Personuppgiftspolicy

Nexans Sweden AB är öppna med vilka data vi samlar in och i vilket syfte. I vår policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte, hur länge vi sparar uppgifterna, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kontaktar oss.

Personuppgiftspolicy

1. ALLMÄNT
Nexans Sweden AB (”Nexans” eller ”Vi”) anser att integritet är en viktig fråga. Nexans är personuppgiftsansvarig och vill med denna personuppgiftspolicy beskriva vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte, hur länge vi sparar uppgifterna, dina rättigheter samt hur du kontaktar oss. Personuppgiftspolicyn omfattar personuppgifter som vi efterfrågar och som du tillhandahåller. Med personuppgifter avses all information som kan identifiera dig som person, såsom ditt namn, din adress, e-postadress eller kontaktuppgifter.

Denna personuppgiftspolicy gäller i alla sammanhang då du på något sätt är i kontakt med oss. Exempelvis: besöker vår webbplats, använder våra appar, kundmöten, mässor, event, säljbesök etc. Denna personuppgiftspolicy gäller även för information till tredje part.

I denna personuppgiftspolicy avser begreppet personuppgift information som kan härledas till en identifierbar fysisk person.


2. PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN
Vi samlar in följande personuppgifter: namn, företagsnamn, företagsadress, telefonnummer samt e-post. Detta samlas in direkt från dig i följande sammanhang:

 • Du besöker vår webbsida, våra konton på social medier, mejlar eller ringer oss avseende beställning av nyhetsbrev, broschyr, produktblad med mera. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på vår webbplats under punkt 9.
 • Mässbesök. Du lämnar kontaktuppgifter för att få material tillsänt efter mässan, deltar i tävling eller tecknar dig för kundmöte.
 • Du fyller i ett formulär på vår webbplats.
 • Event och utbildning. Du anmäler intresse att närvara vid något event eller utbildningstillfälle vi anordnar.
 • Svarar på enkäter eller deltar i undersökningar.
 • Kundmöte eller besöker något av våra kontor.
 • Du söker jobb hos Nexans. Utöver ovan nämnda uppgifter samlar vi då även in uppgifter om din arbetslivserfarenhet och utbildningsbakgrund.

3. INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter i samband med besök. I samband med kundbesök registreras namn, företag, företagsadress, telefonnummer, e-post samt även befattning. I affärssystemet och i kundregistret loggas även mejlkonversation, ev protokoll och noteringar i syfte att ge dig som kund en god service.
Vid besök hos något av våra kontor registrerar vi av säkerhetsskäl ditt namn och företagsnamn.

4. HUR VI ANVÄNDER INSAMLADE PERSONUPPGIFTER
Nexans använder personuppgifterna för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid tidpunkten för insamlingen.

 •  För registrering av digitalt nyhetsbrev.
 • För att fullgöra beställningar och skicka uppdateringar.
 • För att tillhandahålla korrekt och god kundservice.
 • För att kunna genomföra relevanta kundundersökningar och enkäter.
 • För att kunna skicka kundtidning, information om våra produkter, kampanjer och annan relevant företagsinformation till våra kundrelationer.
 • För att identifiera och anställa lämplig person(er) till lediga tjänster.

5. LEVERANTÖRER
Vi har kontakt med leverantörer i syfte att köpa en vara, tjänst eller support. Våra avtal med leverantörer innehåller fakturerings- och kontaktuppgifter och behandlas för att vi ska kunna uppfylla avtal eller baserat på en intresseavvägning.

6. FOTO OCH FILM FÖR EXTERN PUBLICERING
Nexans fotograferar och filmar vissa aktiviteter. Vid fotografering för publicering använder vi oss av samtyckesavtal som laglig grund. Det innebär att vi, före vi fotograferar dig, ber dig skriva under ett samtyckesavtal och informerar dig om hur bilden kan komma att användas. Genom att du tillåter att vi fotograferar dig och att vi informerar dig om syftet med användningen av fotot samtycker du till att vi använder ditt foto.

7. INFORMATIONSDELNING
Under vissa omständigheter kan direkta avtalspartners till Nexans, såsom outsourcade byråer/externa partners (t.ex. en evenemangsarrangör som agerar på uppdrag av Nexans eller något av dess anslutna företag) ha tillgång till begränsad information som krävs för att kontakta dig. Vi kommer alltid att säkerställa att Nexans avtalspartners tillhandahåller en likvärdig dataskyddsnivå genom personuppgiftsbiträdesavtal.

Utöver ovanstående kommer inga personuppgifter att delas med tredje part.
Vi säljer eller överför inte dina personuppgifter till andra företag eller individer, såvida vi inte har ditt samtycke. Vi kan dela sådan information under någon av följande uttömmande omständigheter:

• Vi har ditt uttryckliga samtycke.
• Vi tillhandahåller sådan information till betrodda företag eller personer endast i syfte att de ska behandla din begäran för vår räkning i enlighet med denna personuppgiftspolicy och lämpliga sekretess- och säkerhetsåtgärder.
• Vi drar slutsatsen att vi är skyldiga enligt lag.
• Vi kan lagra och behandla personuppgifter som samlats in på vår webbplats i alla länder där Nexans eller våra värdleverantörer har faciliteter. När tredjelandsöverföringar av dina personuppgifter bland dessa anläggningar genomförs, vidtar vi lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är tillräckligt skyddade. Vi kommer att säkerställa att minst ett av följande villkor är uppfyllt i förhållande till var och en av dessa överföringar:

 • Mottagande landet säkerställer en adekvat skyddsnivå.
 • ett avtal inklusive vissa standardavtalsklausuler utfärdade av Europeiska kommissionen - (EU) 2021/914 - har ingåtts mellan oss och mottagaren, utan några motstridiga ändringar eller tillägg, och om nödvändigt - med kompletterande säkerhetsåtgärder vidtagna.
 • Eller mottagaren har antagit bindande företagsregler för behandlingen som har godkänts av den berörda tillsynsmyndigheten och mottagaren av personuppgifterna i tredjelandet är bunden av dessa regler.

Genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan har du rätt att få en kopia av de skyddsåtgärder som används vid överföring av personuppgifter till ett tredjeland.

• Vi kan dela aggregerad information med andra som inte innehåller några personuppgifter.

8. INFORMATIONSSÄKERHET
Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst till eller obehörig ändring, obehörigt avslöjande eller förstörelse av data. Vi begränsar åtkomsten till dina personuppgifter till Nexansanställda som behöver veta den informationen för att tillgodose din begäran eller tillhandahålla våra tjänster.

9. SÅ BEHANDLAR VI DATAINSAMLING PÅ VÅR WEBBPLATS
Det krävs inga personuppgifter för att använda våra webbplatser och de flesta andra tjänster. För att vi ska kunna förse dig med produkter eller tjänster som kan vara av intresse, kan du på vissa delar av webbplatsen bli tillfrågad att tillhandahålla personuppgifter, såsom ditt förnamn, efternamn, e-postadress eller annan information som du frivilligt kan tillhandahålla oss: (t ex jobbtitel, roll/befattning, land, språk, företagstelefon, mobiltelefon, faxnummer, intresseområden, företagsnamn, företagstyp, företagets postadress, antal anställda). Besökare på webbplatsen kan välja att inte ange några personuppgifter.

Nexans kan samla in logginformation som din webbläsare gör tillgänglig när du besöker en webbplats. Denna logginformation innehåller din IP-adress, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för din förfrågan och en eller flera cookies som unikt kan identifiera din webbläsare. Vi använder denna information för att bättre förstå användarnas beteende och för att ytterligare förbättra vårt erbjudande. När vi behöver personuppgifter kommer vi att informera dig om vilken information vi samlar in och hur vi använder den. Vi hoppas att detta hjälper dig att fatta ett välgrundat beslut om att dela dina personliguppgifter med oss. Det är då upp till dig att avgöra om du vill lämna informationen eller inte.

Användning och utlämnande av personuppgifter
Personuppgifter tillgängliga för Nexans kommer att användas för den tekniska administrationen av vår webbplats, för att svara på dina direkta förfrågningar. De kan också användas för att ge dig ytterligare information om innehåll som visas online. Du´kommer att kunna avsluta prenumerationen på marknadsföringskommunikation när som helst. Alla e-postmeddelanden avseende marknadsföring kommer att innehålla avprenumerationslänkar, men du kan också när som helst begära detta genom att skicka e-post till kontakten till ccc.se@nexans.com

10. RÄTTSLIG GRUND, LAGRING OCH GALLRING
I och med att du lämnar uppgifter till Nexans ger du din tillåtelse till att Nexans registrerar och lagrar dina personuppgifter för det ändamål som är angivet. Uppfyllande eller ingående av avtal, intresseavvägning och samtycke är de legala grunderna som Nexans använder för behandling av personuppgifter. Du kan när som helst återkalla samtycket genom att kontakta oss. Kontaktuppgifter se punkt 13.
Nexans lagrar personuppgifter så länge du är kund eller intressent hos oss och så länge vi behöver uppgifterna för att fullgöra vårt ansvar till dig.
Ansökningar och tillhörande handlingar i samband med rekrytering lagras inte längre än vad som är nödvändigt, max 2 år, varefter de anonymiseras.

11. OM COOKIES
Se vår Cookie Policy.

12. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBSIDOR
Se Rättsligt meddelande.

13. DINA RÄTTIGHETER OCH KONTAKTUPPGIFTER
I enlighet med artikel 4.7 i EU:s allmänna dataskyddsförordning är vi beredda att beakta alla förfrågningar från våra användare relaterade till deras utvidgade rättigheter enligt GDPR:

 • Rätt att bli bortglömd: du kan när som helst avsluta ditt NEXANS-konto, varpå vi permanent raderar ditt konto och all information som är associerad med det.
 • Rätt att göra invändningar: du kan invända mot att dina personuppgifter används i våra datavetenskapsprojekt genom att ändra integritetsinställningen på ditt konto.
 • Rätt till rättelse: Du kan när som helst komma åt och uppdatera dina Nexanskontoinställningar genom att korrigera eller komplettera din kontoinformation.
 • Du kan också när som helst kontakta Nexans via personuppgift.se@nexans.com för att få tillgång till, korrigera, ändra eller ta bort information som vi har om dig.
 • Rätt till dataportabilitet: Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format genom att kontakta Nexans via personuppgift.se@nexans.com
 • Rätt till tillgång: Ovan beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in och hur vi använder dem. Om du har specifika frågor om vissa personuppgifter kan du när som helst kontakta personuppgift.se@nexans.com för mer information.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten angående vår behandling av dina personuppgifter. Den personuppgiftsansvarige i enlighet med artikel 4.7 i EU:s allmänna dataskyddsförordning kan kontaktas via personuppgift.se@nexans.com eller på vår postadress – se nedan (att: Dataskyddsombudet).

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att när som helst kontakta oss.
Kontakt:
Nexans Sverige AB
514 81 GRIMSÅS
Tel 0325-80 000

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng