Resultat första kvartalet 2006

Tillväxt på dryga 7 %

2006-04-26 – Nexans tillkännager en försäljning första kvartalet 2006 på 1 659 miljoner euro (med rådande metallpriser).

Med fasta metallpriser uppgår försäljningen till 1 095 miljoner euro, som med fasta växelkurser ger:

+ 11,5 % jämfört med första kvartalet 2005 med nuvarande koncernstruktur.
+ 16,3 % i samma koncernstruktur
+ 7,3 % i samma koncernstruktur och antal arbetsdagar

Den ökade försäljningen har medfört en ökad vinst helt i linje med koncernens mål för 2006 och 2007.

Det allmänna ekonomiska klimatet kännetecknas emellertid av höga metallpriser. Kopparpriset har sedan den 1 januari 2006 stigit med mer än 2 200 euro per ton, dvs över 57 %. Denna ökning, som till största del belastar slutkunderna, har haft en positiv effekt på nettovinsten (enligt IAS redovisning av koppar och aluminium). Ökade metallpriser kommer att medföra att koncernens nettoskuld i slutet av 2006 beräknas uppgå till närmare 450 miljoner euro, förutsatt att annat är lika. 

Nexans har därför redan inlett förhandlingar med kunderna att förkorta kredittiderna särskilt för blanktrådsprodukter. Nexans fortsätter också inriktningen enligt den strategiska planen avseende positioneringen av de kopparintensiva verksamheterna.  Med anledning av det snabbt stigande priset på Nexansaktien har styrelsen den 29 mars beslutat att, utöver annulleringen av 2 221 199 aktier, ha ett möte med innehavarna av OCEANE-obligationerna med avsikt att föreslå en ändring i villkoren för förtida inlösen. Om denna ändrig godkänns kommer Nexans skuld att minska med 117 miljoner euro. Genom dessa åtgärder är Nexans övertygade om att metallprisernas ogynnsamma inverkan på koncernens skuldsättning kan begränsas.

Länkar:

Kontakt:

Karin Johansson Kommunikationsavdelningen
Tel 0325 - 801 66
karin.johansson@nexans.com
Harry Söderlund Ekonomichef
Tel 0325 - 801 14
Fax 0325 - 803 26
harry.soderlund@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.