Resultatet för första halvåret 2015

 • Rörelsemarginalen ökade 23 % från föregående år till 95 miljoner euro, vilket avspeglar det fortsatta arbetet med de strategiska åtgärderna trots en mindre minskning av den organiska försäljningstillväxten (-0,8 procent)

 • Stadig tillväxt inom verksamheterna med högt mervärdesskapande (högspänningskablar för havsförläggning, fordonskablage och LAN-kablar/system)

 • Gradvis förbättring i Europa och Mellanöstern, Ryssland och Afrika-regionen tack vare proaktiv hantering av marknads-/produkt portföljen

 • Den besvärliga marknadssituationen i Brasilien och Australien samt inom olje- och gassektorn hämmade försäljningsutvecklingen

 • Anpassningsåtgärder genomförs i linje med koncernens planering

 • Under perioden redovisades omstruktureringskostnader och avsättningar om 98 miljoner euro för planerade åtgärder som granskas eller startade under 2015, vilket bidrog till en nettoförlust om 59 miljoner euro

 • Betydande förbättring av rörelsekapitalet jämfört med samma tidpunkt föregående år, vilket ledde till en minskad nettoskuld (531 miljoner euro jämfört med 607 miljoner euro den 30 juni 2014), trots utgifter för omstrukturering och EU-kommissionens böter (totalt 170 miljoner euro)

 

2015-07-29 – Nexans styrelse, med Frédéric Vincent som ordförande, godkände den 28 juli koncernens konsoliderade räkenskaper för första halvåret 2015.

Under första halvåret 2015 vann Nexans ett stort antal kontrakt inom koncernens viktigaste sektorer, omfattande energiinfrastruktur, naturresurser, transport och telekommunikationer.

Efter att vunnit kontraktet för NordLink-projektet (värt cirka 500 MEUR) tilldelades Nexans nyligen ett kontrakt värt 340 miljoner euro av Statnett och National Grid som avser leverans och installation av den norska delen av NSN Link, en högspänningsledning på havsbotten mellan de norska och brittiska kraftnäten. Koncernens övriga försäljningsframgångar inom energiinfrastruktursektorn under perioden omfattar kontrakt med ENERGINET.DK, som än en gång valde att samarbeta med Nexans i sitt projekt för att stärka det danska elnätet, samt med AXPO, som gett Nexans i uppdrag att leverera tekniktjänster och kablar till projektet ”Linthal 2015”. Det senare har som mål att säkra kraftförsörjningen i det schweiziska elnätet genom att bygga ett nytt pumpvattenkraftverk under mark.

Nexans slöt även viktiga avtal inom naturresurssektorn under första halvåret 2015, bland annat ett kontrakt om att leverera nästan alla lågspänningskablarna till raffinaderiprojektet Karbala i Irak. Ett annat kontrakt som illustrerar koncernens framgångar inom denna sektor är det med Mitsubishi Heavy Industries avseende kabelleveranser till den största konstgödningsfabriken i Turkmenistan.

Nexans har även levererat styr-, instrumenterings- och låg- och mellanspänningskablar till kryssningsfartyg byggda vid det tyska skeppsvarvet Meyer Werft. Det senaste fartyget – Anthem of the Seas – levererades i april 2015. Vad gäller fordonssektorn har Nexans fått i uppdrag att leverera kabelsystem till motorerna och växellådorna i de senaste premiummodellerna från de tyska fordonstillverkarna Volkswagen, Audi och Porsche. Dessa program ger en framtida tilläggsförsäljning på cirka 34 miljoner euro per år.

Koncernen tecknade även kontrakt inom telekomsektorn under perioden, däribland ett avtal med BNP Paribas där Nexans ska utforma och utrusta BNP Paribas toppmoderna datacenter i Frankrike, och ett mångårigt ramavtal med Region Mittjylland om att utrusta regionens sjukhus med Nexans avancerade Ethernet mikroswitch-system.

 

Koncernens nettoomsättning för det första halvåret 2015 uppgick till 3,271 miljarder euro i löpande metallpriser jämfört med 3,216 miljarder euro för samma period 2014.

I fasta metallpriser uppgick nettoomsättningen för koncernen till 2,383 miljarder euro jämfört med 2,304 miljarder euro under första halvåret 2014, motsvarande en organisk minskning om 0,8 procent, inräknat en positiv valutaeffekt.

Omsättningen för första halvåret 2015 visar varierande trender i koncernens olika verksamheter:

 1. Stark tillväxt inom högspänningskablar för havsförläggning, fordonskablage och LAN-kablar/system.
 2. En generell förbättring inom koncernens kabelverksamheter i Europa, Mellanöstern, Ryssland och Afrika, där Nexans mot bakgrund av dessa marknaders svaga utveckling, lade fokus på att fortsätta optimera produktmixen snarare än på att förbättra de totala försäljningsvolymerna.
 3. Försäljningen hämmades av den besvärliga marknadssituationen i Brasilien och Australien samt i olje- och gassektorn.

Nettoomsättningens utveckling jämfört med föregående år var varierande för koncernens tre huvuddivisioner:

 • Industri-divisionen redovisade en organisk tillväxt om 2,5 procent.
 • Distributörer & Installatörer redovisade en organisk försäljningsminskning om 4,8 procent.
 • Den organiska försäljningsökningen för Transmission, Distribution och Operatörer var 1 (en) procent. Bakom denna siffra döljer sig emellertid stora skillnader mellan verksamheterna för högspänningsmarkkablar och låg- och mellanspänningskablar (vilka backade jämfört med föregående år på grund av en svag marknad) och verksamheten för högspänningssjökablar som rapporterade en tvåsiffrig organisk försäljningstillväxt.

Försäljningsutvecklingen per geografiskt område (exkl. högspänningskablar och fordonskablage) var följande under första halvåret 2015:

Försäljningen i Europa minskade med 1,7 procent på grund av den kombinerade effekten av en fortsatt trög marknad och koncernens strategi att fokusera på försäljning som ger ett högt mervärde i stället för på försäljningsvolymer.

I Nordamerika sjönk försäljningen med 14,4 procent, främst till följd av lägre efterfrågan från olje- och gruvsektorerna.

Sydamerika tappade också försäljning jämfört med föregående år (-10,2 procent), främst beroende på Brasilien. Försäljningen ökade gradvis i Peru och fortsatte att öka i Colombia.

I Asien-Stillahavsområdet, där försäljningen minskade med 5,4 procent, är läget fortsatt besvärligt på den australiensiska marknaden, vilket delvis uppvägdes av tillväxten i Kina (datacentraler, järnvägskablar).

I Mellanöstern, Ryssland och Afrika steg försäljningen med 5,0 procent jämfört med föregående år. Turkiet svarade för en kraftig ökning inom divisionen Distributörer & Installatörer.

Koncernen fortsatte med sina strategiska åtgärder som planerat:

 • De fasta kostnaderna sänktes kraftigt, med 19 MEUR i fasta valutakurser, vilket motsvarar en minskning om 3,4 procent jämfört med första halvåret 2014. Minskningen berodde på de positiva effekterna av omstruktureringsplanerna som genomförts i Europa och andra pågående omorganisationer och åtgärder som vidtagits för att minska de allmänna omkostnaderna. Effektiviseringsplanerna som lanserades för att sänka de rörliga kostnaderna har påverkats positivt av reducerade inköpskostnader.
 • Koncernens ledande marknadsställning stärktes under perioden tack vare de goda resultaten inom högspänningssjökabel och fordonskablage, samt till följd av de systematiska urvalsrutinerna som införts för marknads-/produktportföljen inom divisionerna Distributörer & Installatörer och Industri samt Distributionssektorn.

Koncernen uppskattar att de strategiska åtgärderna bidragit med 56 MEUR till koncernens rörelsemarginal för perioden, vilket överstiger effekten av en pris/kostnadspress på cirka 40 MEUR, och illustrerar den stora betydelsen av dessa åtgärder i ett läge med en något minskad organisk försäljning.

Tack vare dessa åtgärder uppgick koncernens rörelsemarginal till 95 miljoner euro för första halvåret 2015 jämfört med 77 miljoner euro samma period ifjol, och motsvarade 4,0 procent av nettoomsättningen i fasta metallpriser jämfört med 3,4 procent första halvåret 2014.

 

Rörelseresultetet, EBITDA, var 167 miljoner euro, en ökning från 147 miljoner euro under första halvåret 2014, vilket främst är hänförligt till förbättrad produktmix och lägre fasta kostnader.

För första halvåret 2015 redovisade koncernen en rörelseförlust på 4 miljoner euro. Förlusten var hänförlig till omstruktureringskostnader och avsättningar på 98 miljoner euro under perioden, vilka huvudsakligen motsvarade omorganisationsprojekten som aviserades för Europa i juni 2015.

Under första halvåret 2014 redovisade koncernen ett positivt rörelseresultat på 91 miljoner euro, vilket inbegrep omorganisationskostnader på 16 miljoner euro och en vinst på 48 miljoner euro vid återföring av den avsättning som gjordes för att täcka riskerna i samband med konkurrensbrottsutredningar.

Koncernen redovisade en nettoförlust på 59 MEUR för det första halvåret 2015, med hänsyn tagen till en kostnad för nettoskulden på 38 MEUR (en minskning från 43 MEUR samma period 2014) och en skattekostnad på 10 MEUR (att jämföra med 14 MEUR första halvåret 2014).

Nettoskulden för koncernen uppgick till 531 miljoner euro per den 30 juni 2015, en minskning med 76 miljoner euro från 607 miljoner euro per den 30 juni 2014. Minskningen är i huvudsak hänförlig till den betydande minskningen av rörelsekapitalet, 293 miljoner euro, vilket mer än uppväger effekten av utgifterna i samband med EU-kommissionens böter i juli 2014 (71 miljoner euro) och utgifterna för omstrukturering (99 miljoner euro).

Omorganisation av koncernens verksamheter i Europa

I februari 2015 meddelade Nexans att man hade som målsättning att sänka de fasta kostnaderna med ytterligare 100 MEUR på medellång sikt, detta utöver de tidigare planerade kostnadssänkningarna.
Till följd av detta sändes den 12 juni 2015 ett dokument till de fackliga organisationerna inom koncernen med information om omorganisationsprojektet som berör verksamheterna vid vissa europeiska dotterbolag. Detta markerade starten för samrådsprocessen med arbetstagarorganisationerna. 
Projektet – som skulle motsvara cirka en tredjedel av de totala beräknade kostnadsbesparingarna – skulle i första hand beröra sex europeiska länder (särskilt Frankrike, Norge och Tyskland). Per den 30 juni 2015 var den redovisade omstruktureringskostnaden för detta projekt 67 MEUR. Den förväntade avkastningen av det europeiska projektet beräknas till tre år.

Kostnadsbesparingsplanen omfattar även kraftiga sänkningar av driftkostnaderna och vissa andra omorganisationsåtgärder, främst i Sydamerika och Asien-Stillahavsområdet.

Arnaud Poupart-Lafarge, Nexans koncernchef, säger i en kommentar till halvårsrapporten:

– Under perioden fortsatte vi att genomföra våra strategiska åtgärder i en stadig takt.
Den över tjugoprocentiga ökningen av vår rörelsemarginal trots en negativ organisk försäljningstillväxt visar hur effektiva dessa åtgärder har varit och uppmuntrar oss att intensifiera implementeringen. Resultatet för första halvåret inger därmed tillförsikt.

Länkar:

Kontakt:

Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com
Jean-Claude Nicolas Corporate Communication
Tel +33 (0) 1 73 23 84 51
jean-claude.nicolas@nexans.com
Marina Ivanova Financial Communication
Tel +33(0)1 73 23 84 61
Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi.
Nexans är en aktiv medlem i Europacable, den europeiska organisationen för ledar- och kabeltillverkare, och har undertecknat Europacable Industry Charter. Denna deklaration uttrycker medlemmarnas åtagande att följa principerna och målsättningarna att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar.
Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2014 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 6,4 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A.
För mer information, besök www.nexans.se.