Pressmeddelande från Nexans

Paris La Défense, 18 juni 2018 – Mot bakgrund av den kraftigt försämrade prognosen för högspänningsprojekt under andra halvåret 2018 räknar koncernen i dagsläget med en stabil försäljningsnivå och en konsoliderad EBITDA[1] som kan nå 350 miljoner euro för helåret 2018, vilket ska jämföras med 411 miljoner euro under 2017.

 

  • Flera projekt för havsförläggning av högspänningsledningar i Nexans orderbok, som var planerade att starta under 2018, har senarelagts. Pågående arbeten med större projekt fortskrider enligt plan och utsikterna är fortsatt goda.För landbaserade högspänningsprojekt tyder den svaga orderingången under första halvåret 2018 på en lägre nivå än planerat under andra halvåret, detta i ljuset av den starka utvecklingen 2017 som hade draghjälp av den framgångsrika försäljningen av havsförlagda ledningar.
  •  Verksamheten för högspänningsprojekt ådrog sig dessutom en extraordinär kostnad på cirka tio miljoner euro, huvudsakligen på grund av ett ogynnsamt domstolsbeslut.
  • Mot denna bakgrund har prognosen för helåret 2018 vad gäller projektverksamheten sänkts, med en organisk försäljningsminskning på cirka 160 miljoner euro och en EBITDA-minskning för denna verksamhet på 50 miljoner euro jämfört med 2017.

 
Koncernen har redan vidtagit åtgärder för att motverka den negativa effekten av denna försäljningsminskning.
Dessutom väntas koncernens EBITDA per den 30 juni hamna på en låg nivå till följd av volymnedgången för högspänningsprojekt, de negativa effekterna av tillämpningen av IFRS 15-principerna på projektverksamheter som vi tidigare informerat om, samt råvaruprisinflationens negativa inverkan.
Koncernen räknar därför med en viss försäljningsminskning för första halvåret 2018 och en EBITDA på närmare 150 miljoner euro jämfört med 211 miljoner euro samma period förra året.
 
Nexans har beslutat att inleda ett aktieåterköpsprogram med upp till högst 500 000 aktier.
Syftet med detta program är dels att makulera 400 000 aktier för att minska utspädningseffekten av kapitalökningen som blir resultatet av 2018 års internationella aktieprogram för medarbetarna, ”Act 2018”, dels att använda upp till högst 100 000 aktier i andra aktierelaterade ersättningsprogram för medarbetare.
Detta program genomförs enligt ett bemyndigande från bolagsstämman (beslut nr. 18) som hölls den 17 maj 2018. Nexans kommer att utse en leverantör av investeringstjänster för genomförandet.
 
 
 
Ekonomisk rapportering
26 juli 2018:             Finansiell information för första halvåret 2018
8 november 2018:    Finansiell information för tredje kvartalet 2018
 
________________________________________
[1] EBITDA: rörelsemarginal före av- och nedskrivningar

Kontakt:

Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com
Paul Floren Corporate Communication
Tel +33 1 78 15 04 78
paul.floren@nexans.com
Marième Diop Financial Communication
Tel +33 1 78 15 05 40
marieme.diop@nexans.com
Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt. Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Nexans är en aktiv medlem i Europacable, den europeiska organisationen för ledar- och kabeltillverkare, och har undertecknat Europacable Industry Charter. Denna deklaration uttrycker medlemmarnas åtagande att följa principerna och målsättningarna att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar. Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2016 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 5,8 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A. För mer information, besök www.nexans.se.

www.nexans.com