Nexans resultat för 2014

  • Trots det pressade ekonomiska klimatet har Nexans arbetat vidare med omställningsprocessen och de strategiska åtgärderna, vilka bidrog med 73 miljoner euro till rörelsemarginalen som uppgick till 148 miljoner euro.
  • Årets resultat var en förlust på 168 miljoner euro och avspeglar en engångskostnad på 197 miljoner euro för nedskrivning av nettotillgångar, främst goodwill i Australien, Nordamerika och Brasilien.
  • Vid årets utgång uppgick nettoskulden till 460 miljoner euro, en ökning med 123 miljoner euro, till följd av betalning av ett vite på 71 miljoner euro samt omstruktureringskostnader på 77 miljoner euro.
  • Acceleration och samordning av strategiska åtgärder för att höja koncernens konkurrenskraft, bland annat inleddes studier av projekt som syftar till sänka de fasta kostnaderna med 100 miljoner euro.

Nexans är fortsatt övertygat om sin förmåga att genomföra de strategiska åtgärderna. Mot bakgrund av den extremt osäkra ekonomiska situationen lämnar Nexans inte längre någon ekonomisk prognos, och följaktligen gäller inte heller prognoser som kommunicerats under 2014.

 

2015-02-13 – Nexans årsredovisning för 2014 godkändes den 12 februari 2015 vid ett styrelsemöte med Frédéric Vincent som ordförande.

 

I - 2014 i sammandrag

Arnaud Poupart-Lafarge, Nexans koncernchef, säger i en kommentar till koncernens resultat för 2014:
– Genom att implementera våra strategiska åtgärder under 2014 har vi kunnat uppnå ett bättre resultat än föregående år trots ett besvärligare ekonomiskt klimat inom vissa verksamhetsområden och geografiska regioner. Nexans stärkte sin ställning trots den tröga tillväxten på företagets marknader samtidigt som vi banade väg för framtiden genom att genomföra den första etappen i vår plan för prioriterade fokusområden i företagets affärsportfölj. Nexans är på rätt köl igen. Koncernen har för avsikt att skynda på förändringstakten under 2015 med stöd av sin kapacitet för teknisk innovation och en mindre, mer internationell och resultatfokuserad ledningsgrupp. Jag vet att vi också kan räkna med medarbetarnas engagemang och förtroende, vilket bekräftades av framgången för koncernens sjätte aktieprogram för anställda, Act 2014. Nexans anställda äger nu över 4 procent av aktiekapitalet.

 

II – Kommersiella och tekniska framgångar 2014

Trots ett tuffare ekonomiskt klimat under 2014 uppnådde Nexans flera framgångar ur ett kommersiellt och tekniskt perspektiv.
Under året slöts nya kontrakt med Airbus, fartygsvarven STX och Fincantieri, SBB (schweizisk järnvägsoperatör), Suzlon (vindturbintillverkare), de norska energibolagen BKK och Statnett, NSP Maritime Link i Kanada, DONG Energy, BP och Statoil, bara för att nämna några. De vunna uppdragen visar att vi åtnjuter ett stort förtroende bland kunderna i transport-, energi- och naturresurssektorerna, som alla är av stor vikt för Nexans verksamhet.
Nexans tätposition inom teknikutveckling och expertisen hos våra medarbetare befästes också i de innovationsprojekt som genomfördes under 2014. Ett sådant projekt var AmpaCity där energileverantören RWE installerade världens längsta supraledarkabel – levererad av Nexans – i den tyska staden Essens stamnät.

 

III - Finansiell rapport för 2014

Nettoomsättningen för 2014 uppgick till 6,4 miljarder euro, motsvarande 4,6 miljarder euro i fasta metallpriser, en organisk tillväxt med 0,7 procent jämfört med 2013.

Rörelsemarginalen uppgick till 148 miljoner euro, motsvarande 3,2 procent av omsättningen, jämfört med 141 miljoner euro 2013. Detta är en ökning med 10 procent baserat på konstanta växelkurser.

2014 utmärktes av starka svängningar både ur ekonomisk och politisk synvinkel:

  • Förutsättningarna på de sydamerikanska och australiensiska kabelmarknaderna försämrades.
  • I Europa försvagades marknaden för råvaruprodukter medan marknaden för industriapplikationer förbättrades.
  • Nordamerika började återhämta sig.
  • Marknaderna i Mellanöstern och Ryssland tyngdes av politiska spänningar.

Situationen förvärrades av det kraftiga prisraset på olja och andra råvaror under andra halvåret 2014 samt stora valutakurssvängningar.

Genomförandet av de strategiska åtgärderna hade en positiv effekt på rörelsemarginalen för 2014 om 73 miljoner euro jämfört med 19 miljoner euro 2013. Förbättringen om 54 miljoner euro berodde främst på en uppgång för den havsbaserade transmissionsverksamheten och omstruktureringsåtgärder. Kostnadsbesparingsprogram bidrog också till att öka bidraget från koncernens strategiska åtgärder. Å andra sidan hämmades implementeringen av tillväxt- och innovationsåtgärderna i den strategiska planen av de ogynnsamma marknadsförhållandena.

Länkar:

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt. Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2014 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 6,4 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A. För mer information, besök www.nexans.se.