Pressmeddelande

Paris den 15 maj 2014 – Nexans styrelse sammanträdde idag under Frédéric Vincents ordförandeskap.

I enlighet med styrelseordförandens förslag har styrelsen beslutat att separera styrelseordförandens och koncernchefens roller, med Frédéric Vincent som styrelseordförande och Arnaud Poupart-Lafarge som koncernchef (CEO). Denna förändring träder i kraft efter styrelsemötet som ska hållas i slutet av september 2014.
 

Detta beslut har fattats enligt Frédéric Vincents önskemål och efter en rekommendation från valberedningen, ersättningskommittén och bolagsstyrningskommittén. Denna organisation kommer att ge företaget och koncernledningen möjlighet att fokusera ytterligare på sina strategiska mål och implementera den strategiska planen för 2013-2015 under bästa möjliga förhållanden. Förändringen passar väl in i koncernens omvandling. Med denna konstellation, med Frédéric Vincent som styrelseordförande och Arnaud Poupart-Lafarge som koncernchef, kommer den ändrade ansvarsfördelningen att säkerställa den nödvändiga kontinuiteten.
 

Nexans bekräftar att företaget har mottagit en begäran från Invexans, ett dotterbolag inom Quiñenco-koncernen, om att säga upp sitt avtal med Nexans daterat den 27 mars 2011 och senare ändrat genom ett tillägg den 26 november 2012. Quiñenco önskade få sin begäran behandlad på dagens styrelsemöte.
 

Styrelsen beslutade att ta upp denna begäran till behandling och fattar sitt beslut inom åtta (8) dagar.
 

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt. Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2013 närmare 26 000 anställda och en omsättning på cirka 6,7 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A. För mer information, besök

www.nexans.com