Nexans helårsrapport för 2016

 • Rörelsemarginalen ökade 24 % jämfört med föregående år, till 242 miljoner euro, trots att försäljningsvolymen minskade med 1,2 %. Med undantag för olje- och gassektorn – som minskade med 27 % - ökade koncernens omsättning med 0, 7 %.
 • Koncernen redovisar vinst igen, med en nettovinst på 61 miljoner euro jämfört med en förlust på 194 miljoner euro 2015.
 • Nettoskulden är stabil och uppgår till 211 miljoner euro per den 31 december 2016, trots ett kassautflöde på 86 miljoner euro för omstruktureringskostnader.
 • Föreslagen utdelning 0,5 euro per aktie.

 

2017-02-09 – Nexans publicerade idag sin årsredovisning för verksamhetsåret 2016 som godkändes den 8 februari 2017 vid ett styrelsemöte med Georges Chodron de Courcel som ordförande.

 

I - 2016 i sammandrag

Efter ett svagt första halvår, med en organisk omsättningsökning på knappa 0,2 %, dämpades omsättningen i olje- och gassektorn samt i gruvsektorn (umbilicals, markprospektering i USA och asiatisk varvsindustri – i synnerhet flytande plattformar) under andra halvåret. Undantaget dessa verksamheter rapporterade koncernen en liten omsättningsökning på 0,7 % jämfört med samma period under 2015.

Trots marknadsläget, redovisade koncernen högre rörelsemarginaler för alla sina verksamheter, vilket innebär goda förutsättningar för 2017, då en allmän återgång till organisk försäljningstillväxt förväntas.

Arnaud Poupart-Lafarge, Nexans koncernchef, säger i en kommentar till koncernens resultat för 2016:
– 2016 var det andra implementeringsåret för vår strategiska plan. Vi tycker att resultatet är tillfredsställande med hänsyn till marknadsläget, som präglades av en avmattning i olje- och gassektorn.
Trots lägre försäljningsvolymer ökade koncernens rörelsemarginal, framförallt tack vare att den effektiva implementeringen av våra strategiska åtgärder gav förväntade resultat.
Dessa resultat, kombinerat med planerade leveranser av högspänningskablar för stora havsbaserade projekt de kommande månaderna, betyder att vi går in i 2017 fast övertygade om vi kan öka både vår omsättning och vår rörelsemarginal.

Nexans har goda förutsättningar att återgå till tillväxt och fortsätta positionera sig som en nyckelaktör i energiomställningen.
Eftersom koncernen visar vinst igen kommer en utdelning på 0,5 euro per aktie att rekommenderas på den kommande bolagsstämman.

 

II – "Nexans brings Energy to Life" – koncernen förverkligar sin vision

Nexans har lösningar för viktiga led i energiomställningen, något som har framgått av pressmeddelanden under 2016 och i början av innevarande år.

I sektorn för förnybar energi spelar koncernen en nyckelroll i utvecklingen av vindkraftteknik. DONG Energy Windpower A/S har beställt Nexans sjökablar till havsvindparken Hornsea, utanför Englands kust. När Hornsea är färdigbyggt kommer det att vara världens största havsbaserade vindpark som, med en produktion på 1 200 MW kommer att tillgodose det årliga elbehovet hos en miljon hushåll. Även ScottishPower Renewables har valt Nexans högspänningskablar för kraftöverföringen till land från sin nya havsvindpark East Anglia ONE, som har en kapacitet på 714 MW. Den nya vindparken, som ska stå klar 2020, kommer att bestå av 102 vindturbiner med kapacitet att alstra ström till runt en halv miljon hushåll i Storbritannien. Kontraktet är värt över 180 miljoner euro.

Till dags dato har Nexans kablar gjort det möjligt för elnät att ansluta till havsvindparker med en total produktionskapacitet på över 2 600 MW vilket täcker energibehovet i nästan 2 miljoner hushåll.

Under 2016 fick Nexans ett tekniskt genombrott inom likströmskablar för högspänning (HVDC). Framstegen, som inkluderade framgångsrik typprovning av 525 kV XLPE-isolering (tvärbunden polyetylen) och den första godkända kabeln för 600 kV med massaimpregnerad pappersisolering – en verklig milstolpe för kraftoperatörer. På det sättet hjälper Nexans kraftoperatörerna att klara utmaningarna i en verksamhetsmiljö där HVDC-länkar kommer att spela en nyckelroll för att minska de globala utsläppen av växthusgaser genom att erbjuda konsumenterna förnybar energi, samtidigt som överföringsförlusterna minimeras.

Nexans erbjuder även lösningar för övergång till renare energi i industrisektorn, till exempel den nya mellanspänningskabeln EDRMAX by NexansTM. Kabeln är ekodesignad för att minska påverkan på miljön och den möjliggör snabbare och enklare nätanslutning av förnybara energikällor.

I telekomsektorn står operatörerna inför en exponentiell ökning av dataöverföringen. Digitaliseringen kräver snabb IT-infrastruktur som ger säker och effektiv dataåtkomst och datautbyte. För att hantera utmaningarna och möta behovet att förgripa migrationen, klara energiförbrukningen och sänka rörelsekostnaderna, kan nätverkscheferna nu förlita sig på Nexans ”Smart Choices for Digital Infrastructure” som hjälper dem att göra smarta val för den digitala infrastrukturen.

På byggmarknaden, slutligen, leder förändrade regelverk till allt strängare krav på energieffektivitet, driftssäkra installationer, trygghet och säkerhet. Ett exempel på dessa striktare regler som gäller kablar är EU:s byggproduktförordning (CPR), som träder i kraft första halvåret 2017. Nexans hjälper byggbranschens aktörer att implementera förändringarna, båda genom att uppfylla de nya kraven och genom kabelprestanda. Och samtidigt ökar våra nya lösningar brandsäkerheten i byggnaderna.

Utan det oförtröttliga arbete som utförs av våra team världen över, utan deras engagemang och deras strävan att vara bäst på alla områden, skulle våra kommersiella framgångar och tekniska innovationer inte ha varit möjliga.

 

III - Detaljerad verksamhetsöversikt 2016

Omsättningen för 2016 uppgick till 5,814 miljarder euro i löpande metallpriser och 4,431 miljarder euro i fasta metallpriser, vilket motsvarade en organisk minskning på 1,2 % jämfört med 2015. Efter årets första nio månader, med en organisk minskning på 0,9 %, präglades fjärde kvartalet av en organisk minskning på 0,5 % jämfört med samma period 2015, men ett uppsving på 9,3 % för lågspänningskablar för byggbranschen och tillväxt på 13,4 % för kraftöverföringsprojekt.

Rörelsemarginalen uppgick totalt till 242 miljoner euro, en ökning med 47 miljoner euro jämfört med de 194 miljoner euro som redovisades för 2015, vilket redan det var en ökning jämfört med resultatet året innan. Rörelsemarginalen för 2016 motsvarade 5,5 % av omsättningen i fasta metallpriser jämfört med 4,2 % 2015.

Koncernens omsättningsutveckling under 2016 återspeglar det varierande marknadsläget i de olika verksamheterna:

 • När det gäller högspänningskablar för havsförläggning, påverkades omsättningen negativt av underhållsarbetet i början av året men tillväxtutsikterna för 2017 är goda eftersom försäljningstakten fortsatte öka (1 794 miljoner euro 2016 jämfört med 1 706 miljoner euro 2015).
 • I affärssegmenten relaterade till olje- och gassektorn (umbilicals, prospektering och den asiatiska varvsindustrin), försämrades de svåra marknadsförhållandena ytterligare under årets första nio månader och omsättningen sjönk 39 % under tredje kvartalet för att sedan stabiliseras.
 • Försäljningen av mellanspänningskablar till kraftoperatörer minskade 2,8 % jämfört med samma period 2015, eftersom den ökning på 4,2 % som redovisades första halvåret 2016 eliminerades när de stora kraftoperatörerna vidtog åtgärder för att återställa sin kostnadsbalans under andra halvåret 2016. Effekten av detta förvärrades av att andra halvåret 2015 var ett ofördelaktigt jämförelseunderlag.
 • LAN-kablar redovisade en organisk omsättningsökning på 5,1 %. Trenderna varierade under årets två halvor, eftersom andra halvåret 2015 utgjorde ett mycket högt jämförelseunderlag på grund av den kraftiga omsättningsökningen under perioden.

Omsättningen per geografiskt område kan analyseras som följer:

 • Omsättningen i Europa (exklusive högspänningsprojekt och fordonskablage) minskade med 2,5 % jämfört med förra året, främst på grund av kraftoperatörernas lägre efterfrågan på låg- och mellanspänningskablar för eldistribution.
 • I Nordamerika var tillväxten 1 %, då stora försäljningsvolymer till kraftoperatörer och ett starkt resultat för LAN-kablar och system kompenserade den fortsatt kraftiga nedgången i AmerCable.
 • Omsättningen i Sydamerika ökade med 6,2 %, då den kraftiga ökningen på 19,9 % i Brasilien och den kontinuerliga tillväxen i Colombia (10,2 %) mer än väl kompenserade för minskningen på 9,1 % som rapporterades för Peru.
 • Omsättningen i Asien och Stillahavsområdet sjönk 9,4 % på grund av lägre volymer inom varvsindustrin (Sydkorea och Kina) och en nedgång på järnvägsmarknaden (Kina). Försäljningen av LAN-kablar ökade under året men inte tillräckligt för att väga upp dessa två negativa faktorer.
 • Mellanöstern, Ryssland och Afrika redovisade en omsättningsökning om 6,3 %, där alla länderna bidrog till ökningen, utom Marocko.

 

2016 nyckeltal

(miljoner euro) Fasta priser för icke-järnmetall
  2015 2016
Omsättning 4 604 4 431
Rörelsemarginal 195 242
Rörelsemarginal i procent av omsättningen 4,2 % 5,5 %
Nettoresultat (194) 61

 

Omsättning per affärsområde

  2015 2016   Organisk tillväxt
(miljoner euro) I fasta priser för icke-järnmetall I fasta priser för icke-järnmetall  
Transmission, distribution och operatörer 1 935  1 842   -2,0 %
Transmission       -2,2 %
Distribution och oeratörer       -1,9 %
Industri 1 250 1 171   -3,8 %
Distributörer och installatörer 1 136 1 127   +0,6 %
Övrig verksamhet 283 291   +8,3 %
Koncernen totalt 4 604 4 431   -1,2 %

 

Rörelsemarginal per affärsområde

(miljoner euros) 2015 2016
Transmission, distribution och oeratörer 108 122
Industri 57 59
Distributörer och installatörer 63 78
Övrig verksamhet (33) (17)
Koncernen totalt 195 242

 

Koncernen fortsatte implementera sina strategiska åtgärder som planerat och enligt tidsplan:

 • De åtgärder som vidtagits för att sänka de fasta kostnaderna hade positiv effekt på rörelsemarginalen uppgående till 22 miljoner euro inklusive inflation, förutom den effekt på 62 miljoner euro som uppnåddes redan under 2015. De minskade volymerna under året gjorde att de fasta kostnaderna tyngde ner lönsamheten, vilket förklarar varför avkastningen var lägre 2016 än under 2015. De stora omstruktureringsplaner som implementerats de senaste tre åren är alla slutförda nu.
 • Nedskärningarna i rörliga kostnader ökade rörelsemarginalen med ytterligare 58 miljoner euro (jämfört med 10 miljoner euro 2015). Under 2016 låg fokus på att sänka inköpskostnaderna och intensifiera effektivitetsåtgärderna.
 • Initiativ för ”Ledande marknadsställning” ledde till besparingar på 39 miljoner euro. Effekten av åtgärderna förväntas bli ännu större under 2017 på grund av den förväntade försäljningsökningen för sjökraftkablar.
 • Merparten av koncernens åtgärder för att selektivt effektivisera verksamhetsportföljen har nu slutförts och verksamheterna, som representerar ett värde uppgående till totalt 300 miljoner euro i arbetande kapital, har undergått avyttringar, nedläggningar och strategisk omfokusering för att generera en lönsamhet som är i linje med koncernens förväntningar.

De strategiska åtgärderna bidrog med total 119 miljoner euro till den konsoliderade rörelsemarginalen under 2016, vilket var 106 miljoner mer än för 2015. Effekten av kostnads/prisåtstramningen beräknades till minus 78 miljoner euro (jämfört med 53 miljoner under 2015), en återspegling av de hårdare marknadsförhållandena, särskilt under andra halvåret 2016.

 

Länkar:

Kontakt:

Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com
Paul Floren Corporate Communication
Tel +33 1 78 15 04 78
paul.floren@nexans.com
Marième Diop Financial Communication
Tel +33 1 78 15 05 40
marieme.diop@nexans.com
Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt. Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Nexans är en aktiv medlem i Europacable, den europeiska organisationen för ledar- och kabeltillverkare, och har undertecknat Europacable Industry Charter. Denna deklaration uttrycker medlemmarnas åtagande att följa principerna och målsättningarna att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar. Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2016 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 5,8 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A. För mer information, besök www.nexans.se.

www.nexans.com