Alternativ lösning för kablar i utrymningsvägar

Alternativ lösning

Sedan 1 juli 2017 så gäller den nya lagen om CPR för kablar i hela Europa. Alla kablar som installeras i ett byggnadsverk skall vara provade och klassade enligt gällande föreskrifter.

I Sverige är Boverket föreskrivande myndighet för kablar i byggnader. Brandklasserna är valda utifrån erfarenheter av kablars inverkan under brand samt från ett behov att begränsa kostnadsökning för fastighetsbyggande.
Boverket har satt ett generellt krav på att kablar installerade i större byggnader skall uppfylla klassen Dca- s2,d2, men har ett strängare krav i utrymningsvägar. När det gäller utrymningsvägar har Boverket valt en högre klass än för övriga kablar i byggnaden. Detta för att öka säkerheten vid en eventuell brand och utrymning. Om kablarna utgör mer än 5% av takytan är kravet CPR-klassen Cca-s1,d1. Kablarna definieras som kablarnas hela mantelyta och gäller oavsett var i rummet kablarna är monterade.

 
Användning av Dca-s2,d2-kablar i utrymningsväg.
Boverket anger en möjlig lösning för att klara sig med CPR-klass Dca-s2,d2 i utrymningsvägar. Utrymningsvägen ska då förses med sprinkler, annars gäller det tuffare kravet. Vi inom kabelbranschen anser, att ta fram ett sortiment avsett bara för utrymningsvägar där sprinklers saknas, kraftigt skulle öka kostnaderna för byggnationer och försvårande för branschen. Vi har istället tittat på en annan lösning.

Analytisk dimensionering

En analytisk dimensionering kan alltid användas vid olika typer av installationer. Installatören skall då kunna påvisa att vald installationsmetod är lika säker och funktionell som kravet angivet av beställaren.
För att underlätta för er installatörer så har vår branschorganisation SELCABLE undersökt möjligheterna att som ett alternativ använda en kabel av CPR-klass Dca-s2,d2, förlagd i en kabelränna, där CPR-kravet Cca-s1,d1 föreligger.

För att tillämpa en analytisk dimensionering skall det kunna påvisas att säkerheten i den tänkta installationen inte är sämre än Boverkets krav på kabel med CPR-klass Cca-s1,d1. Testresultatet, från våra eldningar, visar att elinstallationen där kabel med CPR-klass Dca-s2,d2 förlagd i en kabelränna i alla avseenden förbättrar brandskyddet på installationen och överstiger Boverkets krav på Cca-s1,d1.
 
Det innebär att kabel som uppfyller CPR-klass Dca-s2,d2 kan användas om en analytisk dimensionering tillämpas av installatören. För att tillämpa en analytisk dimensionering krävs att installatören kan visa att säkerheten i utrymningsvägen inte är sämre än med Boverkets krav på kabel med CPR-klass Cca-s1,d1 förlagd på stege. Detta kan göras genom att kablar i utrymningsvägar förläggs på en plåthylla och en hänvisning görs till SELCABLES dokument SALC-17:039. Om brännbart material finns ovanför plåthyllan behöver den förses med plåtlock.


Att göra en analytisk dimensionering och på det viset använda kabel med brandklass Dca-s2,d2 i utrymningsvägar är en kostnadseffektiv lösning.

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng