Finansiell information för tredje kvartalet 2015

 • Den organiska försäljningen minskade marginellt under kvartalet, 0,3 procent[1], en fortsättning på den trend som observerades under första halvåret.
 • Fortsatt stabil tillväxt under tredje kvartalet för fordonskablage, LAN-kablar/system och högspänningsprojekt offshore (exkl. umbilicaler).
 • Liten minskning, 1,3 procent, i Europa till följd av minskade affärsvolymer på byggmarknaden medan försäljningen till energibolag och industrimarknaderna stabiliserades under perioden.
 • Fortsatt positiv utveckling för Mellanöstern, Ryssland och Afrika, uppgång i Sydamerika och stabil försäljning i Kina.
 • Olje-, gas- och gruvsektorerna fortsatte att försämras vilket tyngde försäljningen i Nordamerika och Australien och ledde till färre umbilicalprojekt.
 • Strategiska åtgärder genomförs enligt plan.

 

2015-10-16 – Nexans offentliggjorde idag finansiell information för tredje kvartalet 2015 och redovisade en nettoomsättning på 1 520 miljoner euro i löpande metallpriser (jämfört med 1 574 miljoner euro tredje kvartalet 2014), och 1 124 miljoner euro i fasta metallpriser, en organisk minskning med 0,3 procent jämfört med samma period föregående år. Under de första tre kvartalen 2015 var den organiska försäljningsminskningen 0,6 procent..

 • Minskningen beror på den kombinerade effekten av en svagare efterfrågan på kablar från de europeiska byggmarknaderna (särskilt i Frankrike) och en förväntad nedgång i affärstillfällena inom gruv-, olje- och gassektorerna där särskilt försäljningen av umbilcalkablar fallit kraftigt.
 • Försäljningen av fordonskablage, LAN-system och LAN-kablar var fortsatt stabil och ökade 15,0 respektive 5,5 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Som väntat ökade försäljningen av högspänningskablar för havsförläggning (exklusive umbilicaler), dock i en långsammare takt än under första halvåret.
 • I Europa sjönk försäljningen med 1,3 procent. Den minskade affärsvolymen på byggmarknaden uppvägdes delvis av en stabilare försäljning till energidistributörer, samt starka försäljningsresultat på telekommarknaden och inom vissa segment av industrin, särskilt förnybar energi.
 • Försäljningen i Mellanöstern, Ryssland och Afrika fortsatte att stiga om än inte lika kraftigt som under första halvåret 2015.
 • I Nordamerika backade försäljningen 15,6 procent, huvudsakligen på grund av nedgången för olje- och gasbolag och gruvsektorn.
 • I Sydamerika ökade försäljningen med 13,8 procent främst beroende på försäljningen av kablar till byggmarknaden och kraftförsörjningsbolagen. Samtliga länder i regionen bidrog till denna positiva tillväxt och försäljningsnedgången för Brasilien var lägre än under första halvåret.
 • Försäljningen i Asien och Stillahavsområdet hämmades åter igen av den fortsatt svaga efterfrågan i Australien inom samtliga sektorer. Industri- och LAN-kabelsegmenten fortsatte däremot att växa i Kina, även om tillväxttakten mattats jämfört med de första sex månaderna.
   

Koncernen tilldelades en lång rad kontrakt under tredje kvartalet, bland annat avseende:

 • leverans av högspänningskabel till Hyundai Heavy Industries (HHI); kabeln ska dras på havsbotten till Nasr-oljefältet i Förenade Arabemiraten.
 • leverans av optofiberkabel för havsförläggning till Huawei Marine; syftet är att förbättra Internet-trafiken i Kamerun och Nigeria.
 • tillverkning av kraft-, data- och styrkablar till Porto Maravilha-spårvägslinjen i Rio de Janeiro.
  .

Genomförandet av de strategiska åtgärderna fortsatte under perioden. Till de planer som redan håller på att genomföras har även tillkommit åtgärder för att sänka de fasta kostnaderna (pågående rationaliseringar vid anläggningarna i Schweiz) liksom justeringar och nya initiativ inom samtliga geografiska regioner. Samtidigt fortsatte samrådet med arbetstagarorganisationerna om omorganisationen i Europa, i linje med den ursprungliga planen.

Arnaud Poupart-Lafarge, Nexans koncernchef, säger i en kommentar till koncernens resultat för tredje kvartalet 2015:

– Det tredje kvartalet 2015 kännetecknades av samma tröga tillväxt som under första halvåret, med en positiv utveckling inom vissa verksamhetsdelar (havskablar, fordonskablage och LAN-kablar), vilket överlag uppvägde den negativa inverkan från andra delar (olje- och gassektorn, Brasilien och Australien). Mot bakgrund av den svaga återhämtningen i försäljningsvolymerna står koncernen fast vid att genomföra de planerade strategiska åtgärderna, vilka kommer att ha en fortsatt positiv effekt på lönsamheten under andra halvåret.

Länkar:

Kontakt:

Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.gedeon@nexans.com
Jean-Claude Nicolas Corporate Communication
Tel +33 (0) 1 73 23 84 51
jean-claude.nicolas@nexans.com
Marina Ivanova Financial Communication
Tel +33(0)1 73 23 84 61
Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi.
Nexans är en aktiv medlem i Europacable, den europeiska organisationen för ledar- och kabeltillverkare, och har undertecknat Europacable Industry Charter. Denna deklaration uttrycker medlemmarnas åtagande att följa principerna och målsättningarna att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar.
Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2014 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 6,4 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A.
För mer information, besök www.nexans.se.