Nexans resultat för 2015

 • Rörelsemarginalen ökade 32 % jämfört med föregående år, till 195 miljoner euro, trots en organisk minskning av försäljningsvolymen om 1,7 %. Samtliga verksamheter bidrog till att förbättra lönsamheten genom fortsatta strategiska åtgärder inom koncernen.
 • Nettoskulden minskade till 201 miljoner euro vid årets utgång till följd av ett lägre rörelsekapital och trots ett kassautflöde på 104 miljoner euro relaterat till omstruktureringen.
 • Koncernens nettoresultat var en förlust på 194 miljoner euro efter omstruktureringskostnader på 100 miljoner euro och nedskrivning av tillgångar på 142 miljoner euro.

 

2016-02-18 – Nexans publicerade idag sin årsredovisning för 2015 som godkändes den 17 februari 2016 vid ett styrelsemöte med Frédéric Vincent som ordförande.

 

I - 2015 i sammandrag

Arnaud Poupart-Lafarge, Nexans koncernchef, säger i en kommentar till koncernens resultat för 2015:
– Koncernens förändringsarbete har intensifierats och effekterna kan nu avläsas. De genomförda strategiska åtgärderna har gjort det möjligt att förbättra vår rörelsemarginal och redovisa en kraftigt minskad nettoskuld. Dessa framsteg har uppnåtts i ett svagt marknadsläge och med en minskande försäljning som drabbats hårt av avmattningen på råvarumarknaderna.

 

II – Koncernen förverkligar sin vision, "Nexans brings Energy to Life"

Under 2015 tog Nexans ytterligare steg på vägen mot att förverkliga visionen som uttrycks i mottot ”Nexans ger energi till livet”. Alla medarbetare i koncernens olika delar är motiverade och fast beslutna att uppnå detta mål, som för Nexans betyder att möjliggöra den energi- och dataöverföring som är så viktig för utvecklingen i dagens samhälle (mot bakgrund av befolkningstillväxt, ökande urbanisering, energiomställning och klimatförändring, kraftigt ökande datavolymer, mobilitet och transporter).
 
Inom energiinfrastruktursektorn ledde detta till att koncernen under 2015 tog hem kontrakt för stora projekt inom högspänningsverksamheten med inriktning på havsbaserade projekt, bland annat kraftlänksdragningen mellan Norge och Tyskland (NordLink) och mellan Norge och Skottland (NSN Link), vilka främjar handeln med grön energi mellan dessa länder.
Nexans spelar en viktig roll i omställningen till ren energi, och levererade under året specialutvecklade solcellskablar och kraftkablar till Cestas solpark i Frankrike och Fonte Solar i Brasilien, samt kablar och specialtillbehör till Los Cóndores (ett nytt vattenkraftverk i Chile). Koncernen ingick nyligen även ett kontrakt med Statoil avseende leverans av kablar och tillbehör till Hywind Scotland Pilot Park – världens första flytande vindkraftpark utanför den skotska kusten.
Nexans medverkar också till att modernisera elnät runt om i världen. Efter att framgångsrikt ha genomfört AmpaCity-projektet i Tyskland, som omfattade installation av supraledande kablar i Essens stadselnät på beställning av det tyska energibolaget RWE, har AMSC (American Supraconductor) nu gett Nexans uppdraget att utforma och producera ett testsupraledarsystem för Chicagos urbana elnät.
Nexans företagsvision omfattar även transportsektorn. Koncernen har tecknat kontrakt med Airbus om att leverera kablar för installation i flygplanskabiner, och med fartygsvarven Fincantieri och Meyer Werft om att förse supermoderna kryssningsfartyg med kablar. Nexans har även fått förtroendet att leverera brandbeständiga kablar ur sitt Alsecure®-sortiment samt speciallösningar för den nya tunnelbanelinjen i Istanbul, Turkiet.
Inom naturresurssektorn har Samsung Heavy Industries utsett Nexans till huvudleverantör av kraft-, instrumenterings- och styrkablar för den nya flytande oljeplattformen på oljefältet Egina, Nigeria, som kommer att tas i drift för Total under 2017. Detta projekt är det största kontraktet hittills för Nexans i denna sektor.
 
Exemplen ovan illustrerar de inledande resultaten av koncernens förändringsprocess och våra medarbetares ständiga engagemang för att uppnå världsklass i alla delar av vår kundservice.

 

III - Finansiell rapport för 2015

Nettoomsättningen för 2015 uppgick till 6,239 miljarder euro i löpande metallpriser, motsvarande 4,604 miljarder euro i fasta metallpriser, en organisk minskning med 1,7 %[1] jämfört med 2014. Efter en relativt jämn utveckling under första halvåret, med en organisk försäljningsminskning på 0,8 %, kännetecknades andra halvåret av en svagare tillväxt än förväntat inom offshore-projekt och av en avtagande aktivitet i olje- och gassektorn samt i gruvsektorn, särskilt för AmerCable.
 
Rörelseresultatet uppgick till 195 miljoner euro, en ökning med 32 % jämfört med 2014 (148 miljoner euro), motsvarande 4,2 % av omsättningen i fasta metallpriser jämfört med 3,2 % 2014.
 
Försäljningsutvecklingen har varierat för koncernens olika verksamheter under 2015:

 • Verksamheter med hög förädlingsgrad som redovisade stadig tillväxt, vilka omfattar högspänningskablar för havsförläggning, fordonskablage och LAN-kablar/system.
 • Verksamheter som backat kraftigt, främst på grund av en särskilt besvärlig ekonomisk utveckling i Brasilien och Australien och för olje- och gassektorn, med stegvis försämrade marknadsförhållanden sedan 2014.
 • Verksamheter som håller på att återhämta sig, däribland kabelverksamheterna i Europa, Mellanöstern, Ryssland och Afrika, där koncernen tillämpar en selektiv kommersiell modell i linje med målen i den strategiska planen (ibland med lägre volymer som följd).

Försäljningen per geografiskt område jämfört med föregående år utvecklades enligt följande:

 • Försäljningen i Europa minskade med 2,1 % på grund av den kombinerade effekten av en fortsatt trög marknad och koncernens strategi att fokusera på försäljning som ger ett högre mervärde i stället för på försäljningsvolymer.
 • I Nordamerika sjönk försäljningen med 15,2 %, främst till följd av minskade investeringar i olje- och gruvsektorerna.
 • Sydamerika tappade också försäljning jämfört med föregående år (-0,2 %), främst i Brasilien. Försäljningen ökade gradvis i Peru och fortsatte även att öka i Colombia.
 • Försäljningen i Asien och Stillahavsområdet sjönk 6,6 % till följd av den fortsatt svaga efterfrågan i Australien vilken delvis uppvägdes av en växande efterfrågan på industrikablar i Kina, särskilt LAN-, räls- och fordonskablar.
 • Mellanöstern, Ryssland och Afrika redovisade en försäljningsökning om 4,5 %. I Turkiet noterades en kraftig ökning för divisionerna Distributörer & installatörer och Industri, och i Libanon fick försäljningen ett uppsving under andra halvåret.

 

2015 Key figures

(in millions of euros) At constant non-ferrous metal prices
  2014 2015
Sales 4,587 4,604
Operating margin 148 195
Operating margin as a % of sales 3.2% 4.2%
Attributable net income/(loss) (168) (194)

 

Breakdown of sales by business

  2014 2015   Organic growth
(in millions of euros) At constant non-ferrous
metal prices
At constant non-ferrous
metal prices
 
Transmission, Distribution & Operators 1,978 1,935   -1.2%
Transmission       2.9%
Distribution & Operators       -3.6%
Industry 1,213 1,250   -0.4%
Distributors and Installers 1,120 1,136   -2.7%
Other Activities 276 283   -6.4%
Group total 4,587 4,604   -1.7%

 

Operating margin by business

(in millions of euros) 2014 2015
Transmission, Distribution & Operators 98 108
Industry 50 57
Distributors and Installers 26 63
Other Activities (26) (33)
Group total 148 195

 

Koncernen fortsatte med sina strategiska åtgärder som planerat:

 • Fasta kostnader minskade och hade en effekt på rörelseresultatet om 62 miljoner euro inklusive inflationseffekter (45 miljoner exklusive inflationseffekter), motsvarande en minskning om 4 % i fasta växelkurser 2014. Denna reducering avspeglar den samlade effekten av de genomförda omstruktureringsplanerna i Europa, andra pågående omorganisationsåtgärder och beslutade kostnadsbesparingsprogram.
  Omstruktureringsåtgärderna som tillkännagavs i slutet av 2013 och främst berörde industriverksamheten i Europa, slutfördes i Frankrike och Italien under första halvåret 2015 och i Schweiz under andra halvåret.
 • Den nya planen som presenterades i juni 2015, för att effektivisera koncernens supportfunktioner och dra ned på kapaciteten för mellanspänningskablar i Europa, har nu förhandlats med fackföreningarna i de berörda länderna och åtgärderna kommer att genomföras med start i början av 2016.
 • Nettominskningen av rörliga kostnader hade en begränsad effekt om 10 miljoner euro på rörelseresultatet, då de positiva effekterna av minskade inköpskostnader och effektiviseringsprogram vid koncernens anläggningar motverkades av volym- och lagerminskningseffekter.
 • ”Ledande marknadsställning” – åtgärder på detta område ledde till besparingar om 34 miljoner euro under 2015. Detta berodde på förbättrat rörelseresultat, särskilt för HS-sjökablar och fordonkablage, men även på viss anpassning av kund- och produktportföljen inom divisionerna Distributörer & installatörer och Industri samt i distributionssektorn.
 • Efter att ha slutfört den aviserade översynen för att selektivt anpassa verksamheten har koncernen identifierat ett antal verksamheter och länder som representerar ett sysselsatt kapital på runt 350 miljoner euro och där ändringar i storlek eller avyttringar är möjliga, såsom nyligen var fallet med Nexans Indelqui i Argentina och Confecta GmbH i Tyskland.

Dessa strategiska initiativ bidrog med 106 miljoner euro till den konsoliderade rörelsemarginalen 2015, vilket visar att de hade en stor roll i den organiska försäljningsnedgången 2015.

 

Resterande del av pressmeddelandet har inte översatts till svenska

 

Analysis by business

Transmission, Distribution & Operators

Sales generated by the Transmission, Distribution & Operators business amounted to 2,262 million euros at current metal prices and 1,935 million euros at constant metal prices. Sales were down 1.2% on 2014 on an organic basis for the year as a whole despite a 1.0% increase in the first half.
The downward turn was due to the expected weaker performance in the second six months of the year from high-voltage cables as projects proceeded on schedule.

 • Distribution

Sales of distribution cables decreased by 3.8% on an organic basis in 2015, although they picked up gradually in the second half. In tandem, an upswing in demand in South America combined with measures to adjust offerings (based on the Group's selective streamlining approach) and reduce costs led to an improvement in operating margin during the second half of the year.

In Europe, sales were down 2.5% on an organic basis. The year was characterized by low business volumes, particularly in the first half of 2015 in many countries, as well as by price pressure that made it difficult to pass on raw materials costs. In view of this market situation the Group continued to apply a selective commercial approach, which paved the way for an improvement in operating margin in the second half of the year.
The plan to reduce and streamline this business’s capacity in Europe will be implemented in 2016.

In the Middle East, Russia and Africa Area the growth in business that began at the start of the year continued, with operators in Lebanon relaunching capital expenditure projects.

There was also an upswing in South America in 2015, particularly in the second half, due to the completion of overhead power line projects in Brazil, where the Group nevertheless continues to apply a prudent strategy in view of the difficult context.

The situation remained depressed in Canada and Australia.

 • Operators

Sales to telecommunications operators in Europe – which make up the bulk of the Group's Operators business – decreased by 1.7% on an organic basis during 2015. In France, Belgium and Sweden, this business fared well mainly thanks to sales of connection accessories.

 • Land high-voltage cables

Billings for the land high-voltage business were down 12.5% in 2015. However, orders picked up during the year, with the order book representing 200 million euros at December 31, 2015 versus 100 million euros at the end of 2014. These orders include a contract to supply 140 km of high-temperature conductor cables to carry renewable energy from EnergoBit’s new Babadag III Wind Farm in Romania.
The Group continued to implement redeployment and cost-reduction measures in this business during the course of 2015.

Meanwhile, in China and the United States, the ramp-up of the new Charleston and Yanggu production plants proved slower than expected, despite progress in their product approval processes.

 • Submarine high-voltage cables

The submarine high-voltage business reported second-half organic growth of 2.2%, reflecting project delivery schedules, and full-year growth of 9.0%. This increase was achieved under optimal conditions, both from a manufacturing perspective and in terms of how major projects were managed.

2015 saw the production and installation of cables for key contracts, such as for the Monita cable project linking Montenegro and Italy, the Strait of Belle Isle project in Canada, the Kintyre project in the United Kingdom, and the Mallorca-Ibiza project in Spain.

This business submitted numerous bids for contracts in 2015, winning two of its largest contracts ever (the NordLink and NSN projects to link Norway to Germany and thScotland, respectively), along with many other contracts. Consequently, at December 31, 2015 its order book stood at a record high.

Sales of umbilical cables were strong in the first six months of 2015 for projects begun in 2014, but slowed significantly in the second half of the year as a result of the slowdown of capital expenditure projects in the oil & gas sector. Sales of cables for submarine Telecom applications advanced.

Operating margin for the Transmission, Distribution & Operators division as a whole came to 108 million euros, or 5.6% of sales at constant metal prices, up by 10 million euros on 2014. This increase was achieved due to the solid first-half performance from umbilical cables and the effects of the strategic initiatives undertaken in Europe which were felt in the second half of the year that more than offset the decline in operating margin reported in the Asia-Pacific Area.

 

Industry

Sales for the Industry business totaled 1,500 million euros at current metal prices and 1,250 million euros at constant metal prices, down by a slight 0.4% on an organic basis compared with 2014. This performance reflects two contrasting trends.

The transport sub-segment (which accounts for two-thirds of the Industry business' total sales) posted a 7.2% organic increase. The automotive harnesses segment continued to perform well, delivering double-digit year-on-year growth and a higher operating margin as a percentage of sales.

Sales of railway cables also increased, particularly in China. On the other hand, cable sales for the shipbuilding industry contracted in 2015, due to a slowdown in shipbuilding projects in South Korea and China, despite higher sales in Europe for cruise ships. Sales of cables to the aeronautical sector edged down compared with 2014, as a result of the scheduling of the A350 program.

Sales for the resources sub-segment (which account for approximately one-fifth of the division's total), declined by -16.7% year on year as they were weighed down by the ongoing decrease in cable sales for the Oil & Gas and Mining sectors, which were both adversely affected by falling commodities prices. Measures to reduce fixed costs were launched in the second half of the year at AmerCable in order to adapt the level of its structural costs to market conditions.

Operating margin for the Industry business overall came to 57 million euros (4.6% of sales), up 7.3% on 2014.

 

Distributors & Installers

The Distributors & Installers business posted sales of 1,749 million euros at current metal prices and 1,136 million euros at constant metal prices, representing a 2.7% organic decrease compared with 2014.
Following a 4.8% organic decline in the first six months of the year, sales in the second half were more or less stable compared with 2014, coming in just 0.5% lower. As in the first six months of the year, a decrease in sales of energy cables in the second half (albeit less marked than in the first half) offset the increase reported for sales of LAN cables and systems.

Despite this unfavorable context, the operating margin more than doubled, rising from 26 million euros, or 2.3% of sales in 2014 to 63 million euros (5.5% of sales) in 2015.

Organic growth in sales of LAN cables and systems (which contributes around one-quarter of the division's total) topped 10% in the second half in all geographic areas apart from South America. This showing was due to a steep increase in data center projects in the United States, Europe and China.

Sales of low-voltage power cables were down year on year, although the decline was less marked in the second half than in the first (-3.6% versus -7.3%). Markets remained weak in all geographic areas except for the Middle East, Russia and Africa Area which saw market growth.
In Europe, the combination of sales optimization measures and cost-reduction programs helped restore profit margins. This was achieved notably thanks to the selective streamlining of the customer and product portfolio, the positive impact of restructuring the manufacturing base, and the logistics optimization measures put in place in order to access new markets.
Sales in South America advanced by an overall 7.3% on an organic basis, especially in Colombia thanks to market share gains.
In Asia, sales in Australia stabilized in 2015 following sharp declines in recent years.

 

Other Activities

The "Other Activities" segment – which essentially corresponds to external sales of copper wires – reported sales of 728 million euros at current metal prices and 283 million euros at constant metal prices, compared with 276 million euros in 2014.

Operating margin for this segment came in at a negative 33 million euros, reflecting the combined impact of profit generated from sales of copper wires and certain centralized Group costs that are not allocated between the segments (such as holding company expenses).

 

IV- Analysis of profit/(loss) and other income statement items

(in millions of euros) 2014 2015
Operating margin 148 195
Core exposure effect (4) (52)
Restructuring costs (51) (100)
Other operating income and expenses (129) (110)
o/w impairment of net assets (197) (129)
o/w other operating and income expenses 68 19
Share in net income of associates 1 1
Operating income/(loss) (35) (66)
Net financial expense (103) (105)
Income taxes (32) (25)
Attributable net income/(loss) (168) (194)

 

The Group ended 2015 with an operating loss of 66 million euros, compared with 35 million euros in 2014.

 • The core exposure effect represented an expense of 52 million euros in 2015 (compared with 4 million euros in 2014) due to the sharp decrease in copper prices during the second half of 2015.
 • Restructuring costs came to 100 million euros in 2015 versus 51 million euros in 2014, as a result of the plans announced and implemented in Europe, the Asia-Pacific region and North America.
 • Net asset impairment losses reached 129 million euros in 2015 versus 197 million euros the previous year and break down as follows:
  • 63 million euros in North America mainly due to the impact of declining oil, gas and mineral commodity prices on AmerCable's operations, which is suffering from the reduced capital expenditure of its customers.
  • 27 million euros in the Asia-Pacific region, reflecting the worsening outlook in Australia mainly as a result of the decrease in oil and mineral commodity prices.
  • 39 million euros in South America, reflecting the worsening outlook in Brazil mainly as a result of the decrease in commodity prices and a particularly difficult economic and political environment.
 • Other operating income and expenses had a positive net impact of 19 million euros in 2015 compared to 68 million euros in 2014.
  • The Group recorded net income of 36 million euros in 2015 (47 million euros in 2014) that corresponded to provision reversals recorded following (i) the closure – without prosecution or sanction against any Nexans Group company – of the antitrust investigation launched by the United States Department of Justice Antitrust Division into the submarine and underground power cable industry, and (ii) a revaluation of the Group’s risks related to antitrust investigations.
  • Asset disposals had a 14 million euro negative impact in 2015, compared to a positive 23 million euro impact in 2014.

Net financial expense amounted to 105 million euros in 2015, compared with 103 million euros the previous year.

 • Cost of net debt totaled 79 million euros in 2015, against 77 million euros the previous year. The 2014 figure included non-recurring financial income of 9 million euros recorded because the investor put option related to the 4% 2016 OCEANE bonds was not exercised. Excluding this impact, interest expenses decreased by 7 million euros.
 • Other financial expenses were stable at 26 million euros, including a reduction in the net finance cost for pension benefit obligations (from 13 million euros to 10 million euros).

The income tax expense amounted to 25 million euros in 2015 (versus 32 million euros in 2014) despite the Group reporting a loss of 171 million euros before tax. This expense took into account impairment of deferred tax assets for an amount of 13 million euros for those entities mentioned above, whose assets were impaired.

The Group net loss in 2015 was 194 million euros (compared with a 168 million euro net loss the previous year).

In light of the above factors, the Board will not propose the payment of a dividend in respect of 2015 to the Annual Shareholders' Meeting.

Net debt amounted to 201 million euros at December 31, 2015 against 460 million euros one year earlier. The 259 million euro decrease mainly reflects the following:

 • Operating cash flow of 191 million euros (versus 101 million euros in 2014).
 • Net cash outflows related to restructuring plans of 104 million euros (versus 77 million euros in 2014).
 • Cash payments for investments, net of disposals, of 170 million euros.
 • The cash effect of the 345 million euros reduction in operating working capital.

 

V- Nexans employee share issue

In first-half 2016, Nexans intends to launch a group employee share ownership plan involving the issue of a maximum of 400,000 new shares reserved for employees and 100,000 new shares reserved for the bank that structured the offer, as authorized by the 25th and 26th resolutions approved by the Annual Shareholders' Meeting of May 5, 2015. This will be the seventh international employee share ownership plan set up by the Group. It will propose a "leveraged" structure, whereby employees are provided with a capital guarantee. The shares will be offered at a subscription price that includes a 20% discount on the benchmark price.
The share issue is a reflection of Nexans' intention to closely involve its employees internationally in the Group's development and future performance. The detailed terms of this operation ("Act 2016") will subsequently be released to employees and will be covered by a specific press release. The share issue is planned for the end of July 2016.

 

Arnaud Poupart-Lafarge, Nexans' Chief Executive Officer, said:
"The strong momentum of our transformation process is set to continue in 2016 despite the expected slowdown in activity in the Oil & Gas sector in particular. Our priorities for the year remain unchanged – improving our return on capital employed, limiting our cash consumption and continuing our efforts to reduce working capital in the long term.

Thanks to the commitment and ever-growing support of all its employees, the Group remains confident that it will meet its 2017 strategic objectives."

 

Financial calendar

 • May 3, 2016: 2016 First-Quarter Financial Information

 • May 12, 2016: Annual Shareholders' Meeting

 • July 28, 2016: 2016 First-Half Results

 

 

 

Note: Any difference due to roudings.

This press release contains forward-looking statements which are subject to various risks and uncertainties that could affect the Company's future performance. Actual results could therefore differ significantly from those currently expected or anticipated
Readers are also invited to log onto the Group's website where they can view and download the presentation of the annual results to analysts and the 2015 financial statements, which include information on the investigations launched in 2009 on anti-competitive behavior in the submarine and underground high-voltage cables sector in various countries (see Note 29 a) to the consolidated financial statements, "Antitrust Investigations").

The Group's outlook is subject to several major uncertainties:

 1. The economic and political environment in certain emerging countries where Nexans generates – or plans to generate – significant sales volumes, notably Brazil, China, Lebanon, Libya, Nigeria, Russia and Turkey.
 2. The impact of falling prices of oil and numerous metals which is triggering a sharp decline in capital expenditure projects for oil exploration and drilling as well as in the gas and mining sectors, and is destabilizing the economies of countries and regions such as Australia and North America that are highly dependent on these commodities.
 3. Certain markets in which Nexans plans to develop sales might not grow as rapidly as expected, which could lead to critical under capacity in some of the Group's plants.
 4. Risks related to the costs and implementation timeframes of the reorganization plans, as well as a risk that these plans could give rise to temporary inefficiencies or even loss of market share.
 5. The risk that market conditions will prevent the projected restructuring of the Group's business portfolio from being carried out at the planned pace.
 6. Inherent risks related to carrying out major turnkey projects for submarine cables.
 7. The risk that certain R&D and innovation programs or programs designed to improve the Group's competitiveness experience delays or do not fully meet their objectives.

 

 

Download the the press release's appendices

 1. Consolidated income statement
 2. Consolidated statement of comprehensive income
 3. Consolidated statement of financial position
 4. Consolidated statement of cash flows
 5. Information by reportable segment
 6. Information by major geographical area
 7. Information by major customer

Audit procedures on the consolidated financial statements have been carried out. The Statutory Auditors' report will be issued following their review of the management report

 

 

1 - The 2014 sales figure used for like-for-like comparisons corresponds to sales at constant non-ferrous metal prices, adjusted for the effects of exchange rates and changes in the scope of consolidation.

Länkar:

Kontakt:

Wallin Eva Kommunikationschef
Tel 0325-801 98
eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt. Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Nexans är en aktiv medlem i Europacable, den europeiska organisationen för ledar- och kabeltillverkare, och har undertecknat Europacable Industry Charter. Denna deklaration uttrycker medlemmarnas åtagande att följa principerna och målsättningarna att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar. Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2015 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 6,2 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A. För mer information, besök www.nexans.se.