effekten av en engångspost på 30 miljoner euro avseende återförda avsättningar för pensionsåtaganden i Norge och USA efter likvidation eller frysning av förmånsbestämda pensionsplaner. Rörelseresultatet exklusive denna engångspost uppgick därmed till 141 miljoner euro. Rörelseresultatet (EBITDA) var 316 miljoner euro (286 miljoner euro exkl. engångseffekten av återförda pensionsavsättningar).
Sett till de enskilda affärssegmenten berodde den minskade rörelsemarginalen främst på den svaga marknaden för lågspänningskablar till distributörer och installatörer (Nordamerika och Australien).
Geografiskt sett minskade rörelsemarginalen på de europeiska marknaderna för låg- och mellanspänningskablar till elbolag, på de nordamerikanska marknaderna för kablar till distributörer och installatörer samt olje- och gasbolag samt på den australiensiska marknaden för kablar till distributörer och installatörer. Å andra sidan uppvisade industrimarknaderna i Asien och marknaderna för högspänningskablar en stabil tillväxt.

Slutresultatet för koncernen 2013 blev ett negativt rörelseresultat (EBIT) på 182 miljoner euro jämfört med ett positivt rörelseresultat 2012 på 142miljoner euro. Avsättningar och kostnader för omstrukturering uppgick till 180 miljoner euro (+159 miljoner euro jämfört med 2012) och avsåg främst planer och projekt för omorganisationen i Europa och Asien-Stillahavsregionen. Nedskrivningen av anläggningstillgångar steg till 130 miljoner euro (+110 miljoner euro jämfört med 2012). Totalen för 2013 beror huvudsakligen på en nedskrivning om 80 miljoner euro per den 30 juni 2013 avseende tillgångar som innehades av koncernens australiensiska dotterbolag Olex samt nedskrivning av tillgångar som klassificerats som innehav för försäljning i Egypten och Argentina.

Koncernen redovisade en finansiell nettokostnad på 109 miljoner euro för 2013 jämfört med 112 miljoner euro förra året. Kostnaden för nettoskulden 2013, 90 miljoner euro, låg på samma nivå som 2012.

Även om koncernen redovisade en förlust på 291 miljoner euro före skatt hade koncernen en skattekostnad på 39 miljoner euro för 2013, jämfört med 5 miljoner euro 2012. Detta beror på redovisning av ett mindre belopp av uppskjutna skattefordringar hänförliga till avsättningar för omstrukturering och nedskrivning av tillgångar.

Mot bakgrund av ovanstående faktorer blev koncernens andel av nettoförlusten 333 miljoner euro jämfört med en nettovinst (koncernens andel) på 27 miljoner euro för 2012.

Koncernens nettoskuld reducerades till 337 miljoner euro per 31 december 2013 från 606 miljoner euro ett år tidigare, vilket avspeglar effekten av nyemissionen som genomfördes den 8 november 2013. Koncernen fick genom emissionen möjlighet att öka det egna kapitalet och utrymme för större flexibilitet i genomförandet av de strategiska åtgärderna. Exklusive denna effekt var koncernens skuld i nivå med föregående års skuld tack vare ett minskat behov av rörelsekapitalet, främst beroende på uppsvinget i koncernens verksamhet inom havsbaserad transmission.

Som vi tillkännagav den 15 oktober 2013 genomförde koncernen in ingående översyn av sina verksamheter och strategiska åtgärder för 2015: ett förändringsprogram för högspänningsverksamheten, minskning av fasta och rörliga kostnader, innovationsprogram och tillväxtinitiativ.

Samtidigt tror vi att de besvärliga ekonomiska förhållandena, som särskilt under andra halvåret av 2013 tyngde resultatet, kommer att dämpa den globala tillväxten på kabelmarknaderna på medellång sikt och kommer att påverka omfattningen på och den takt som vi genomför vissa strategiska åtgärder, särskilt tillväxtinitiativen.

Den strategiska planen för 2013–2015 har därför justerats till en viktad genomsnittlig årlig försäljningstillväxt i fasta metallpriser på 4,5–5,5 % per år och för 2015 en rörelsemarginal på 5,1–5,7 % av nettoomsättningen till fasta metallpriser samt en avkastning på sysselsatt kapital över 9 %.De ursprungliga målen från februari 2013 var en viktad genomsnittlig årlig försäljningstillväxt på 5–6 % för 2013–2015 och en rörelsemarginal på 6,2–7,1 % av nettoomsättningen (350–400 miljoner euro) för 2015. Avkastningen på sysselsatt kapital var beräknad till 10,1–11,6 %.

Nexans styrelse uppmanar att den strategiska planen genomförs med beslutsamhet. Styrelsen uttrycker enhälligt sitt förtroende för ledningsgruppens förmåga att genomföra planen under ledning av Frédéric Vincent.

Ordförande och koncernchef Frédéric Vincents kommentar:

"För 2015 räknar vi med en betydande förbättring av koncernens resultat om än lägre än den ursprungliga planen till följd av ändrade marknadsförhållanden.
 
Dessa framtidsutsikter är emellertid beroende av genomförandet av flera strategiska åtgärder, som vi nu har börjat skörda de första frukterna av tack vare förbättrad konkurrensförmåga, lägre rörliga kostnader och en vändning inom vissa verksamhetsområden. Detta gäller särskilt vår verksamhet inom kablar för havsbaserad transmission där vi redan har fått en mycket bra start tack vare förbättringsåtgärderna, vilket märks både i verksamheten och i orderböckerna.
 
Dessutom gör vi framsteg i det omorganisationsprojekt som syftar till att stärka koncernens konkurrenskraft i Europa, presenterat för arbetstagarorganisationerna den 15 oktober 2013. Det europeiska företagsrådets synpunkter inkom i början av december 2013 och avtal har tecknats med arbetstagarrepresentanterna i två länder medan förhandlingar och samråd pågår i tre andra länder som berörs av projektet.
 
Samtliga dessa åtgärder genomförs med en förstärkt bolagsledning. Detta inkluderar en ny befattning, Chief Operating Officer, med ansvar för samtliga operativa verksamheter i koncernen, och inrättandet av ett ”Transformation Program Office” som övervakar implementeringen av koncernens olika strategiska åtgärder.
 
Under 2014 räknar koncernen därför med en förbättrad rörelsemarginal. Samtidigt bör implementeringen av omorganisationen, dvs. omstruktureringsplanerna, få en effekt på nettoskulden (exklusive effekten av det eventuella bötesbelopp som EU:s konkurrensmyndighet kan komma att utdöma)."

Kontakt:

Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com
Jean-Claude Nicolas Corporate Communication
Tel +33 (0) 1 73 23 84 51
jean-claude.nicolas@nexans.com
Laura Duquesne Investor Relations
Tel + 33 (0)1 73 23 84 61
laura.duquesne@nexans.com
Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com