Helårsresultat 2017

Nexans publicerade sin årsredovisning för verksamhetsåret 2017, den 15 februari. Den godkändes den 14 februari, 2018, vid ett styrelsemöte, med Georges Chodron de Courcel som ordförande.

 • Nexans strategiska plan, Nexans in Motion, slutförd efter tre år med goda resultat
 • Organisk tillväxt[1] på 5,1 %[2] främst på grund av högspännings-verksamheten
 • Rörelsemarginalen uppgick till 272 miljoner euro, motsvarande en tillväxt på 30 miljoner (+16 % vid förändrad valutakurs och omfång)
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 277 miljoner euro, upp 53 miljoner euro jämfört med 2016.
 • Nettoresultatet uppgick till 125 miljoner euro jämfört med 61 miljoner euro 2016
 • Nettoskulden uppgick till 332 miljoner euro, en ökning på 121 miljoner euro efter aktieåterköp och utdelning (34 miljoner euro) och förvärv (22 miljoner euro) skuldsättningsgrad (EBITDA/nettoskuld) 0,9 jämfört med 0,8 vid utgången av 2016.
 • Föreslagen utdelning 0,7 euro per aktie jämfört med 0,5 euro 2016.
   

I – 2017 i sammandrag

Den organiska tillväxten ökade till 8,2 % under andra halvåret, från 2,4 % under första halvåret, trots en avmattning i Sydamerika och inom olje- och gassektorn i Asien.

Tillväxten berodde främst på en omsättningsökning uppgående till 45 % för högspänningsverksamheten, en trend som var tydlig redan under första halvåret, och på en återhämtning i kabelförsäljningen till byggbranschen och kraftoperatörer under andra halvåret.

Den projektbaserade verksamheten bidrog till att koncernens konsoliderade rörelsemarginal ökade med 30 miljoner euro (till 272 miljoner euro 2017 jämfört med 242 miljoner euro 2016) och till en ökning av EBITDA[3] med 36 miljoner euro (till 411 miljoner euro jämfört med 375 miljoner euro).

Arnaud Poupart-Lafarge, Nexans koncernchef, säger i en kommentar till koncernens resultat för 2017:

"Vårt resultat för 2017 ligger i linje med våra prognoser, med fortsatt tillväxt inom de havsbaserade högspänningsprojekten och en ökning av rörelsemarginalen jämfört med 2016. 2017 var sista året för vår strategiska treårsplan, Nexans in Motion. Under perioden har vi ökat takten i omvandlingen av vår verksamhet och uppfyllt vårt löfte att fördubbla koncernens lönsamhet trots den negativa effekten från oljekrisen och det svåra marknadsläget i Sydamerika, beräknad till cirka 50 miljoner euro 2017.
Vi har fördubblat avkastningen på sysselsatt kapital mellan 2014 och 2017, från 5,8 % till 12,5 %, och nu fokuserar vi på ”Paced for Growth”, vår nya strategiska plan för 2018-2022, som syftar till att snabba på den lönsamma tillväxten.
På bolagsstämman den 17 maj 2018 kommer styrelsen att förslå en utdelning på 0,7 euro per aktie vilket är en ökning jämfört med 2016."

 

II - Detaljerad verksamhetsöversikt 2017

Omsättningen för 2017 uppgick till 6,370 miljarder euro i löpande metallpriser och 4,571 miljarder euro i fasta metallpriser [4], vilket motsvarade en organisk tillväxt på 5,1 % jämfört med 2016. Den organiska tillväxten ökade under andra halvåret till 8,2 % jämfört med 2,4 % under första halvåret, främst på grund av ökad efterfrågan på lågspänningskablar för byggbranschen och på mellanspänningskablar för kraftoperatörer.
Rörelsemarginalen uppgick totalt till 272 miljoner euro jämfört med 242 miljoner euro 2016, vilket motsvarade 6,0 % av omsättningen i fasta metallpriser jämfört med 5,5 % 2016.
Siffrorna avspeglar det varierande marknadsläget för de olika verksamheterna:

 •  Högspänningsverksamheten hade en kraftig organisk tillväxt på 34,3 % tack vare de havsbaserade högspänningsprojekten där omsättningen ökade med 44,9 %. Den solida orderboken garanterar koncernen höga försäljningstal de närmaste två åren.
 • Den organiska tillväxten för låg- och medelspänningskablar till kraftoperatörer var negativ, - 3,0 %. Efterfrågan från eldistributörer ökade dock på nytt under tredje kvartalet 2017 efter tolv månaders försäljningsminskning.
 • Försäljningen av telekomkablar hade ett fortsatt starkt momentum, med en organisk tillväxt på 10,5 %. Försäljningen av LAN-kablar minskade dock med 6,9 %, en minskning på 11,4 % under första halvåret och 1,3 % andra halvåret jämfört med motsvarande perioder förra året.
 • Verksamheten i olje- och gassektorn (kablar och umbilicalprojekt) minskade med 14 % under året, och redovisade en tillväxt på 14,4 % under andra halvåret efter en nedgång med 31,7 % under årets första sex månader.

 

Omsättningen per geografiskt område kan analyseras som följer:
 

 • I Europa, exklusive högspänningsprojekt (+36,8 %) och fordonskablage (+2,3 %), ökade omsättningen med 2,7 % tack vare ökad efterfrågan på specialkablar på vissa marknader, ökad försäljning av kraftkablar för byggmarknaden och ökad efterfrågan från telekomoperatörer.
 • I Nordamerika minskade omsättningen med 4,0 %, då ökningen i efterfrågan på kablar för byggmarknaden och bland kraftoperatörer bara delvis kompenserade för den svaga försäljningen av LAN-kablar och system.
 • Det svåra ekonomiska läget i Sydamerika ledde till att omsättningen minskade med 18,7 %.
 • I Asien-Stillahavsområdet minskade försäljningen med 1,4 %. Förnyat momentum för merparten av verksamheten i Kina, kombinerat med ökade marknadsandelar i Australien och Nya Zeeland, dämpade effekten av den minskade kabelförsäljningen till varvindustrin i Sydkorea och Kina.
 • Mellanöstern/Afrika redovisade en omsättningsökning på 9,2 %, där alla länderna bidrog till ökningen utom Marocko.


 

2017 nyckeltal

(miljoner euro) Fasta priser för icke-järnmetall
  2016 2017
Omsättning 4 431 4 571
Rörelsemarginal 242 272
Rörelsemarginal i % av omsättningen 5,5% 6,0%
Nettoresultat 61 125

 

Omsättning per affärsområde

  2016 2017   Organisk tillväxt
(i miljoner euro) Fasta priser för icke-järnmetall Fasta priser för icke-järnmetall  
Transmission, distribution & operatörer 1 842 2 029   13,0%
Transmission       34,3%
Distribution &  operatörer       -0,8%
Industri 1 171 1 126   -1,6%
Distributörer och installatörer 1 127 1 125   0,9%
Övrig verksamhet 291 290   -0,5%
Koncernen totalt 4 431 4 571   5,1%

 

Rörelsemarginal per affärsområde

(miljoner euro) 2016 2017
Transmission, Distribution & Operatörer 122 155
Industri 59 56
Distributörer  & Installatörer 78 53
Övrig verksamhet (17) 7
Koncernen totalt 242

272

 

Nexans strategiska åtgärder bidrog till en förbättring av rörelsemarginalen mellan 2014 och 2017, där vissa gav bättre resultat än andra. Koncernen kommer fortsätta åtgärderna genom en ny strategisk plan för perioden 2018-2022. Den kommer bland annat innefatta åtgärder för att förbättra koncernens konkurrenskraft ur kostnadssynpunkt, vilket beräknas få en total effekt på runt 270 till 290 miljoner euro över en femårsperiod.

 • De åtgärder som vidtagits för att sänka de fasta kostnaderna hade en positiv effekt på rörelsemarginalen uppgående till 31 miljoner euro inklusive inflation under 2017, förutom den effekt på 22 miljoner euro som uppnåddes redan förra året. Sammantaget har de åtgärder som vidtagits för att sänka de fasta kostnaderna haft en positiv effekt på rörelsemarginalen uppgående till cirka 115 miljoner euro under den senaste treårsperioden.
 • Nedskärningarna i rörliga kostnader (i form av lägre inköpskostnader och intensifierade effektivitetsåtgärder) hade en positiv effekt på rörelsemarginalen med 26 miljoner euro 2017 och 58 miljoner euro 2016. Prishöjningar på kemikalier och plast under året överfördes på försäljningspriserna med en viss tidsfördröjning, vilket ledde till en mer begränsad sänkning av de rörliga kostnaderna. Totalt har koncernen sänkt de rörliga kostnaderna med 94 miljoner euro under den senaste treårsperioden.
 • Initiativ för ”Ledande marknadsställning” hade en positiv effekt på rörelsemarginalen för 2017 med 51 miljoner euro. Den starka utvecklingen inom sjökraftkablar och den stabila kabelförsäljningen till telekomoperatörer kompenserade för nedgången i Nord- och Sydamerika.
  Den totala ökningen under treårsperioden uppgick till 124 miljoner euro, där tillbakagången i olje- och gassektorn urholkade det positiva bidraget från högspännings- och telekomkabelverksamheten.
  Kostnads-/prisåtstramningen under treårsperioden 2015-2017 pressade rörelsemarginalen med 208 miljoner euro, inklusive 77 miljoner euro enbart under 2017.

  Analys per affärsområde
  Transmission, distribution och operatörer
  Omsättningen i affärsområdet Transmission, distribution och operatörer uppgick till 2 387 miljoner euro i löpande metallpriser och 2 029 miljoner euro i fasta metallpriser, med en organisk tillväxt på 13,0 %. En utveckling som avspeglar den starka försäljningsökningen på 34,3 % i projektbaserad verksamhet samt en stabil försäljning i delsegmentet Distribution och operatörer.
  Högspänningskabel för förläggning i mark
  Återhämtningen som började första kvartalet 2017 fortsatte under återstoden av året. Den organiska tillväxten för året uppgick till 9,5 % och härrörde främst från den europeiska regionen. Anläggningarna i Kina (Yanggu) och USA gick fortfarande inte med full kapacitet.
  Rörelsemarginalen var fortsatt negativ, eftersom vinsterna i Europa inte täckte förlusterna i Goose Creek-anläggningen. Beslut har fattats att bygga om Charleston till sjökabeltillverkning för att möta företagets behov av ytterligare kapacitet på ett kostnadseffektivt sätt och samtidigt göra det möjligt för anläggningen att gå med vinst igen.
  Högspänningskabel för förläggning i hav
  Den organiska tillväxten inom sjökabelverksamheten uppgick till 44,9 %. Anläggningarna arbetar med full kapacitet och installationsverksamheten var rekordhög 2017, nästan en fördubbling av nivån under 2016, vilket skapade behov av ytterligare ett kabelläggningsfartyg. I olje- och gassektorn ökade system för direkt eluppvärmning (DEH) och umbilicalsystem i en mer dämpad takt med 5,4 %. Sammantaget under 2017 levererade kontrakten i linje med förväntningarna både vad gäller intäkter och den faktiska marginalen.
  Flera initiativ för att utöka kapaciteten inleddes under året. Som exempelvis utköpet av koncernens joint venture-partner, Viscas, i NVC, utvidgningen av Goose Creek-anläggningen och beslutet att implementera en tvåårsplan för att bygga om fabriken till sjökabeltillverkning, byggandet av ett nytt kabelläggande fartyg etc. Med tanke på den tid som krävs för att dessa faciliteter ska komma igång förväntas en ökad produktivitet för 2020-2022, medan nivåerna för 2018-2019 förväntas motsvara ungefär de högsta nivåerna under 2017.
  Distribution
  Efter minskad försäljning både under andra halvåret 2016 och första halvåret 2017 (ner 9,7 % första halvåret), började försäljningen av distributionskablar återhämta sig andra halvåret 2017 (4,8 % organisk tillväxt) för att sluta på en negativ organisk tillväxt på 3,0 % totalt för hela året. 
  I Europa bestod efterfrågeökningen bland kraftoperatörer, som började tredje kvartalet 2017, fram till årets slut och redovisade en tillväxt på 9,9 % under andra halvåret jämfört med -17,7 % under första halvåret. Generellt var läget svårt i Tyskland, Italien, Grekland och de nordiska länderna. Men den industriella omstruktureringen som genomfördes för två år sedan bidrog till fortsatt vinst i verksamheten.
  Försäljningen ökade i de övriga regionerna, med undantag för Sydamerika där verksamheten fortfarande hämmades av bristen på luftledningskontrakt i Brasilien och låga investeringsnivåer i Chile. 
  I Asien-Stillahavsområdet var försäljningsökningen begränsad i Kina och starkare i Australien och Nya Zeeland, där koncernen tog tillbaka marknadsandelar.
  Rörelsemarginalen för Distributionsverksamheten som helhet påverkades negativt av den ogynnsamma utvecklingen i Sydamerika.
  Operatörer
  Försäljningen av kablar till telekomoperatörer hade en organisk tillväxt på 10,5 % jämfört med samma period förra året. Alla regioner bidrog till ökningen, som åtföljdes av en förbättrad rörelsemarginal på grund av ökad efterfrågan på fiberoptiska kablar och telekomtillbehör.
  Rörelsemarginalen för affärsområdet Transmission, distribution och operatörer som helhet uppgick till 155 miljoner euro, eller 7,7 % av omsättningen i fasta metallpriser jämfört med 6,6 % under 2016.
  Industri
  Omsättningen i affärsområdet Industri uppgick totalt till 1 332 miljoner euro i gällande metallpriser och till 1 126 miljoner euro i fasta metallpriser. Den organiska omsättningen var negativ, -1,6 %.
  Försäljningen av fordonskablage ökade med 2,3 % under året. Rörelsemarginalen för verksamheten avspeglade koncernens satsning på utvecklandet av nya modeller, i synnerhet hybrid- och elfordon. Åtgärder för att optimera produktionskostnaderna vidtogs i Europa, bland annat genom omfördelning av produktion mellan anläggningarna i Östeuropa och anläggningarna i Tunisien.
  Försäljningen av övriga industrikablar minskade med 4,0 % på grund av minskningen på 30,1 % för kablar till olje- och gassektorn, särskilt i Asien.
  I exempelvis Sydkorea minskade kabelförsäljningen till varvsindustrin med 32,0 % jämfört med 2016. I Kina minskade efterfrågan från varvsindustrin i ungefär samma omfattning, men omsättningsökningen på 12,4 % för kablar till järnvägsnät och färdigställandet av den nya fabriken i Suzhou bidrog till en kraftig förbättring av rörelsemarginalen.
  I Europa uppgick den organiska tillväxten till 4,1 %, en avspegling av en stabil omsättning för kabellösningar för järnväg och automatiseringsapplikationer. Tillväxten inom övriga flaggskeppssektorer, som förnybar energi och luftfart, nådde en platå men utveckling under året var trots allt positiv.
  I Nordamerika redovisade AmerCable en återhämning och omsättningen ökade med 6,9 % under 2017. Vändpunkten främjades av förnyad efterfrågan på anslutningskablar, vilket ledde till en omsättningsökning på 18,4 % och stabil försäljning för anslutningskablar till olje- och gassektorn jämfört med 2016.
  Rörelsemarginalen förblev stabil på 5 % och uppgick totalt till 56 miljoner euro jämfört med 59 miljoner euro 2016. De minskade marginalerna för fordonskablage och den fortsatt minskade verksamheten inom olje- och gassektorn kompenserades genom högre marginaler för övriga industrikablar.

  Distributörer och installatörer
  Affärsområdet Distributörer och installatörer redovisade en omsättning uppgående till 1 823 miljoner euro i gällande metallpriser och 1 125 miljoner euro i fasta metallpriser, vilket motsvarar en organisk tillväxt på 0,9 % och avspeglar de skilda utvecklingstrenderna för kraftkablar och LAN-kablar.
  Den organiska omsättningsökningen för kraftkablar för byggbranschen uppgick till 3,5 % under 2017, tack vare en kraftig ökning under andra halvåret efter en negativ tillväxt på 0,4 % under de första sex månaderna. Samtliga regioner bidrog till återhämtningen, med undantag för Sydamerika där efterfrågan förblev oförändrad.
  I Europa, ökade efterfrågan kraftigt i de flesta länder, främst i Frankrike, när EU:s nya byggproduktförordning (CPR) trädde i kraft. Även om marginalerna i stort sett var stabila jämfört med 2016, ökade de under andra halvan av året. Sortimentutvecklingen har ännu inte omsatts i ytterligare marginalpunkter.
  I Nordamerika var försäljningen likvärdig under första och andra halvåret, och båda perioderna hade cirka 2,0 % tillväxt jämfört med samma period året innan. Tillväxten var fortsatt stabilare i USA än i Kanada, även om volymerna i Kanada återhämtade sig under andra halvåret. Marginalerna krympte på grund av tidsfördröjningen innan de högre kopparpriserna kunde överföras till kunderna.
  I övriga regioner ökade försäljningen under hela året, särskilt i Mellanöstern/Afrika tack vare ett starkt momentum på de libanesiska och turkiska marknaderna.

  Den negativa trenden för LAN-kablar och LAN-system som började under andra halvåret 2016 kvarstod. Den organiska tillväxten för året var negativ och blev -6,9 %, även om den planade ut under andra halvåret när omsättningen minskade 1,3 %. Regionerna Europa, Asien-Stillahavsområdet, Sydamerika och Mellanöstern/Afrika redovisade alla en återgång till tillväxt under andra halvåret.
  I Kina installerade koncernen ett monteringsband för optofiber och optofiberkontakter för att möta den lokal efterfrågan.
  Totalt minskade efterfrågan i Nordamerika där koncernen har cirka 50 % av marknaden. I USA urholkades marginalerna av den volymbaserade prisåtstramningen.
  Totalt uppgick rörelsemarginalen till 53 miljoner euro, motsvarande 4,7 % av omsättningen i fasta kopparpriser, jämfört med 78 miljoner euro under 2016.
  Övrig verksamhet
  Den externa försäljningen av koppartråd uppgick till 828 miljoner euro i löpande metallpriser och 290 miljoner euro i fasta metallpriser, vilket motsvarade en negativ organisk tillväxt på 0,5 %.
  Rörelsemarginalen för segmentet uppgick till 7 miljoner euro jämfört med en negativ marginal på 17 miljoner euro 2016. Det motsvarar försäljningsvinsten för koppartråd minus centrala kostnader som inte kan fördelas på andra affärsområden, samt återförd provision.

 

III - Analys av nettoresultat och övriga poster i resultaträkningen

(miljoner euro) 2016 2017
Rörelsemarginal 242 272
Påverkan varulager (6) 64
Omstruktureringskostnader (33) (37)
Övriga rörelseintäkter och -kostnader (22) (19)
varav nedskrivningar (8) (8)
varav övriga rörelseintäkter och kostnader (14) (11)
Andel i koncernbolags nettoresultat 4 2
Rörelseresultat 185 281
Finansiella kostnader (88) (62)
Skatt (37) (91)
Nettoresultat 61 125

 

Koncernens rörelseresultat uppgick till 281 miljoner euro 2017, jämfört med 185 miljoner euro 2016. De främsta förändringarna var följande:

 • Påverkan varulager var positiv och uppgick till 64 miljoner euro 2017 jämfört med en negativ påverkan med 6 miljoner euro året innan, en avspegling av stigande kopparpriser mellan november 2016 och utgången av 2017.
 • Omstruktureringskostnaderna uppgick till 37 miljoner euro 2017 jämfört med 33 miljoner euro 2016. Detta motsvarar kostaderna för fabriksnedläggningarna i Belgien (industrikablage) och Brasilien samt kostnader som uppkommit enligt befintliga planer för vilka avsättningar inte har kunnat göras.
 • Precis som under 2016 avsåg nedskrivningen på 8 miljoner euro under året immateriella tillgångar i Asien-Stillahavsområdet.
 • Övriga rörelseintäkter och kostnader utgjordes av en nettokostnad uppgående till 19 miljoner euro jämfört med 22 miljoner euro under 2016. Kostnaden innefattade 6 miljoner euro i provision som reserverats i samband med antitrustutredningar och 6 miljoner euro i avgifter relaterade till förvärvsprojekt.

Koncernen redovisade finansiella kostnader uppgående till 62 miljoner euro jämfört med 88 miljoner euro föregående år. Denna minskning kan främst hänföras till koncernens lägre räntekostnader (vilka minskade med 8 miljoner euro) och valutakursvinster uppgående till 3 miljoner euro jämfört med en förlust på 7 miljoner euro under 2016.

 

Skattekostnaden för 2017 uppgick till 91 miljoner euro, jämfört med 37 miljoner euro 2016. Ökningen berodde främst på ökade intäkter uppgående till 122 miljoner euro från ordinarie verksamhet före skatt och negativ inverkan på redovisade uppskjutna skattefordringar uppgående till cirka 15 miljoner som berodde på skattereformer i USA och Belgien.

 

Nettoresultatet uppgick till 125 miljoner euro, en ökning med 64 miljoner euro jämfört med 61 miljoner euro 2016. På bolagsstämman kommer styrelsen att föreslå en utdelning på 0,7 euro per aktie 2017.


Nettoskulden uppgick till 332 miljoner euro den 31 december 2017 jämfört med 211 miljoner ett år tidigare. Ökningen beror främst på:

 • Operativt kassaflöde på 277 miljoner euro, upp 53 miljoner euro jämfört med 2016.
 • Kassautflöden hänförliga till omstruktureringsplaner uppgående till 63 miljoner euro jämfört med 86 miljoner euro 2016.
 • Utbetalning för investeringar, efter avdrag för avyttringar, uppgående till 161 miljoner euro, upp 26 miljoner euro jämfört med 2016.
 • En ökning av rörelsekapitalbehovet för koncernens kabelverksamhet uppgående till 111 miljoner euro. Ökningen berodde på mindre fördelaktiga kassaflödesmönster jämfört med 2016 och på affärsutvecklingen under fjärde kvartalet 2017. Behovet av rörelsekapital för den projektbaserade verksamheten var oförändrat jämfört med 2016, trots den snabba affärsutvecklingen förra året.
 • Utbetald utdelning uppgående till 23 miljoner euro, återköp av aktier för 11 miljoner euro och förvärv för 22 miljoner euro.
 • Skuldsättningsgraden (EBITDA/nettoskuld) uppgick till 0,9 jämfört med 0,8 vid utgången av 2016.

 

 

IV – Koncernens vision ”Paced for Growth” sätts i verket


Den strategiska femårsplanen, Paced for Growth, för 2018-2022, som presenterades den 31 december 2017, banar vägen för fem år av hållbar och lönsam tillväxt. Koncernens målsättning är att ha ökat intäkterna från nuvarande verksamhet med 25 % per 2022, vilket kommer att lyfta omsättningen från 4,8 till cirka 6 miljarder euro, öka EITDA med 50 % från cirka 600 miljoner euro och leverera en avkastning på sysselsatt kapital på över 15 %.
Verksamheten har omstrukturerats till fyra nya segment, vart och ett med sin egen strategi och med fastställda incitament för tillväxt (proformaförsäljning och rörelsemarginal baserat på den nya strukturen presenteras i bilagan).

 • Segmentet Building & Territories omfattar den nuvarande försäljningen av kablar till byggmarknaden (distributörer) och kraftoperatörer (distribution). För detta segment finns moderata tillväxtmöjligheter på mogna marknader. Men framtida utmaningar som smarta städer, energiomställning och e-mobilitet skapar också nya möjligheter. Kombinerade med strikt en kostnadspolicy tror koncernen att dessa möjligheter kommer att ge lönsam tillväxt.
 • I segmentet High Voltage & Projects har koncernen för avsikt att fortsätta använda sig av sin konkurrensfördel. Energiomställningen i Europa, Nordamerika och Asien-Stillahavsområdet kommer att främja tillväxt, i synnerhet genom koncernens starka utveckling inom havsbaserade vindpark- och ledningsprojekt. Tidigare och framtida investeringar i produktions- och installationskapacitet och FoU gör att koncernen kommer kunna hålla jämna steg med den mycket lovande tillväxtprognosen.
 • I segmentet Telecom & Data avser koncernen att fördubbla sin marknadsnärvaro med ett unikt erbjudande om punkt-till-punkt-anslutning (kabelsystem för telekominfrastruktur och data) som svarar mot den exponentiella ökningen i efterfrågan på bandbredd.
 • I segmentet Industry & Solutions, slutligen, driver den globala mobiliteten, energirevolutionen och Industri 4.0 tillväxt. Koncernen kommer att fokusera på att utöka sina positioner på marknader där konkurrensfördelen är störst. Flyg, järnväg, produktion av förnybar el, automatisering och Olja och Gas uppströms är bara några exempel på koncernens produktkategorier med högt mervärde.

Hur väl planen lyckas generera tillväxt beror på koncernens innovationsförmåga bortom kablar, koncernens digitala omvandling för att främja omsättningstillväxt och den fortgående satsningen på att sänka kostnaderna och öka produktiviteten (genom effektivare medelsförvaltning och optimerade produktionsprocesser). Mycket uppmärksamhet kommer att ägnas åt fördelning av kapital (förvärv) och kompetens (rekrytering), och åt koncernens engagemang i samhällsutvecklingen (CSR).
Nexans starka CRS-engagemang som har en central plats i koncernens strategiska plan ”Paces for Growth” beskrivs i ”Transitions”, koncernens första integrerade rapport, som publiceras idag.

 

 V – Nexans aktieprogram för medarbetarna

Under första halvåret 2018 har Nexans för avsikt att lansera ett aktieprogram för medarbetarna som innefattar emission av maximalt 400 000 nya aktier reserverade för medarbetare och 100 000 nya aktier reserverade för banken som strukturerat erbjudandet, enligt 20:e och 21:a beslutet på bolagsstämman den 11 maj 2017. Detta blir det åttonde internationella aktieprogrammet för medarbetarna som koncernen lanserar. Aktieprogrammet kommer att ha en ”lånefinansierad” struktur, som ger medarbetarna en kapitalgaranti. Aktierna kommer att offereras till en teckningskurs som inkluderar 20 % rabatt på benchmarkpriset.

Aktieemissionen är avspegling av Nexans avsikt att göra sina medarbetare världen över delaktiga i koncernens utveckling och framtida resultat. Medarbetarna kommer att få detaljerade villkor avseende detta (”Act 2018”) och det kommer även ett särskilt pressmeddelande. Aktieemissionen planeras till juli 2018.
 
Resultatet finns på Nexans webbplats www.nexans.com
Bilagorna inkluderar även omsättning och rörelsemarginal för 2017 enligt den nya segmenteringen som tillämpas från och med 2018, samt en presentation av tillämpningen av den nya standarden IFRS 15 2018.

 

Finansiell kalender
Den 3 maj, 2018:  Finansiell information för första kvartalet 2018
Den 17 maj, 2018:  Bolagsstämma
Den 26 juli, 2018: Resultat första halvåret 2018
 OBS: Eventuella diskrepanser beror på avrundning


Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden som inbegriper diverse förväntade och oväntade risker och osäkerheter som kan ha betydande inverkan på bolagets framtida resultat.
Läsare är välkomna att logga in på koncernens webbplats där de kan granska och ladda ner presentation av resultatet för 2017 för analytiker samt årsredovisningen för 2017 och de redovisningshandlingar som registrerats hos SEC, vilka inkluderar en beskrivning av koncernens riskfaktorer - i synnerhet de som rör antitrustutredningen som inleddes 2009 – samt en översikt över koncernens prognos för 2018-2022 och relaterade osäkerheter.
 
Koncernens prognos för 2018 och efterföljande år är beroende av flera betydande osäkerheter:

 • Inverkan från fluktuationer i olje- och gaspriser på olje- & gaskundernas investeringar i prospektering-produktion.
 • Inverkan från det politiska och ekonomiska läget i Sydamerika, vilket påverkar byggmarknaden och större infrastrukturprojekt i regionen och även skapar instabila valutakurser och ökad risk för utebliven betalning från kunder.
 • Den politiska krisen mellan Qatar och övriga medlemmar i Gulfstaternas samarbetsråd, den politiska instabiliten i Libyen och Elfenbenkusten och de geopolitiska spänningarna i Libanon, Persiska viken och på Koreahalvön.
 • Bärkraften i den höga tillväxten i datacenter-, förnybar energi- och krafttransmissionssegmenten.
 • Den ekonomiska och politiska situationen i USA och Europa med stora potentiella förändringar i USA:s handelspolitik på ena sidan Atlanten och de tänkbara konsekvenserna av Brexit och den Katalanska krisen på den andra.
 • Inverkan från valutakursförändringar vid omräkning av årsbokslut från koncernens dotterbolag utanför eurozonen.
 • Inneboende risker relaterade till utförandet av större turkiska projekt för sjökablar som kommer att intensifieras de kommande åren eftersom denna verksamhet blir alltmer koncentrerad och centrerad till ett litet antal storskaliga projekt (Beatrice, Nordlink, NSL, East Anglia One och DolWin6, som blir vårt första kontrakt för leverans och installation av plastisolerade HVDC-kablar),
 • Risken att vissa program som syftar till att förbättra koncernens konkurrenskraft, vissa FoU- och innovationsprogram, och vissa affärsutvecklingsplaner riktade mot nya marknader blir försenade eller inte helt infriar målsättningarna.
 • Inneboende risker förknippade med större investeringsprojekt, i synnerhet risken att slutförandet försenas. Dessa risker rör särskilt byggandet av ett nytt kabelläggningsfartyg och utvidgningen av Goose Creek-anläggningen i Nordamerika för att öka produktion av sjökabel, två projekt som kommer att vara avgörande för att koncernen ska infria sina målsättningar för 2021-2022.

 

 1/Organic growth is defined as the difference between (i) standard sales for the current period of the current year (year Y) calculated at constant non-ferrous metal prices, and (ii) standard sales for the same period of the previous year (year Y-1), calculated at constant non-ferrous metal prices and applying the exchange rates prevailing in year Y and based on the year Y scope of consolidation.

 2/ The 2017 sales figure used for like-for-like comparisons corresponds to sales at constant non-ferrous metal prices adjusted for the effects of exchange rates and changes in the scope of consolidation. Exchange rates and changes in the scope of consolidation negatively impacted sales at constant non-ferrous metal prices by 26 million euros and 57 million euros respectively.

 3/ Consolidated EBITDA is defined as operating margin before depreciation and amortization.

4/ To neutralize the effect of fluctuations in non-ferrous metal prices and therefore measure the underlying sales trend, Nexans also calculates its sales using a constant price for copper and aluminum.

 

Länkar:

Kontakt:

Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com
Paul Floren Corporate Communication
Tel +33 1 78 15 04 78
paul.floren@nexans.com
Marième Diop Financial Communication
Tel +33 1 78 15 05 40
marieme.diop@nexans.com
Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt. Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Nexans är en aktiv medlem i Europacable, den europeiska organisationen för ledar- och kabeltillverkare, och har undertecknat Europacable Industry Charter. Denna deklaration uttrycker medlemmarnas åtagande att följa principerna och målsättningarna att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar. Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2016 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 5,8 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A. För mer information, besök www.nexans.se.

www.nexans.com