Preliminärt resultat 2004

Solitt resultat med en positiv utveckling

  • Preliminär överenskommelse att fortsätta överföra kontrollen av spoltrådsverksamheten i Europa och Kinas
  • Uppskattad inverkan vid övergången till IFRS-standarderna

Paris den 3 februari 2005 - Under ledning av Gérard Hauser sammanträdde Nexans styrelse den 2 februari 2005 och gick igenom det preliminära resultatet för 2004.

  • Försäljningen 2004 uppgick till 4,9 miljarder euro. 
  • Försäljningen vid fasta metallpriser blev 4 159 miljoner euro, jämfört med 3 859 miljoner euro 2003 (vid fasta valutakruser), en ökning med 7,8 % (+ 6,6 % vid konstanta parameterar).
  • Den operativa vinsten blev 135 miljoner euro, en ökning med 48 % jämfört med 2003.  Den operativa marginalen var 3,3 % jämfört med 2,3 % föregående år.
  • Alla koncernens affärsområden och geografiska områden har del i ökningen.
  • Skulderna ökade från 23 miljoner 2003 till 188 miljoner euro per den 31 december 2004, dels beroende på den kraftiga prisökningen på koppar (+ 37 % på ett år), dels på förvärv som gjorts under året.
  • Nettovinsten blev 57 miljoner euro, jämfört med 1 miljon euro 2003 och nettoresultatet per aktie nådde 2,38 euro jämfört med 0,06 euro 2003. Exklusive extraordinära kostnader blev nettoresultatet för året 36 miljoner euro.
  • Styrelsens förslag till bolagsstämman blir en utdelning på 0,50 euro per aktie, mer än dubbelt så mycket som betaldes ut 2003 (0,20 euro.

Till följd av det beslut som fattades i USA under början av året och i linje med den planerade avyttringen av spoltrådssektorn som tillkännagavs tidigt under året, offentliggjorde Nexans undertecknandet av ett icke bindande Memorandum of Understanding (MOU) med Superior Essex gällande ett joint-venture för att slå samman Nexans europeiska spoltråds- och lackverksamhet med Superior Essexs UK spoltrådsverksamhet. Den sammanslagna enheten kommer att majoritetsägas och kontrolleras av Essex, medan Nexans behåller ett betydelsefullt minoritetsintresse.

Förutom MOU pågår förhandlingar med Superior Essex för köp av Nexans 80 %-iga andel i Nexans Tianjin, en kinesisk spoltråds-joint-venture.
 
I en kommentar till det preliminära resultatet sa Nexans koncernchef och styrelseordförande Gérard Hauser:

"Under 2004 skördade Nexans frukterna av sin målmedvetna styrning under de senaste tre årens omstruktureringar för att omorientera produktutbudet och utveckla tillväxtmarknaderna. En försäljningsökning på alla affärsområden och på alla geografiska områden där koncernen verkar följdes av en tillfredsställande ökning av lönsamheten. Under förutsättning att utgifter på råmaterial och energi stabiliseras är Nexans övertygat om att kunna genomföra sin strategiska målsättning att skapa uthållig lönsamhet och att utveckla identifierade tillväxtområden för att ytterligare öka koncernens attraktivitet. Det positiva resultatet för 2004 betyder att vi kan förvänta en tillväxt under 2005 med mellan 3 och 4 % vid fasta växelkurser och metallpriser samt en ytterligare förbättring av marginalerna. 
Dessa framsteg utgör första steget mot våra medellångsiktiga mål: en försäljning 2007på 4,7 till 4,8 miljarder euro, med en operativ marginal på 5 % och en avkastning på arbetande kapital på 9,5 %. En förutsättning för detta är naturligtvis en stabil världsekonomi."

Länkar:

Kontakt:

Karin Johansson Kommunikationsavdelningen
Tel 0325 - 801 66
karin.johansson@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.