2005 års resultat

Energi tyngsta drivkraften bakom koncernens framgångar 2005

• Försäljning: 4 263 miljoner euro (+5,2 %)
• Operativ marginal: 186 miljoner euro (+40 %)
• Fördubbling av den föreslagna utdelningen till 1 euro
• Försäljning av distributionsverksamheten i Schweiz för 206 miljoner euro, per den 1 februari 2006
• Reviderad framtidsutsikt för 2007

Paris den 2 februari 2006 – Under ledning av Gérard Hauser sammanträdde Nexans styrelse den 1 februari 2006 och gick igenom resultatet för 2005.

-  Försäljningen 2005 uppgick till 5 449 miljoner euro.
Försäljningen i fasta metallpriser blev 4 263 miljoner euro, jämfört med 4 080 miljoner euro 2004, en ökning med 4,5 %.

- Den operativa vinsten blev 186 miljoner euro, en ökning med 40 % jämfört med 2004.  Den operativa marginalen var 4,4 %, mer än en procent högre än 2004 (3,3 %).

- Nettovinsten uppgick till 108 miljoner euro, inklusive den reavinst som uppkom vid försäljningen av distributionsverksamheten i Norge (33 miljoner euro) och en positiv effekt innan skatt på grund av ändrade redovisningsregler (IAS 32 och 39) på 33 miljoner euro. Nettovinsten påverkades också av extraordinära kostnader med -45 miljoner euro.
Nettoresultatet per aktie (efter utspädning) blev 4,46 euro jämfört med 2,55 euro 2004.

- Skulderna, efter den nya IAS-standarden 39 ökade med 79 miljoner euro till 374 miljoner euro per den 31 december 2005. Ökningen beror på tillväxten, den fortsatta prisökningen på koppar (+51 % på ett år) och inkluderar ersättningen från försäljning av verksamheter (78 miljoner euro).

Med anledning av det starka resultatet kommer styrelsen att föreslå bolagsstämman en utdelning på 1 euro per aktie, dubbelt så mycket som betalades ut 2005 (0,50 euro).

Fortsatt fokusering på kärnverksamheten och tillväxtländerna 

Koncernen fortsätter att utveckla sina produkter med mervärden och fokusera på geografiska områden med goda tillväxtmöjligheter.

Därutöver har Nexans meddelat att man per den 1 februari 2006 säljer sin distributionsverksamhet i Schweiz, (Electro-Matériel SA) till Rexel för 206 miljoner euro. Företaget sålde 2005 för 189 miljoner euro. Reavinsten från försäljningen (omkring 150 miljoner euro) kommer att bokföras under första halvåret 2006.

Nexans har också tillkännagett att man tecknat ett joint venture-avtal i Vietnam. Nexans kommer att kontrollera 60 % och den vietnamesiska partnern kommer att äga 40 %, och bidrar med sin kabelverksamhet (omkring 10 miljoner euro i försäljning) inom elnät, installations- och industrikablar. Uppgörelsen skall godkännas av de vietnamesiska myndigheterna.

Dessutom har Nexans slutfört förvärvet av det schweiziska Confecta AG Group, en av de stora specialisterna på avancerade kablage för järnvägsindustrin. Confecta Group, med bas i Schweiz, har omkring 180 anställda och säljer för omkring 22 miljoner euro. Bolaget har även verksamhet i Frankrike och Tyskland.

"På väg att nå våra mål 2007"

I en kommentar till 2005 års resultat sa Nexans koncernchef och styrelseordförande Gérard Hauser: "Trots fortsatt ökning av råmaterialpriserna är Nexans resultat i synnerligen uppmuntrande. Utöver vinsten från omstruktureringen och uppsvinget på energimarknaden där koncernen har en stark närvaro, är resultatet en följd av vår målmedvetna strategi att utveckla tillväxtmarknaderna och omorientera vårt produktutbud.
Resultatet gör det möjligt för oss att genomföra vår investeringsplan på 300 miljoner euro de kommande två åren för att stötta utvecklingen av våra marknader och öka takten på omstruktureringsprocessen. Av den anledningen har vi höjt vårt mål för den operativa marginalen på försäljningen 2007 till mellan 5,2 % och 5,5 %.
Vi förväntar oss därför en tillväxt under 2006 på cirka 4 %, en fortsatt förbättring av den operativa vinsten och en nettoskuld i slutet av 2006 på omkring 230 miljoner euro baserat på kopparpriserna i slutet av 2005.”

En förutsättning för detta är att det världsekonomiska läget under 2005, särskilt i tillväxtländerna och inom oljeindustrin, är detsamma 2006 och 2007.

Länkar:

Kontakt:

Karin Johansson Kommunikationsavdelningen
Tel 0325 - 801 66
karin.johansson@nexans.com
Harry Söderlund Ekonomichef
Tel 0325 - 801 14
Fax 0325 - 803 26
harry.soderlund@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.