Hög tillväxt i halvårsresultatet 2006 och snabbare utveckling än planerat

Nexans stärker sin ledarställning på högspänningsmarknaden genom ett joint venture i Japan.

• Försäljning + 12 % (organisk tillväxt)
• Rörelseresultat + 48 %
• God kontroll på arbetande kapitalet
• Det goda halvårsresultatet i linje med målen för 2006

2006-07-25 – Under styrelseordförande Gérard Hausers ledning sammanträdde Nexans styrelse den 24 juli 2006 för att gå igenom resultatet för första halvåret 2006.

  • Första halvårets försäljning nådde 3 686 miljoner euro.
    Räknat i fasta metallpriser blev försäljningen 2 273 miljoner euro, jämfört med 2 003 miljoner euro första halvåret 2005. I fasta växelkurser och jämförbart antal arbetade dagar, ökade försäljningen med 12 %.
  • Rörelseresultatet blev 108 miljoner euro, jämfört med 73 miljoner euro första halvåret 2005, en uppgång med 48 %. Rörelsemarginalen har alltså ökat från 3,5 till 4,8 % på ett år.  Koncernen befäste sin position inom marknaderna infrastruktur och installation.
  • Nettovinsten för första halvåret blev 211 miljoner euro, jämfört med 16 miljoner euro per den 30 juni 2005. Resultatförbättringen beror på ökat rörelseresultat, realisationsvinst vid avyttringen av distributionsverksamheten i Schweiz (148 miljoner euro), kostnader i samband med struktureringsprogrammet (36 miljoner euro) samt en positiv effekt före skatt på grund av ändrade redovisningsregler IAS 32 och 39 rörande finansiella instrument för icke-metalliska råvaror (49 miljoner euro).  Det sistnämnda kommer att resultera i en motsvarande kostnadspost, i fasta metallpriser, under andra halvåret 2006.
  • Koncernens nettoskuld uppgick till totalt 431 miljoner euro per den 30 juni 2006, jämfört med 374 miljoner euro den 31 december 2005. Ökningen får anses måttlig med tanke på att kopparpriset stigit med mer än 56 % sedan början av året.

För att förbättra skuldsituationen har koncernen vidtagit följande åtgärder:

  • Förstärkning av balansräkningen genom avyttringen i februari av den schweiziska distributionsverksamheten för 206 miljoner euro samt en kapitalökning på 117 miljoner euro genom konvertering av 2004 år OCEANE obligationer.
  • Förlängning av skuldtiden genom emission av ytterligare OCEANE obligationer i juli, motsvarande 280 miljoner euro och med löptid till 1 januari 2013.

Dessa åtgärder har förstärkts med en nyligen lanserad plan för att komma tillrätta med den negativa inverkan av de stigande metallpriserna. Planen består av tre delar: minskning av den kopparintensiva verksamheten, gradvis förändring av stora kunders betalningsvillkor samt förhandling om leverantörers kredittider. Genom dessa åtgärder och med fasta metallpriser förväntas koncernens nettoskuld i slutet av 2006 inte överstiga 350 miljoner euro.

Extern ökningstransaktion (Japan)
Nexans tillkännager i dag att man tecknat avtal med Viscas, ett japanskt företag som är en av världens största inom marknaden för högspänningskabel. Överenskommelsen innebär bildandet av ett joint venture som skall producera sjökablar i högspänningsklassen. Nexans, som kommer att äga 66 % i den nya verksamheten, kommer därmed att öka sin försäljningspotential av högspänningskabel på den snabbt växande marknaden för sjökablar med en tredjedel under de kommande fyra åren.
 
”Når målen före tidschemat
I en kommentar till första halvårets resultat sa Nexans koncernchef och styrelseordförande Gérard Hauser: ”Trots den tuffa ökningen av råmaterialpriser är Nexans resultat för första halvan av 2006 bra. Detta bekräftar vår strategi där målet är att öka vår närvaro i geografiska områden med tillväxtpotential och att utveckla produkter med högt förädlingsvärde.  Det fortsatta arbetet med vår omstrukturering och en aktiv styrning av vårt arbetande kapital har tillsamman med de finansiella åtgärderna för att stärka balansräkningen bidragit till resultatet. Tillväxten på energimarknaden, som är bakgrunden till vårt joint venture i Japan, gör att vi kan känna tillförsikt inför Nexans resultat för 2006 och vi kan förvänta oss en försäljningsökning på runt 10 % för helåret, med en operativ marginal på 5 % eller mer. Halvvägs genom vår 3-åriga strategiska plan (2005 – 2007) visar vårt resultat att vi ligger före tidsschemat.”

Framtidsutsikterna bygger på att det världsekonomiska läget förblir stabilt och att kriserna i Mellanöstern och särskilt i Libanon inte kommer att inverka på Nexans verksamhet.

Länkar:

Kontakt:

Karin Johansson Kommunikationsavdelningen
Tel 0325 - 801 66
karin.johansson@nexans.com
Harry Söderlund Ekonomichef
Tel 0325 - 801 14
Fax 0325 - 803 26
harry.soderlund@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.