Vår service

Vi hjälper er

Prov före idrifttagning

Mantelprovning är ett vedertaget prov före idrifttagning där yttermantelns isolationsförmåga mot jord kon­trolleras och säkerställer att kabeln inte skadats vid förläggning eller transport. Även allvarligare skador, som påverkar kabeln isolersystem, fångas oftast upp vid provet. Det visar också om skarvar och andra tillbehör blivit täta.

Vid eventuella mantelfel lokaliseras och repareras skadan direkt, förutsatt att det finns grävhjälp tillgänglig.

Jordförbindelsekontroll innebär kontroll av en sektions förmåga att hantera felströmmar. Både i kabelskärm eller via jordlina och andra yttre jordförbindningar. Provet skall alltid utföras efter nyförläggning eller om ingrepp i sektionen gjorts.

Vid nyförläggning är det främst en mätning för kontroll av den längsgående jordlinans kon­dition, men om äldre kablar ingår i sektionen är det även en metod som kontrollerar kabelskärmens status.

Provet kallas även Ymer-, skärm-, förbindelse- eller retur­strömsmätning.

Isolationsprovning med VLF (Very Low Frequenzy) är ett hållprov med lågfrekvent växelspänning för mellan- och högspänningsanläggningar. Metoden är icke förstörande vid god isolation. Däremot kan försvagad isolering eller fel uppkomna vid montage av skarv/avslut brytas ner under provtiden. Sektio­nen kan då haverera vid provningen, under kontrollerade former, och inte vid drift med oplanera­de strömavbrott och risk att påverka annan utrustning som följd. Provet utförs med högre spänning än driftspänning, upp till 3 gånger högre. Det ersätter helt ”meggning” med likspänning.

Provet kan utökas med PD-mätning där ev. glimningar, främst till följd av bristande montage av tillbehör, detekteras.

Tillståndskontroll av äldre kablar

Tangens Delta-mätning används för att kontrollera förekomsten av vattenträd (treeing) i PEX-isolerad kabel. Treeing är försvagningar i isoleringen som förr eller senare leder till PD och därefter haveri. Med en Tangens Delta-mätning kan man bedöma isoleringens status och identifiera ev. svagheter redan innan de påverkar nätet. Mätningen utförs på spänningslös kabel där VLF-spänning används upp till dubbel driftspänning.

 

Fukt under yttermanteln är vanligt förekommande på äldre kablar vilket kan orsaka försvagningar eller till och med avbrott i kabelskärmen till följd av korrosion. Detta påverkar kabelns förmåga att hantera jordfelströmmar eller möjligheten att utföra en effektiv isolationsprovning. Problemet upptäcks ofta vid jordförbindelsekontrollen som görs efter ändringar i kabelnätet, men det finns andra tillfällen där försämrad skärmförbindelse kan misstänkas.

Genom en skärmresistansmätning kan ledningsförmågan vid olika spänningsnivåer kontrolleras och skicket bedömas.

Kablar att fokusera på:

  • Kablar som havererat utan yttre påverkan eller annan ”naturlig” orsak.
  • Kablar med yttre ledande skikt av grafit och ledande band. Vanliga på 70-talet.
  • Kabelsektioner som hamnar utanför godkända värden vid jordförbindelsekontroll.
  • Kablar med PVC-mantel.
  • Kablar där mantelprovning inte genomförts.
  • Befintliga kabelsektioner man planerar att skarva mot nya.

Mätningarna resulterar i tre nivåer av åtgärdsförslag:

  • Mätresultat utan anmärkning - ingen åtgärd.
  • Mindre tecken på åldrande. Vidare utredning alt. nya kontroller om x antal år.
  • Kraftiga försvagningar. Ev. har till och med testet avbrutits i förväg som en försiktighetsåtgärd. Åtgärd krävs. Antingen akut eller på sikt av hela eller delar av sektionen.

 

Dokumentation på utförda provningar lämnas till beställaren.

Kabelfelsökning

Med stötgenerator, pulsekometer och annan felsökningsutrustning står Nexans väl rustade för de flesta typer av kabelfel i mark. Både i hög- och mellanspänningsnäten men också på lågspänningssidan där vi ofta letar kabelfel på t.ex. servis- och gatljuskablar.

Montage av kabeltillbehör

Montage av kabelavslut och leverans på trummor som anpassats efter kundens önskemål. Exempelvis med extra lång innerände för att nå upp i stolpe och används som shuntkabel vid servicearbete i luftledningsnätet eller kortare längder inom ställverksområden upp till 84 kV.

Vi erbjuder även installation av skarv och avslut upp till 84 kV på plats.

FAQ - Service Elnät:

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng